Nyhetsarkiv

Läkarförbundet ska inte vara de oförvitligas förbund

Detta är inte bra men huvuddelen av cirka 40.000 läkare i Sverige lever så etiskt och moraliskt de kan, vilket är viktigt för kåren och inger förtroende hos allmänheten. Läkare åtnjuter traditionellt en hög grad av förtroende i samhället vilket är nödvändigt för att mötet mellan patient och läkare skall fungera bra.

Förbundet för alla läkare?

Läkarförbundet är läkarnas professionella organisation och fackförening. Medlemmarna har frivilligt anslutit sig, i förtroende att föreningen kan erbjuda hjälp och skydd om det händer något besvärligt i yrket. Läkarförbundet är beroende av sina medlemmars förtroende. Problem uppstår när förbundet istället för att stödja och skydda medlemmar, fördömer och tar avstånd från dem.

En organisation som Läkarförbundet måste ha stadgar och etiska regler som definierar såväl vad medlemmarna kan kräva av organisationen som vad organisationen kan kräva av medlemmarna.

Om förbundet inte följer reglerna måste medlemmen kunna protestera. Om medlemmen inte följer dem måste medlemskapet kunna ifrågasättas.

Läkaryrket har därutöver en professionell etik som diskuteras och förändras i takt med den medicinska utvecklingens möjligheter. Det är viktigt att dessa två etiska normsystem harmonierar.

Läkarkåren kan inte hylla barmhärtighet i det ena systemet och agera obarmhärtigt i det andra.

Det obarmhärtiga förbundet?

”Vilken hållning intar Läkarförbundet när en medlem begått brott som kan få konsekvenser för yrkesutövningen. Är det att värna yrkets anseende eller stödja medlemmen?” frågade Professor Karl Grunewald i LT nr 5/07 apropå att representanter för förbundet krävt att en kollega som ertappats med barnpornografi i datorn, skulle fråntas sin legitimation, trots att Regeringsrätten bedömt att detta inte var nödvändigt då han visat bot och bättring.

Det är inte förenligt med läkarrollen att ha begått ett sådant brott, löd argumentationen för att föreslå ett livslångt yrkesförbud.

Nu är diskussionen åter aktuell. DN avslöjade att en villkorligt frigiven morddömd man studerar medicin på Karolinska Institutet. Utan att jag vill plädera för att just han skall få läsa medicin eller verka som läkare är Läkarförbundets åsikt att frågan om medlemskap eller uteslutning skall bedömas individuellt i varje fall. Att av principiella skäl, utesluta medlemmar som gjort sig skyldiga till våldsbrott, rimmar inte med förbundets regler.

Förslaget att läkare obligatoriskt skall utkrävas utdrag ur brottsregistret vid anställning är inte heller förbundets. Detta populistiska uppkast innebär att bevisbördan vänds, i ett svep, och läkare förblir kriminella tills motsatsen bevisats.

Vilken evidens finns för att patienterna, av detta, skulle vara säkrare eller kunna känna ökat förtroendet för läkarkåren?

Att läkarnas egen fackförening skulle driva denna fråga, ökar nog knappast förtroendet för kåren eller kårens förtroende för sin fackförening.

Värdet av förtroende, är en antologi från Studentlitteratur som beskriver kostnaderna att bygga förtroende och förlora det. Där skriver Gudrun Baldvinsdottir och Inga-Lill Johansson att ”uppfattningen att ett sorts beteende är mer pålitligt än ett annat kan användas att skapa ett oberättigat förtroende”.

”Lagstiftning löser möjligen etiska problem på kort sikt, men med tiden kommer det alltid att uppstå nya situationer som inte regleras av lagen.” Där citeras också etikprofessor A. Brien som beskriver att ”Genom lagreglering inskränks yrkeskårens professionalism, eftersom kontrollen förflyttas från yrkeskåren till myndigheter och institutioner. Lagstiftning blir härmed ett tydligt tecken på att förtroendet för en viss bransch är skamfilat.”

Att söka basera allmänhetens förtroende för läkarkårens på lagstadgade krav om intyg på oskuld, är således utforskat kontraproduktivt.

Läkarförbundet behöver en själ, inte populism

I fjol miste 14 läkare sin legitimation medan sex ålades prövotid enligt HSANs årsberättelse.

I vart och ett av dessa fall togs beslut om fortsatt medlemskap av Centralstyrelsen via delegation till Etik- och Ansvarsrådet. Där prövas medlemmars gärningar individuellt och inte ens där finns möjlighet att utdöma livslångt yrkesförbud för läkare. Uteslutna läkare har rätt att begära en ny individuell bedömning av Centralstyrelsen och av Läkarförbundets fullmäktige om återinträde.

Förtroende tar man inte, det förtjänar man och för läkare är förtroendet det viktigaste verktyget.

Läkarnas fackförening skall inte verka oförvitligt eller obarmhärtigt och skall vare sig yla med vargarna eller sammankalla drevet.

Läkarförbundet skall verka förtroendeingivande och vara till för alla läkare.
Läkarförbundet behöver en själ, inte populism.

Den som vägrar erkänna sina misstag kan aldrig bli framgångsrik. Men om han erkänner dem och överger dem får han en ny chans. (Ordspråksboken 28.19)

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera