Krönika

Tar vi vårt ansvar som läkare?

Skälen till att just läkare får förskriva alla läkemedel är inte att läkare vet så mycket om läkemedel. Det vet farmaceuter också. Men läkare har även bred kunskap om hur sjukdomar utreds och behandlas – inte bara om läkemedel. Läkaren har också mer detaljerad information om den enskilde patientens sjukdom och behandling än övriga yrkesgrupper.

Men lever vi upp till detta ansvar? Hur förhåller vi oss till patientens alla läkemedel? Tar vi vårt ansvar som läkare? Behandlar vi vår patient som vi själva skulle vilja bli behandlade?

Ett rimligt krav från våra patienter är att de ska veta vilka läkemedel som ska tas, när och hur de ska tas, varför de ska tas och vilken läkare som är huvudansvarig för vilka läkemedel. Om inte vi läkare kan åstadkomma detta i patient-läkarmötet – vilken yrkesgrupp ska då göra det?

Frågan handlar inte om vilka tekniska lösningar eller vilka legala möjligheter för att utbyta information som finns. Det handlar om ditt och mitt och alla andra läkares arbetssätt.

Vi vet från studier att de olika läkemedelslistor som finns på apotek (uthämtade recept, respektive giltiga
recept) och i vårdens patientjournaler stämmer dåligt överens med varandra och med patientens egen bild av
vilka läkemedel som han/hon ska ta.

Vi vet också att läkare har olika uppfattningar om det egna – och andra läkares ansvar – vid förskrivning av läkemedel och därför arbetar på olika sätt med läkemedelslistan i patientjournalen och med ordination av
dosförpackade läkemedel.

Oavsett hur man tolkar regelverken så tror jag att patienten förväntar sig att den sista läkaren som han/hon träffat tar ansvar för att alla behandlingar – och därmed alla läkemedel som patienten ska ta – fungerar bra tillsammans just då utifrån patientens hälsoläge.

Ändrar läkaren ingen dos av ett läkemedel som patienten fått från en annan läkare så fortsätter patienten
med det läkemedlet i den dosen även om det läkemedlet inte diskuterats vid mötet.

Förnyar läkaren ett läkemedelsrecept så övertar läkaren också uppföljningsansvaret, om det inte redan
är klart att patienten kommer att följas upp av den ursprunglige förskrivaren.

Ett annat sätt att beskriva detta är att varje läkare har det fulla ansvaret för alla behandlingar som läkaren ordinerat tills någon annan läkare tar över det ansvaret.

Det gäller inte bara den ursprungliga ordinationen utan även kontroller och ställningstagande till fortsatt
behandling. Men den läkare som patienten träffar sist har alltid ansvaret för att helheten fungerar för patienten; att alla läkemedel fungerar ihop och med patientens övriga behandlingar; att läkemedel och doser
justeras om patientens sjukdom motiverar detta. Det innebär inte att denne läkare automatiskt tar över ansvaret för varje enskild behandlings uppföljning.

Med andra ord: Ortopeden som behandlar en patient på akuten med smärtstillande behöver inte ta över
ansvaret för patientens glaukommedicin eller hjärtsviktsläkemedel, men måste ta ansvar för att den
smärtstillande behandlingen inte på något sätt påverkar eller påverkas av patientens övriga behandling, samt att patientens hälsotillstånd i övrigt inte påverkats så mycket att patientens övriga läkemedel bör ses över.

IT i form av gemensamma läkemedelslistor för alla vårdgivare, apotek och patienter kan inte lösa hur vi
som läkare ska arbeta.

Beslutstöd i patientjournaler och på apotek, bättre utbildning och fortbildning är inte heller lösningen. Allt detta bör självklart finnas och fungera bra, men det som krävs är en samsyn kring ansvar och arbetssätt hos läkare. Om inte alla gör sin del kommer de som önskar arbeta rätt inte orka med att hantera alla patienter med oklara, ofullständiga eller direkt felaktiga läkemedelslistor. Hur bidrar du till att ni på er arbetsplats arbetar på ett klokt sätt med läkemedelslistorna i patientjournalen?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera