Krönika

– Vi står inför stora utmaningar

Sjukhusläkare från hela landet, från nyfärdiga yngre specialister till professorer i sina bästa år, samlades i förra veckan för att diskutera Sveriges sjukhusläkares förutsättningar att göra ett bra jobb och att utveckla sig och vården. 

Det är en allvarlig bild som kommer fram med brister i kompetens, tid och vårdplatser. Det står helt klart att mycket inom vården kommer att behöva ifrågasättas och utvecklas för att komma tillrätta med de problem som nu tilltar, framförallt på grund av personalflykt.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström poängterade att staten allmänt bör ta ett större ansvar för vårdens styrning och framtid och lyfte sen också fram tre prioriterade områden; den framtida kompetensförsörjningen, förbättrade IT-stöd och en ordentlig satsning på psykiatrin.

Den ojämlika vården

Från sjukhusläkarna kom sedan samtalet till stor del att handla om den ojämlika vården med många exempel på nackdelar för patienter på grund av för små landsting eller uppdelningen mellan landsting och kommun. Flera förde fram lösningen med nationell finansiering eller större regioner som ju är Sjukhusläkarnas politik.

Under det fortsatta mötet diskuterades bland annat fortbildning där det är en stor oro på grund av industrins minskade möjligheter till delfinansiering.

Fortbildning är en förutsättning för bra och patientsäker vård idag, men också en absolut förutsättning för en fortsatt utveckling av vården. Bara några få landsting har öronmärkt budget för läkarnas fortbildning och i de fall det förekommer är det alldeles för lite.

Det behövs en föreskrift som garanterar fortbildning

Vi vill ha en föreskrift om hur fortbildning ska ske, vi vill ha öronmärkt budget och att varje läkare ska ha en personlig utvecklingsplan. Vi förordar inte ett stelbent recertifieringsystem som bara kräver att man går ett antal kurser. Vi ser att i en kompetensutveckling är kurser en viktig del men att det också krävs kollegial samverkan, olika typer av utbildningar och tid för reflektion och eftertanke.

Övertider missbrukas

En annan stor fråga är rätt till ekonomisk kompensation vid övertid. Att detta lyfts med sådan styrka från många delar av landet belyser att det rör sig om många timmar. Som läkare så slutar man inte operera, går hem från ronden eller avslutar patientsamtalet förrän man är färdig.
Det är inte bara det att övertid inte ersätts, utan att arbetstiden inte registreras över huvud taget på många ställen. Detta måste man ta i med hårdhandskarna från SKL:s sida.

Speciellt viktigt är det ju nu i ljuset av den snedvridna debatten om att läkarkåren inte skulle vara schemalagd och då framstår skillnaden mellan den retoriken och verkligheten som ännu skarpare. Läkare är ju också den grupp som vill driva på om rätten till deltid, istället för heltid som andra yrkesgrupper, på grund av den tuffa arbetsmiljön.

Många diskussioner handlade om att utnyttja sjukhusvården på rätt sätt. Lagförslaget om att skärpa betalningsansvaret för kommunen är ett bra steg. Termen ”medicinsk färdigbehandlad” måste däremot bort. Dessa sköra och ofta multisjuka patienter behöver fortsatt vård med hög medicinsk kompetens.

Sjukhusläkaren har tidigare visat att dödsfall sker på grund av brist på IVA- och vanliga vårdplatser, men forskning visar nu också på ökad dödlighet för de som skrivs ut för tidigt från sjukhus till kommunen. Den medicinska kompetensen i den kommunala vården måste alltså öka. Vi behöver också stärkt primärvård och stärkta rehabmöjligheter.

Erfarenhet ska löna sig

Att belöna erfarenhet och att klinisk skicklighet ska löna sig i karriären kommer också vara absolut grundläggande för en fortsatt bra vård.

En annan väg att påverka så att sjukhusläkarnas professionalism och driv på bästa sätt ska tas tillvara under den del av vårdkedjan som patienten befinner sig på sjukhus kan vara att arbeta tillsammans med patientföreningarna. De driver stark lobbyverksamhet och kräver pålästa doktorer, kontinuitet, rätt resurser och jämlik vård.

Alltså en maktfaktor att ta tillvara och där vi har många frågor gemensamt!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera