Nyhetsarkiv

Långt kvar för patientlagen

Skyldigheter i patientlagen följs inte fullt ut trots att de gällt länge, konstaterar myndigheten Vårdanalys.

Stora delar av den nya patientlagen är en sammanställning av bestämmelser som funnit utspridda i olika författningar, i många fall med över 30 år på nacken. I sin första så kallade baslinjerapport har Vårdanalys kartlagt hur vården arbetade under hösten 2014, det vill säga innan den nya patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015.

Trots att många bestämmelser gällt länge följs de inte fullt ut, enligt Vårdanalys som ger exempel:

Var femte patient anser sig sällan eller aldrig få information om vad de ska vara uppmärksamma på när de lämnar sjukhuset, var fjärde har ingen fast läkarkontakt trots att de vill ha det. Sex av tio patienter avstår från att framföra sina klagomål eller synpunkter till vården. Få patienter uppger att de erbjudits behandling i andra landsting när vårdgarantin inte uppfyllts. Sju procent av patienterna som vårdats för en livshotande sjukdom uppger att de inte har fått en second opinion trots att de bett om det.

Vårdanalys beskriver det framtida arbetet med att implementera den nya patientlagen i vårdens arbete som ”en utmaning” och pekar till exempel på att verksamhetscheferna i undersökningen generellt anser att lagen till stor del redan är implementerad. I sin avslutande reflektion skriver utredarna lite försiktigt: ”Vårdanalys kan konstatera att det verkar krävas ytterligare insatser från landsting för att frågan ska komma högre upp på agendan”.

9 000 patienter och 950 vårdnadshavare besvarade enkäterna, bortfallet var mycket stort. Chefsenkäterna besvarades av 28 procent.

Vårdanalys ska slutredovisa sitt regeringsuppdrag om implementeringen av den nya patientlagen 2017.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera