Krönika

Nytänk och samarbete viktigare än nånsin, inte bara inför sommaren

Lokaltidningar och rikspress publicerar nästan dagligen skräcksiffror på stängda vårdplatser och vakanta tjänster, framförallt för specialistsjuksköterskor. 

Den bristsituation som vi nu ser tvingar fram snabba förändringar i struktur och ansvar i vården. I det förändringsarbetet måste allas kompetenser och insikt om vården tas tillvara och man måste också våga tänka nytt. Som medarbetare kan man inte välja att stå bredvid.

En sak är att se till att alla specialistutbildade sjuksköterskor vill komma tillbaka till akutsjukhusen. Också att andra får specialistutbildning och en bra löneutveckling så att de väljer att stanna kvar. I det akuta läget nu erbjuder många landsting mer eller mindre kryddade lönepåslag för de som väljer att arbeta under sommaren även om det inte i nuläget ger intryck av att hjälpa.

Den stora bristen kommer innebära att man funderar över vem som gör vad, sk task-shifting eller workshifting. Detta sker ju förstås hela tiden, och ska ju också ske hela tiden. Vården utvecklas, vi gör nya saker, utvecklar nya metoder, inför nya behandlingar, vilket innebär att vi kontinuerligt överger vissa metoder medan andra lämnas över till andra yrkesgrupper. Läkare är också förstås del av en multiprofessionell verksamhet där alla kontinuerligt utvecklar sitt område.

I det akuta läget nu ser vi förändringar. Det handlar om att allt fler av traditionella sjukhusbehandlingar och operationer sker som dagvård utan inläggning. I Skåne annonserar man efter undersköterskor i brist på sjuksköterskor. I Västerås finns en lättakut-avdelning bemannad med läkare och undersköterskor som exempel.

All utveckling, oavsett orsak, bör ske i samarbete och samförstånd, samtidigt som man värnar kvaliteten. Förändringarna måste ske så att behandling och uppföljning ändå är trygg både för patienterna och de som är ansvariga för vården.

För de yrkesgrupper som det är brist på måste arbetsuppgifterna renodlas så att deras kompetens kommer ut maximalt. När sjukvården står för stora utmaningar gäller det för medarbetare att vara med i utvecklingen och kunna se vad som är bra för patienterna och tänka vilka förändringar som ger positiva effekter i verksamheten.

För att möjliggöra för kliniskt aktiva läkare att vara delaktiga behöver man förbättra förutsättningarna. Man ska inte behöva lämna sitt yrke.
Inom sjukvården ser vi att andelen chefer som är läkare stadigt minskar. En anledning är att man på många ställen inte har möjlighet att arbeta kliniskt del av arbetstiden, vilket avskräcker många. Glädjande är att region Skåne nu tar bort kravet på heltidschefer.

Sjukvården behöver inte bara läkare som är chefer. Det gäller också för läkare att vara delaktiga i alla processer som syftar till utveckling. Det kan handla om IT-stöd, organisationsförändringar, prioriteringar, utformning av styrsystem till exempel. Här har också Sören Olofssons utredning pekat på behovet av ekonomiska ersättningar till verksamheter vars medarbetare deltar i olika utvecklingsprojekt utanför kliniken, vilket är utmärkt.

Sjukhusläkarna och Läkarförbundet har också fört fram till flera av vårdens myndigheter, Myndigheten för vårdanalys, e-Hälsomyndigheten, Läkemedelsverket som exempel, att man ska kunna jobba deltid under en period för att, med aktuell kunskap om vårdens vardag, kunna medverka på konstruktivt sätt. Samma tanke ger Helene Seeman Lodding uttryck för i 3R-arbetet, de tre stora regionerna som nu tittar över hur framtidens vårdinformationsmiljö ska se ut. De efterlyste intresserade under Vitalismässan den gångna veckan.

Detta innebär då också att chefer förstår vikten och nyttan av att medarbetarna får möjlighet till deltidstjänstledighet, dvs att man tillåter att ens bästa läkare och medarbetare släpps iväg under vissa perioder.

Sist och inte minst krävs också personligt engagemang från läkarkåren. Att vilja själv och att uppmuntra varandra att axla ansvar med både den specifika kompetens som vårt yrke ger, men också med helhetsbilden tillsammans med andra professioner och ledning.

Sjukhusläkarna kommer under året att utveckla ett tätare samarbete med Chefsföreningen i de här frågorna som rör medarbetarskap och chefskap.
Det handlar om att öppet och i dialog forma dagens sjukvård men också om den sjukvård vi vill se imorgon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-02

Tema: Tillitsbaserad styrning / Elin Karlsson ny ordförande / Krönika: Individen och kollektivet / Sjukhusläkarnas fullmäktige 2022 /

Prenumerera