Krönika

De bästa sjukhusen i världen styrs av läkare

När en administratör tar makten i sjukvården – utan uppdaterad klinisk läkarkompetens – redan då har ett reellt medicinskt misstag ägt rum. Det borde anmälas till IVO!

Det finns en skyldighet att anmäla händelser som kan medföra en allvarlig vårdskada. Tillsättningen av någon med bristande kompetens kan leda till svåra konsekvenser.

Låt oss säga att man gör en lärare i franska, eller en matematiker, eller en tidigare industri-VD till chef i sjukvården. Hur ska en sådan person kunna undvika att skada vården? Vederbörande saknar ju den medicinska kompetensen. Låt mig bara nämna ordet ”riks­polischef”, så tror jag ni förstår.

Genom det olyckliga utbytet till icke-medicinska administratörer i svensk sjukvård, New Public Management (NPM), så har vi arbetat oss baklänges under motsvarande 30-35 års tid. Köerna har ökat till sjukvården, personal söker sig bort från sjukvården, och kostnaderna har skenat iväg. Många mår dåligt. Behövdes verkligen NPM för kontroll av sjukvårdspersonalen?

Hur styrs sjukvård på bästa sätt? Tidningen Harvard Buisness Review har i en ledare tydliggjort att de bästa sjukhusen leds av läkare. Utvärderingen gjordes av tre namnkunniga personer, James Stoller, Amanda Goodall, och Agnes Baker. De pekar på ett klart samband mellan läkarledda sjukhus och högt kvalitetsutfall.

Världens två bästa sjukhus enligt 2016 US News and World Report (USNWR) är Mayo Clinic och därnäst Cleveland Clinic. De drivs av två kliniskt välmeriterade läkare. Dessa har varit läkarstyrda i 100 år. De tre följande sjukhusen i USA är också läkarstyrda. Alltså, FEM bästa sjukhusen har läkarstyrd verksamhet!

Amanda Goodall, publicerade 2011 en studie i Social Science & Medicine, där hon undersöker driften av USA:s 100 bästa sjukhus (2009) avseende cancer, gastroentereologi, kardiologi och hjärtkirurgi i en empirisk studie.

Av de 100 bästa sjukhusen (enligt sk IHQ-poäng avseende sjukhuskvalitet) drevs 51 sjukhus av läkare och av de 50 bästa sjukhusen var 33 läkarledda. Analysen visar att sjukhusens kvalitetspoäng är ungefär 25 procent högre på läkarledda sjukhus jämfört med icke-medicinsk ledning. Goodall noterar också i studien att USNWRs främsta, så kallade ”Honor Roll”-sjukhus i 16 av 21 fall leds av läkare. En klar slutsats i studien är att de bästa sjukhusen leds i oproportionellt hög grad av läkare. Denna är den första empiriska kvalitetsstudien i sitt slag.

En annan studie från England och USA, av Artz och andra 2016, kring tillfredsställelse och livskvalitet hos de anställda finner att chefens kompetens (”att kunna göra personalens jobb”) är den starkaste prediktorn för den anställdes tillfredsställelse i arbetet. Vidare förbättras välmåendet hos fast anställda om chefens kompetens ökar. Läkarchefer får med andra ord en naturlig och förstärkt trovärdighet från början.

Ett annat problem i sjukvården är antalet administratörer, som har ökat markant under de sista 30 åren. De behövs inte alls i nuvarande grad! De servar till stor del varandra, men försvårar sjukvårdsproduktionen, och de lägger sig i medicinska frågor som de inte kan. På sin tid hade MAS, Malmö Allmänna Sjukhus, endast tre personer som skötte hela lönesektorn och alla utbetalningar, dessutom manuellt.

Ett annat problem i sjukvården är antalet administratörer, som har ökat markant under de sista 30 åren. De behövs inte alls i nuvarande grad!

På SKL:s hemsidor kan man finna uppgifter om antalet anställningar efter verksamhet och personalgrupp i landsting och regioner (nov 2016). Det går ungefär två läkare på en vårdadministratör (33 727 vs 15 237).

Ser man till landsting och regioner i stort, alla vårdyrken och administratörer, så går det totalt 50.294 administratörer på 181.392 anställda inom vård och omsorg, men det ska tilläggas att ytterligare 103.422 icke-administratörer är anställda i landsting och regioner (tandvård, rehab, socialt, skola mm).

Totalt sett finns 50.294 administratörer för 234.520 övriga regionanställda i Sverige, det betyder en administratör per 4,66 övriga anställda.

Det skulle gå utmärkt att minska antalet administratörer med 50 procent, det är jag helt övertygad om – särskilt i en läkarledd verksamhet!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera