Krönika

Läkarna har tappat verksamhetsansvar och inflytande

På Läkartidningens webplats och vid symposier på Riksstämman har Eva Bejerot, docent i arbetsvetenskap vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, denna vecka förhanspublicerat resultat från en enkätstudie genomförd 2010. Resultaten jämförs med de data som samlades in 1992 i en studie som Arbetsmiljöinstitutet gjorde bland alla SACO-förbund.

Enkäten skickades till 3000 slumpvis utvalda läkare i hela landet och inom alla specialiteter. Svarsfrekvensen var både 1992 och 2010 på cirka 70 %. Studien 2010 finansieras av AFA-försäkring, VINNOVA och Sveriges Läkarförbund och enkäten har bland annat utformats i samarbete med Läkarförbundets Arbetslivsgrupp (ALG).

Studien visar på en lång rad försämringar av läkares arbetsmiljö. Dels att läkarna inte längre upplever att de har verksamhetsansvar och att de som grupp fått sämre inflytande i vården. Till detta kommer dessutom upplevelsen av sämre stöd från chefslinjen. Inga tydliga skillnader förelåg mellan kvinnliga och manliga läkare i detta avseende.

Läs mer på denna hemsida: http://www.pifokus.se/

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera