Nyhetsarkiv

LARC – forskarnas räddare i nöden

Den kliniskt verksamma läkare som vill börja med klinisk forskning har ofta höga trösklar framför sig. Ansökningar ska skrivas, biobanks- och personuppgiftsanmälningar ska göras, och många känner tveksamhet om det egna statistikkunnandet räcker till.

– Vi kan hjälpa till under hela forskningsprocessen. Men vi gör inte hela arbetet år forskarna, det är hjälp till självhjälp, säger Eva Swahn (bilden), professor och överläkare i kardiologi, och föreståndare för LARC.

Embryot till stödenheten för klinisk forskning var en liten ideell grupp som bildades 2004 under namnet Tekla för att förbättra det organisatoriska stödet till forskare. En av de drivande krafterna var den medicinska fakultetens dåvarande dekanus, Mats Hammar. Under 2009 tog verksamheten fart, sedan landstinget och universitetet anslagit medel för att främja klinisk och translationell forskning.

Omfattande stöd

LARC erbjuder rådgivning och stöd, från planering av studie­design till datapresentation och bemötande av kritiska synpunkter från granskare för vetenskapliga tidskrifter. Enheten har expertis på flera områden, som god klinisk sed för läkemedelsprövningar, epidemiologi, bioinformatik och statistik samt i juridiska frågor om exempelvis personuppgiftslagen och biobankslagen.

Det finns även möjligheter att diskutera forskningsidéer redan i ett tidigt skede med ett vetenskapligt forum som består av erfarna forskare från olika områden.

– Vi involverar också experimentella labforskare och skapar möjligheter för utbyte mellan klinisk och experimentell forskning.

Kurser för verksamhetschefer

Förutom direkt rådgivning via e-post och telefon och forum för idéutbyte arbetar LARC också med kortkurser, ofta riktade till verksamhetschefer.

– Nya verksamhetschefer har många gånger i dag tyvärr inte själva en vetenskaplig skolning, och förstår kanske inte behovet av klinisk forskning eller behovet av en stödjande organisation. Därför är de här kurserna viktiga.

– Det kliniska arbetet kommer alltid att ta överhanden helt om ledarskapet inte ser till att prioritera forskningen. Man måste kunna sätta av tid för forskningen, och sluta att tala om den tiden som ”forskningsledigt”. Det är ett prioriterat arbete.
LARC finansieras till två tredjedelar av landstinget och till en tredjedel av Hälsouniversitetet i Linköping.

LARC erbjuder doktorander speciellt stöd
På LARC finns idag fyra speciella arbetsplatser som doktorander kan få använda gratis under en tids­begränsad period. Varje arbetsplats har tillgång till internetuppkoppling (LiO/LiU), skrivare och lunchrum.

Som doktorand måste du dock ta med dig din egen dator.

Tidvids finns även en statistiker tillgänglig i samma korridor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera