Krönika

25 556 – Nytt BOTTENREKORD för antal vårdplatser i Sverige

Sjukhusläkarna har under flera år påpekat  att en av de mest angelägna frågorna är att  få bukt med den stigande problematiken  kring överbeläggningar och utlokalisering.  Dessa problem var tidigare undantag men  är till vår förskräckelse snarast att betrakta  som ett normaltillstånd sedan flera år.

Både överbeläggning och utlokalisering      utgör ett hot mot både patientsäkerheten  och mot  arbetsmiljön för all  vårdpersonal. Sjukhusläkarna har  kontaktat både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket som bägge lovvärt tagit problemet på stort allvar och också gjort slag i saken genom att utdöma flera viten. Landstingen däremot tycks inte ha tagit till sig kritiken utan för varje år under 2000-talet utan något undantag har antalet vårdplatser fortsatt att rasa och så även under det senaste året.

Socialstyrelsen har i flera olika rapporter noterat en lång rad risker som följer med överbeläggningar eller utlokalisering i form av exempelvis ökad risk för spridning av smitta, läkemedelsförväxling, feldosering, brister i rapporter, fördröjd diagnostik, fördröjd behandling, förlängd vårdtid och ovärdigt omhändertagande med dålig kontinuitet. Överbeläggningar ger sämre arbetsmiljö för all vårdpersonal, vilket i förlängningen drabbar patienterna. En särskilt utsatt grupp är nattsköterskorna som ofta ensamma bildligt talat står med patienter upp till knäna.

Regeringen har avsatt 675 miljoner kronor under 2012-2014 för stimulansbidrag till landstingen för insatser som förbättrar patientsäkerheten. Man har identifierat överbeläggningar som ett problem och har därför planer på att inrätta en prestationsbaserad ersättning till de landsting som får bukt med detta.

Varje extra krona till sjukvården är givetvis välkommen, men dels är krontalet inte särskilt högt och på SKL talar man inte om att skapa fler vårdplatser annat än i undantagsfall. Dessutom talar man bara om begreppet överbeläggning och inte om utlokalisering. Problemet löses inte genom att fler patienter vårdas på fel avdelning utan det kan till och med vara bättre ur medicinsk synpunkt att vara på en överbelagd avdelning än på fel avdelning.

Det är en lång rad faktorer som styr vårdplatsbehovet som sådant alltifrån befolkningens demografi, den medicinska utvecklingen till organisation av sjukvården som sådan. Det finns mycket att göra när det gäller patientflöden genom att bygga upp en välfungerande primärvård och hemtjänst men Sjukhusläkarna anser att även antalet vårdplatser måste öka igen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera