Nyhetsarkiv

Läkarna friade av JK

I sin slutliga bedömning konstaterade JK att syftet med de möten som hölls med Peter Magnusson var att utreda om det förekom rasism på sjukhuset, vilket Peter Magnusson hävdat i media.

Så här skriver justitiekanslern:

”Justitiekanslerns granskning har utvisat att det huvudsakliga syftet med de möten som hölls mellan Peter Magnusson och representanter för sjukhuset får anses ha varit att utreda de missförhållanden rörande rasism m.m som han hade uttalat sig om i medierna.

Det synes inte ha funnits något syfte från sjukhusledningens sida att vidta någon repressalie eller någon annan otillåten åtgärd mot Peter Magnusson.

Agerade korrekt

Granskningen har visat att Kajsa Giesecke och Mikael Fjällid i allt väsentligt agerade på ett korrekt sätt mot Peter Magnusson vid de två möten i februari 2009 som de deltog i tillsammans med honom. Kajsa Giesecke klargjorde flera gångar att hon tog uppgifterna på allvar och att han hade rätt att uttala sig i medierna. Även Mikael Fjällid gav uttryck för att denne hade rätt att uttala sig i medierna.

Det finns därför inget skäl att uttala någon kritik mot dessa personer.

De båda läkarnas agerande på mötet finns till och med beskrivet som ett skolexempel på vad man får säga och inte säga i SKL:s senaste utgåva av informationsskriften “Yttrandefrihet och lojalitet”, som är SKL:s “Bibel” i yttrandefrihetsfrågor.

Chefsjuksköterskan kritiseras

Peter Magnussons närmsta chef chefsjuksköterskan Lousie Claesson kritiseras dock av JK för ett antal olämpliga yttranden under mötena den 9 februari och 13 februari 2009.

Justitiekanslerna tar också upp det faktum att klinikledningen diskuterat med Peter Magnusson varför han inte avvikelserapporterat.

I sin skrivelse till JK hävdar Peter Magnusson att frågorna om varför han inte skrivit avvikelsrapporter endast hade syftet att ifrågasätta hans trovärdighet.

”Det är min uppfattning att kritiken som har framförts mot mig i form av att rapporterna inte har kommit fram eller inte varit tillräckligt utförliga endast har haft som syfte att ifrågasätta min trovärdighet”.

Inget syfte att bestraffa

Även här anser JK efter att ha lyssnat på Peter Magnussons hemligt inspelade band att läkarna inte gjort något fel.

”Genom det sätt på vilket frågorna om avvikelserapportering ställdes och genom vad som i övrigt har framkommit i ärendet, får det också anses utrett att de frågor som arbetsgivarsidan ställde i detta sammanhang inte hade något direkt syfte att att bestraffa eller kritisera Peter Magnusson för hans medieframträdanden. Det får i stället anses utrett att man med hänsyn till patientsäkerheten försökte förklara vikten av att ha följt gängse rutiner på området.

Den omständigheten att Peter Magnusson hade uttalat sig i medierna innebar alltså inte att sjukhusledningen var fråntagen möjligheten att diskutera med honom och även framföra kritik mot honom för att han, om arbetsgivaren ansåg det, inte hade följt det interna regelverket avseende avvikelsrapportering”.

I sitt yttrande till JK skriver Peter Magnusson även att man vid trepartssamtal försökt kroppsvisitera honom för att undersöka om han dokumenterade samtalet med bandspelare.

JK uttalar sig inte i frågan eftersom samtalen fördes efter 1 april då sjukhuset bolagiserats och inte längre kunde granskas av JK. (I november infördes en ny lag som gör det möjligt framöver, se separat artikel)

Bandad i smyg?

Men Sjukhusläkaren har lyssnat på det 1 timme och 30 minuter långa bandet från det första trepartssamtalet som hölls på arbetsgivarens initiativ för att med en utomstående konsult bearbeta de konflikter som uppstått mellan Peter Magnusson och hans arbetskamrater. I början av det första trepartssamtalet oroar sig en sköterska för att hon ska bli bandad i smyg och i mötets inledning ställer hon frågan:

– Jag måste fråga dig eftersom du bandat andra möten, jag hoppas att du inte har den på dig och jag tror inte att du har den på dig. Är det helt rätt?

Peter Magnusson svarar då:

”Det är helt riktigt” och tillägger: ”Då har vi rett ut det”. Och fortsätter sedan att banda samtalet.

Därefter hörs konsulten Meta Håkansson från Perlan skämtsamt säga:

”Vi får inte kroppsvisitera dig då?” följt av ett litet skratt.

Peter Magnusson noterar inte kommentaren. Istället säger han sig vilja reda ut en del formalia innan samtalet med sjuksköterskan startar. Därefter följer en 45 minuter lång diskussion om hur kallelserna till trepartssamtalen gått till och om det utomstående konsultföretaget Perlan som håller i mötena kan anses objektivt eftersom företaget betalas av Södertälje sjukhus.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera