SLF FUM 21

Läkarförbundet ska utreda möjligheterna med patienträttighetslag

Läkarförbundet ska utreda om en patienträttighetslag kan vara en väg mot en stärkt ställning för både profession och patienter, ta fram ett ”akutpaket” för råda bot på bristen på läkararbetsplatser och sammanställa mer fakta i frågan om andelen läkare som är chefer. Det står klart efter Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte.

Av de 41 motioner som behandlades under Sveriges Läkarförbunds fullmäktigemöte stod Sjukhusläkarna bakom sex av dem.

Bland annat fick Sjukhusläkarnas motion om patienträttighetslagstiftning och att Läkarförbundet ska utreda huruvida ”en patienträttighetslag skulle stärka patienternas och professionens ställning på ett ändamålsenligt sätt” gehör från både förbundsstyrelsen och fullmäktige.

En fråga som Karin Båtelson och Sjukhusläkarna tidigare satt fokus på.

– Vi har ju oändliga vårdköer. Tillgängligheten är fruktansvärt dålig. Vi kan inte hålla på och belöna regionerna för saker som de har skyldighet att leverera och sedan bara rycka på axlarna alla gånger som de sviker patienterna. Vi måste ha ett annat system, sa Karin Båtelson inför fullmäktigemötet.

Frågan om att läkare ska ha mer inflytande vid planering av om- och nybyggnationer av sjukhus och vikten av att läkare får ha en ostörd arbetsplats var också i fokus i en av Sjukhusläkarnas motioner.

Magnus Hellström, suppleant i Sjukhusläkarnas styrelsen, vittnade om hur läkare på Nya Karolinska i Solna helt hölls utanför planeringen av de administrativa lokalerna och vilka konsekvenser man nu ser.

– Nu sitter vi kvar i gamla lokaler och det planeras inflyttning i kontorslandskapen. Vi ser att arbetsmiljön blir försämrad, försämrad effektivitet och patientsekretessen blir i viss mån blir hotad, sa han.

Även Per Hammarlund, ordförande i Sjukhusläkarna Ängelholm, beskrev hur ett ensamt huvudskyddsombud ”kan stånga sig blodig för att tillskapa läkararbetsplatser, hur mycket arbetsmiljölagar som än skrivs”.

– Läkarförbundet har ett stort ansvar för våra yngre läkares arbetsmiljö och vi måste motverka och sätta stopp för den här marginaliseringen av läkare som vi ser dagligen, och i allt ökad grad, sa han.

Fullmäktige beslutade att frågan ska prioriteras och att Läkarförbundet ”snarast verkar för att ta fram ett ”akutpaket” med åtgärder som stoppar detta arbetsmiljöproblem”. Också att förbundet ska verka för att ”stärka och förtydliga de lokala skyddsombudens roll i planering av läkares arbetsplats” samt ”verkar för att ta fram underlag och rekommendationer för hur läkares arbetsplats bör vara utformad”, vilket Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkareförening, yrkat.

Läkarförbundet ska också återuppta arbetet med en påbyggnad och utveckling av Chefsföreningens redan befintliga ledarskapsutbildningar och mentorsprogram, lett av en projektgrupp med representanter från olika föreningar.

– Sjukvården behöver ledas av ett medicinskt perspektiv. Detta kan inte tas för givet och därför måste vi som profession engagera oss i den här fråga, sa Fredrik Lennmyr, vice ordförande i Chefsföreningen, som tillsammans med Sjukhusläkarna, SYLF, SLF student, Privatläkarföreningen, Företagsläkarföreningen och Industriläkarföreningen låg bakom motionen ”Vad hände med Ledarskapsraketen?”.

Både förbundsstyrelsen och fullmäktige var eniga med motionären.

På ämnet läkare som chefer vill Sjukhusläkarna och Chefsföreningen också att Läkarförbundet ska sammanställa statistik rörande andelen chefer som är läkare med hjälp av exempelvis regionernas personalstatistik. Det höll både förbundsstyrelsen och fullmäktige med om. Däremot menade man att motionens andra del – där motionärerna ville att förbundet skickar ut en enkät gällande chefskap till fackligt förtroendevalda – redan är en del i det pågående arbetet.

Utöver motioner om ledarskap och vikten av att läkare får ostörda arbetsplatser föll även Sjukhusläkarnas motion om farmakologins ställning fullmäktige delvis i smaken. Av de fem att-satser som motionen inledningsvis innehöll valde man att ge förbundet i uppdrag att verka för att ”farmakologi och farmakologisk behandling får större plats i läkares fortbildning”.

Fullmäktige höll också med om att ”ledamöter från förbundets råd och delegationer får möjlighet att delta som observatörer vid fullmäktigemöten”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera