Nyhetsarkiv

Läkarens arbetsmiljö är viktig för patientsäkerheten

Vad läkares arbetsmiljö betyder för patienternas vård behöver diskuteras och detta skall få stort utrymme i Läkarförbundets nya ”kraftprojekt” Patientsäkerhet.

Patientsäkerhet har engagerat Sjukhusläkarföreningen på Europanivån sedan 2003. Vi är speciellt intresserade av arbetsmiljöns koppling till säker och bra vård och är därför nöjda med den nordiska resolution, för ett arbetsmiljö- och patientsäkerhetsanpassat nattarbete, som undertecknades i Köpenhamn i december och som redovisades här i förra numret.

Patientsäkerhet är ett stort och komplext begrepp och arbetet med att åstadkomma patientsäkerhet bör ske med bred ansats och kontinuerlig ansträngning. Varje beslut i sjukvården måste beakta patientsäkerheten men därutöver behövs vissa grundbultar för att åstadkomma och vidmakthålla en god patientsäkerhet:

Bra läkare är patientsäkra! Om läkarna inte mår bra så fungerar inte sjukvården bra och patientsäkerheten blir lidande.

Läkarnas arbetsmiljö måste stå i fokus vid förändringsarbete och i arbetet med att organisera sjukhusen. Varje organisationsförändring utgör en potentiell patientsäkerhetsrisk som måste konsekvensanalyseras.

Lex Läkare! Läkarna måste ha mandat att avgöra när vården inte fungerar. Det är väldigt viktigt att vi läkare försvarar vår position som patienternas företrädare och välgörare och vägrar anta rollen som en fara för patienterna. Vi måste värna patient – läkarmötet och ställa krav på organisationens, såväl som metodernas, evidens. Vilka grunder finns för beslut?

Det krävs resurser för säker vård! Tillräckligt med vårdplatser såväl som tillräcklig kompetens, utgör basen för patientsäkerheten. Sjukvårdens kompetensinnehåll borde mätas och redovisas fortlöpande, för beslutsfattare såväl som för patienter.

God kvalitet inom vården betyder patientsäkerhet men det omvända perspektivet, underbehandling eller underlåtenhet att behandla, glöms ofta bort. Vissa patienter får en felaktig behandling men andra får ingen alls och några kommer aldrig ens fram till köerna. Det som inte sker är svårast att mäta och redovisa och därför behövs kvalitetsregister för det som görs och för det som inte görs.

En lärande miljö föder patientsäkerhet. Det behövs öppna diskussioner om prioriteringar i vården, om effektivitet och kostnader kontra patientsäkerhet. För läkare är etiken många gånger viktigare än lagen och etisk stress av att tvingas välja fel och göra dåligt, tröttar och trubbar av.

Ett förebyggande synsätt till skador och misstag krävs. Ett systematiskt förhållningssätt till patientsäkerhet ska vara basen i arbetet och för det behövs ett öppet och förlåtande diskussionsklimat om fel och nära fel, där osäkerhet ges företräde framför tvärsäkerhet. Ett hanterbart och återrapporterande avvikelsehanteringssystem är viktigt och utarbetade rutiner, ”när det händer”, är nödvändigt för tryggheten och viljan i patientsäkerhetsarbetet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera