Nyhetsarkiv

Landstingets ledning kritiserad för inkompetens av revisorerna i tio års tid

I över tio års tid har revisorerna i landstinget riktat allvarlig kritik mot landstingstyrelsens styrning och ledning av ekonomi och verksamhet utan större framgång.

Den 13 januari 2010 presenterades den senaste revisionsrapporten: ”Landstingsstyrelsens styrning och ledning”. Den slår fast att landstinget saknar fastställda principer för ekonomistyrning, och det saknas i stor utsträckning rutiner som säkerställer att gällande styrdokument efterlevs.

Rapporten visar också på brister och ofullkomligheter vad gäller landstingets egna styrdokument: ”Detta är allvarligt eftersom tillgång till gällande styrdokument är en grundläggande förutsättning för en ändamålsenlig styrning och ledning”.
Revisorerna konstaterar även att bristen på förtroende för landstingets högsta ledning är illavarslande.

– Om förtroende saknas är möjligheterna att åstadkomma en väl fungerande styrning och ledning ytterst begränsade, säger Freja Tjärnberg (c), ordförande för landstingets revisorer i Västernorrland.

Kritik år efter år

Rapporten bjuder på en nedslående läsning. Än mer nedslående är att kritiken återkommer år efter år utan att tillräckliga åtgärder vidtas.

I en revisionsrapport från 1998 kan man till exempel läsa: ”För femte året i rad täcks inte löpande kostnader av intäkter. Landstinget uppfyller inte kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning”.

År 2001 skriver revisorerna: ” Styrelsen har under året inte levt upp till givna löften om bättre uppföljning av verksamhet och ekonomi samt snabbare åtgärder vid konstaterade budgetavvikelser. Våra granskningar visar att styrelsen både har svårt att besluta om och genomföra nödvändiga besparingar. Styrelsen är alltför passiv”.

I 2008 års revisionsrapport står: ”Vi är ytterst kritiska till att styrelsen inte har vidtagit nödvändiga initiativ för att åtgärda väl kända missförhållanden vad gäller styrning och ledning av landstingets ekonomi och verksamhet”.

– Jag har klagat på detta i landstingets fullmäktige. Det är ingen nyhet att man haft ett underskott som man har skjutit framför sig, detta har vi varnat för i många år, säger Freja Tjärnberg.

En väl fungerande styrning förutsätter att landstingsdirektören med stab tillhandahåller de underlag som styrelsen behöver för sitt arbete.

Vettiga underlag för beslut har saknats

– Det har vid flera tillfällen hänt att man i styrelsen inte hunnit få de ekonomiska underlag man har behövt för att kunna fatta vissa beslut. Det i sin tur har inneburit att viktiga ärenden inte har kunnat behandlas i tid, säger Freja Tjärnberg.

Ett stort problemområde är den bristfälliga kommunikationen inom och mellan sjukhus, mellan förvaltningar och inom landstingsstaben i Härnösand. I rapporten talar man om en organisation som består av stuprör.

– Man har stängda dörrar. Var och en arbetar med sitt utan att det finns en övergripande kommunikation, säger Freja Tjärnberg.
Revisorerna tar även upp rollfördelningen mellan politiker, tjänstemän och medicinsk profession. I intervjuer med anställda i landstinget framkommer uppfattningen att det finns en inbyggd misstro mellan politiker, tjänstemän och läkarkår, att politiker har svårt att fatta obekväma beslut och att de går in i detaljer.

På frågan om landstingsrådet Ewa Söderberg (s) missbrukade sin ställning som politiker när hon såg till att sjukhuschefen Margaretha Rödén fick sparken, svarar Freja Tjärnberg.

– Man kan likna det vid ministerstyre, jag hittar faktiskt inget annat ord.

Revisorerna har ännu inte fått underlaget
för upphandlingen av Mantecs tjänster

Revisionsrapporten tar inte upp den senaste tidens turbulenta händelser vid sjukhuset i Sundsvall.

Men när det blev känt att landstinget nonchalerat den lag som gäller vid upphandling av offentliga tjänster, begärde revisorerna in underlag för upphandlingarna. Trots påstötningar har underlaget inte kommit revisorerna till del.

– Det är hisnande summor som omfattas i konsultavtalen. Jag är inte förvånad att anställda och befolkningen i stort reagerar starkt på detta. Oavsett om man lyckas lösa den mest akuta situationen, så tror jag att detta som har hänt har orsakat stora skador. Det kommer att ta väldigt lång tid innan befolkningen kan få tillbaka ett förtroende för landstingsledningen igen, säger Freja Tjärnberg.

Saknas sanktionsmöjligheter

Trots återkommande grav kritik är sanktionsmöjligheterna obefintliga. Detta är djupt olyckligt, menar Bengt Hj Möller, kardiolog och tidigare verksamhetschef vid Sundsvalls sjukhus. Han har gått igenom landstingets revisionsrapporter sedan 1993.

– Det finns en mycket dålig respekt för lagar och regler. Den politiska ledningen har svårt att ta till sig revisorernas slutsatser. Men trots den grava kritiken ger revisorerna landstinget godkänt, på grund av att det saknas sanktionsmöjligheter. Egentligen borde man kunna få en landstingsledning fälld om den inte sköter sig. Men det kan man alltså inte, säger Bengt Hj Möller.

I Hälso- och sjukvårdslagen står uttryckligen att det ska finns resurser i form av personal och utrustning så att man kan bedriva en god sjukvård. Men hur man ska kunna leva upp till gällande lagstiftning när man samtidigt sparkar 700 personer från Sundsvalls sjukhus, det är en gåta, menar Bengt Hj Möller.

”Avveckla allt som inte är lagstadgat”

– För att klara den svåra ekonomiska situation som råder anser jag att man bör avveckla all verksamhet som inte är lagstadgad. Landstingets budget är på sju miljarder, en alltför stor andel av budgeten går till sådant som inte har med hälso- och sjukvård att göra. Sedan bör man se över strukturen i sjukvården, säger Bengt Hj Möller.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera