Nyhetsarkiv

Läkare i Varberg känner sig tvingade att välja Sahlgrenska

Vid länssjukhuset i Halmstad anser man dock att det räcker med en hematologiberedskap två timmar på helgdagar.

Johan Vaktnäs är överläkare i hematologi vid sjukhuset i Varberg. Han är oroad över den vård som erbjuds patienter med akuta leukemier vid länssjukhuset i Halmstad.

– Jag är djupt kritisk till att landstinget inte är berett att betala vad det kostar att sköta dessa patienter på rätt sätt. Jag anser inte att den beredskap som finns i Halmstad är förenlig med medicinskt säker vård, säger Johan Vaktnäs.

Bakgrunden är att landstinget i Halland beslutat att ta hem så mycket regionvård som möjligt. Det innebär bland annat att de akutleukemier som tidigare skickades från Varbergs sjukhus till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, nu ska tas om hand vid sjukhuset i Halmstad.

Svensk Förening för Hematologi (SFH) har utvecklat minimikriterier för vård av hematologiska intensivvårdspatienter (akuta leukemier och högmaligna lymfom). I dessa anges bland annat att det ska finnas tillgång till hematologisk specialistkompetens dygnet runt alla veckans dagar.
Underlaget för rekommendationerna bygger på en undersökning som gjordes hösten 2008. Den besvarades av 97 procent av de kliniker i landet som bedriver hematologisk intensivvård.

– Utifrån de svar vi fick föreslog vi ett antal minimikriterier som bör uppfyllas för att ge våra hematologiska patienter i landet en likvärdig, högkvalitativ och säker vård, säger Mats Björeman (bilden), ordförande för kvalitetsutskottet inom SFH.

Att frångå minikriterierna kan medföra livsfara för patienter med akuta leukemier, menar Johan Vaktnäs.

Komplicerad och farlig behandling


– Att behandla akuta leukemier är komplicerat och farligt. Den behandlingsrelaterade dödligheten för dessa patienter, det vill säga död på grund av behandlingen eller komplikationer, ligger på mellan 5 till10 procent. Samtidigt är målet hos alla patienter att de skall botas. Därför är det så oerhört viktigt att patienterna får ett optimalt omhändertagande.

– Jag kommer att informera nya patienter med akutleukemi om de förhållanden som råder i Halmstad och starkt rekommendera dem att söka vård på SU där det finns hematologer dygnet runt.

Sedan 1 september 2009 har medicinkliniken vid länssjukhuset i Halmstad länsansvaret för hematologi (akut leukemi och maligna lymfom). Beredskap med hematologer finns på lördagar, söndagar och helgdagar mellan klockan 10.00 till 12.00 (då inte hematologispecialist är medicinbakjour). Övrig tid saknas hematologisk specialistkompetens vid sjukhuset.

Verksamhetsområdeschef är Bengt Sallerfors. Han är även specialist i hematologi.

– Jag har själv ett förflutet i Svensk Förening för Hematologi och är väl medveten om rekommendationerna. De omfattar ju många delar och handlar inte enbart om jourorganisationen. Den beredskap som vi har är framtagen som ett led i en ökad kvalitet och patientsäkerhet. Jag bedömer att de hematologipatienter som kommer till oss får en högkvalitativ och säker vård, säger Bengt Sallerfors.

Han anser att sjukhusets joursystem är säkert och att de goda kontakter som finns med regionsjukvården i Västra Götaland samt i Skåne säkrar kvaliteten.

”Jourlinjerna finns”


– Vi har de basala jourlinjerna på medicinkliniken. Därtill har vi dubblerade bakjourer i både kardiologi och i allmän internmedicin. Alla de bakjourer vi har i tjänst är dubbelspecialister med en god förtrogenhet vad gäller den akuta handläggningen. Vi har även tillgång till regionsjukhusens specialjourlinjer som vi från länssjukvården kontaktar i många frågor. Vi har alltid fått det stöd och den hjälp vi behöver, både inom hematologi och andra områden, säger Bengt Sallerfors.

I dagens alltmer subspecialiserade sjukvård är det ingen lösning, menar Johan Vaktnäs, att lägga ansvaret på jourer och bakjourer som inte är bekanta med det spektrum av händelser som kan drabba dessa patienter.

– Jag vet av egen erfarenhet hur svårt mina bakjourskollegor i Varberg tycker det är att bedöma och handlägga denna patientgrupp.

Det finns idag inga sanktioner att ta till när någon enhet eller klinik avviker från kvalitetskriterier eller rekommendationer. Men Mats Björeman menar att konsekvenserna ändå kan bli påtagliga.

– Vårdgivare som medvetet avviker från rekommendationerna riskerar naturligtvis badwill och merarbete för att skapa patientsäkerhet med alternativa lösningar.

Halländsk hematologijourlinje avslogs


Tillsammans med två kollegor har Johan Vaktnäs tagit initiativet till en hematologjourlinje för hela Halland, men förslaget har avslagits.

– Det fanns inget intresse för det, av ekonomiska skäl antar jag. Landstinget sparar pengar på en grupp svårt sjuka patienter som kan botas. Jag tycker det är både medicinsk och etiskt oförsvarbart, säger Johan Vaktnäs.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera