Nyhetsarkiv

Landstingen behåller kritiserade journalsystem

En ny generation journalystem sprider sig i världen, men inte ett enda svenskt sjukhus planerar att pröva något nytt utöver de fyra system som redan idag dominerar den svenska marknaden.

Vissa hoppades att öppnandet av Nya Karolinska även skulle innebära ett nytt journalsystem – men så kommer inte att bli fallet.

Enligt Susanne Bayard, IT-direktör på Stockholms läns landsting, har inte verksamheterna runt om i regionen kommit fram till vilka krav man vill ställa på ett nytt IT-system och innan det är gjort blir det ingen förändring.

– Vi har ägnat stor kraft åt att konsolidera journalsidan och har haft full koncentration på att införa det vi har. Södersjukhuset har alldeles nyligen, som sista sjukhus, infört TakeCare.

I Västra Götalandsregionen pågår en kartläggning av kraven på framtidens vård, vilket eventuellt kan resultera i en ny upphandling av IT-stöd. Idag använder Västra Götalandsregionen Melior inom sjukhusvården. Det har ryktats att en satsning på det amerikanska journalsystemet Epic skulle vara på gång, men det tillbakavisas av tf IT-direktören Mikael Johansson.

– Det är riktigt att vi har varit i Holland och tittat på Epic, men vi har inte kommit längre än så. Vi har även varit i Storbritannien och funderat på möjligheten att utveckla det vi har, samt tittat på andra möjligheter. Man kan inte säga att vi favoriserar ett system före något annat, för det gör vi verkligen inte, och ett eventuellt byte ligger långt fram i tiden, säger Mikael Johansson.

Sex system har greppet om marknaden

Inom sjukhusvården är det idag sex journalsystem som har greppet om den svenska marknaden: TakeCare, Cosmic, SYSteam Cross, Melior, VAS och Infomedix.

Men Infomedix finns bara i Örebro läns landsting och VAS tappar mark, så egentligen är det bara fyra system som dominerar. (Se enkäten nedan).

Landstingens journalsystem har under lång tid varit hårt kritiserade för att vara oöverskådliga, otidsenliga och byråkratiska tidstjuvar som fördärvar patient/läkarmötet. Nationella satsningar i miljardklassen har gjorts under åren, men kritiken har inte tystnat.

Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, tillhör dem som tröttnat på lappverken och den långsamma utvecklingstakten och menar att det är dags attt slopa de journalsystem som finns och börja om och satsa på helt nya från den senaste generationen.

Men Sjukhusläkarens enkät visar att han och de som hoppats på en radikal förändring av sjukhusens journalsystem inom överskådlig framtid kommer att bli ordentligt besvikna och nog får sätta sitt hopp till att de nuvarande systemen kan moderniseras, så länge landstingen får bestämma själva.

Trenden idag är att landstingen vart och ett väljer något av de fyra system som dominerar den svenska marknaden och satsar på att integrera all journalhatering inom det system man valt.

Förra vård- och äldreministern Ylva Johansson (s) har dock pekat på att Alliansen tagit strid mot det kommunala självstyret när det gäller att införa vårdval i primärvården och att om kommuner och landsting inte lyckas leverera de utlovade IT-systemen bör den som har regeringsmakten agera.

Så ser ”journalkartan” ut

Blekinge
Journalsystem: SYSteam Cross.
Planerar att byta inom 5 år? Nej

Dalarna
Journalsystem: Specialistvården: Melior för vårddokumentation och ELVIS, för patientadministration.
Planerar att byta inom 5 år: Ja.
Vill ha: Take Care. Ska ersätta Melior och ELVIS under 2012. Journal III ska vara utbytt mot TakeCare tredje kvartalet 2013.

Gotland
Journalsystem: TakeCare
Planerar att byta inom 5 år? Nej.

Gävleborg
Journalsystem: Melior och PMO.
Planerar att byta inom 5 år? Nej.

Halland
Journalsystem: VAS
Planerar att byta inom 5 år? Nej.

Jämtland
Journalsystem: VAS
Planerar att byta inom 5 år? Ja,
Vill ha: Lena Persson, IT-direktör: VAS är stabilt och fungerar bra rent systemmässigt, men vi bedömer att nuvarande vårdinformationssystem inte motsvarar verksamhetens krav på funktionellt stöd och informationsförsörjning i vårdprocessen eller behovet av en öppen, flexibel och standardiserad lösning. Den fortsatta inriktningen är att vi vill byta till ett processtödjande vårdinformationssystem som också tillfredsställer behoven av modernare användargränssnitt, tjänstebaserad systemarkitektur, nyttjande av e-hälsotjänster, klarar patientdatalagens krav och kan anpassas till Jämtlands läns landstings tekniska miljö och övergripande säkerhetssystem.

Det har ryktats att Jämtlands läns landsting är intresserat av det amerikanska it-systemet Epic, men beskedet till Sjukhusläkaren är snarare motsatt, även om landstinget gått ut med en offertförfrågan till Epic.

Lena Persson:
– Det jag läst om Epic gör att jag får känslan av att det är ett allt för stort system och kanske inte anpassat för den nordiska marknaden.

Jönköping
Journalsystem: Cosmic. Systemet är idag breddinfört i hela primärvården och ett breddinförande av sjukhusens kliniker inleddes 2010. Förutom det har landstinget Obstetrix för kvinnohälosvård och PMO för Barnhälsovård.
Planerar att byta inom 5 år? Nej.

Kalmar
Journalsystem: Cosmic, både för sjukhusvård och primärvård.
Planerar att byta inom 5 år? Nej.

Kronoberg
Journalsystem: Cosmic
Planerar att byta inom 5 år? Nej.

Norrbotten
Journalsystem: VAS, som är egenutvecklat av landstinget.
Planerar att byta inom 5 år? Nej. En modernisering av VAS pågår.

Skåne
Journalsystem: Melior på de tio sjukhusen och inom några få verksamheter inom primärvården.
Planerar att byta inom 5 år? Nej, inte när det gäller Melior.
Inom Primärvården Skåne (PVS – den offentligt drivna primärvården) används sex system. Inom Hälsoval Skåne (privata enheter) finns fler system.
Två enheter inom PVS bedriver avancerad hemsjukvård, palliativ vård och använder Melior.

I den öppna primärvården inom PVS används fem system. Ett drygt hundratal barnhälsovårdsenheter använder PMO, vilket även är infört fullt ut inom förvaltningen.

Biosis, Journal 3, Medidoc och Swedestar är gamla system som alla ska ersättas av PMO under hösten 2012.

Stockholm
Journalsystem: TakeCare.
Planerar att byta inom 5 år? Nej. Har just koncetrerat allt kring TakeCare

Sörmland
Journalsystem: SYSteam Cross
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Tillsammans med övriga landsting i den så kallade SUSSA-gruppen (Blekinge, Västernorrland och Västerbotten) arbetar Sörmland med att successivt förnya systemet.

Uppsala län
Journalsystem: Cosmic
Planerar att byta inom 5 år? Nej.

Värmland
Journalsystem: Sjukhusen: Karlstad – Cosmic, Arvika – Swedestar, Torsby – Swedestar.
Planerar att byta inom 5 år? Ja, byte sker nu där landstinget önskar en samling kring Cosmic om det är möjligt. Byte till Cosmic för sjukhuset i Arvika nu i april 2012 och för Torsby i november 2012.
Primärvården använder Ca 32 VC Profdoc, 3 VC Swedestar
Utreds just nu om byte till Cosmic skall ske 2013-2014 eller hur man annars skall göra.

Västmanland
Se artikeln ”Det stora problemet är att systemen inte hänger ihop”

Västerbottens läns landsting
Journalsystem: SYSteam Cross
Planerar att byta inom 5 år? Nej, men uppger att man förbereder införandet av en ny generation av samma system som ska stödja den nationella informationsstrukturen och ha en klar processorientering.

Västernorrland
Journalsystem: SYSteam Cross
Planerar att byta inom 5 år? Nej.

Västra Götaland
Journalsystem: Inom sjukhusvården används Melior som huvudjournalsystem, Obstetrix för förlossningsvården, Ambulink för ambulanssjukvården. Till detta finns ett antal ofta sjukhusspecifika specialistjournalsystem.
Inom primärvården används systemen JIII och Medidoc. Byte till nytt gemensamt journalsystem pågår.
Planerar att byta inom 5 år? Nej, men inom regionen pågår en kartläggning av kraven på framtidens vård, vilket eventuellt kan resultera i en ny upphandling av IT-stöd.

Örebro
Journalsystem: Infomedix på specialistvårdsidan och SYSteam Cross för primärvård/habilitering.
Planerar att byta inom 5 år? Nej.

Östergötland
Journalsystem: Cosmic. Kvinnoklinikerna använder förutom Cosmic även Obstetrixs för förlossningssjukvården och delar av mödravården. Ambulansvården använder Paratus och dessutom används andra system för lab och röntgen integrerade med Cosmic.
Planerar att byta inom 5 år: Nej. Landstinget i Östergötland gick över till Cosmic för fem år sedan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera