Nyhet

Kortare beslutsvägar med personaldriven verksamhet

Vid årsskiftet tog personalen vid enheten för kognitiv medicin över driften av sin verksamhet. Det är den första personaldrivna vårdenheten i Region Skåne. "Vi upplever ett ökat engagemang i personalgruppen. Vi har nu goda möjligheter att testköra ett äkta medledarskap där alla medarbetare är med och tar ansvar" säger Moa Wibom, verksamhetschef vid Ängelholms sjukhus.

Inför valet 2018 gick Allians för Skåne ut med löftet att ge personalen ett större inflytande i hälso- och sjukvården.
– Förberedelsearbetet inför en ansökan har varit intensivt och krävande, men motivationen att bli en personaldriven vårdenhet har varit stark hos alla medarbetare, säger Moa Wibom, överläkare och verksamhetschef för specialistmottagningen som vid årsskiftet bytte namn till verksamhetsområde kognitiv medicin.

Till mottagningen kommer patienter från hela Region Skåne med kognitiv svikt och misstanke om neurodegenerativ sjukdom eller kognitiv sjukdom för utredning och behandling.

– Från 1 januari är vi organisatoriskt placerade direkt under regiondirektören och regionstyrelsen, vilket undanröjer flera nivåer av beslutsfattande och gör oss mer snabbfotade, säger Moa Wibom.

Vi vill verkligen bevisa vinsterna med att vara personaldrivnaPer Johansson, biträdande verksamhetschef

Syftet med att införa personaldrivna vårdenheter är att stärka arbetsmiljön och öka utrymmet för utveckling av idéer samt ge medarbetare större möjligheter till inflytande och delaktighet.

– Vi vill verkligen hitta vägar för att leverera en god vård med hög kvalitet och skapa förutsättningar för att våra patienter ska känna sig trygga. Vi har sedan länge en bra struktur och har i flera år arbetat över myndighetsgränser och i nära samarbete med olika klinikspecialiteter och verksamhetsområden. Det tänker vi fortsätta med, men förhoppningsvis på nya sätt och vägar, säger Moa Wibom.

Vid årsskiftet utökades verksamheten även med BPSD-registret, ett nationellt kvalitetsregister som vill kvalitetssäkra vården av personer kognitiv sjukdom, samt bidra till forskning och utveckling.

Ledningen för det politiska styret i Region Skåne har förhoppningar om att personaldrivna enheter kan stimulera ett långsiktigt ekonomiskt tänkande samt öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården.

– Jag skulle väldigt gärna vilja säga att vi ska minska köerna med hälften och bli mångdubbelt effektivare. Men det är inte rimligt utifrån de växande behov som finns och de resurser vi har. När vi övergick till att bli personaldrivna hade vi lite drygt tre heltidsanställda läkare. Men för att klara vårt upptagningsområde skulle vi behöva vara snarare nio. Det regionbidrag vi har är utformat efter hur det såg ut 2019 och det täcker inte våra kostnader på långa vägar, säger Moa Wibom.

”Vi hoppas kunna vara en inspiration för andra”, säger cheferna Per Johansson och Moa Wibom.FOTO: Li Fernstedt

Inom en tvåårsperiod spår Moa att patientgruppen kommer att förändras, på liknande sätt som skett inom exempelvis reumatologi och neurologi, tack vare mer effektiva läkemedelsbehandlingar.

– Vi ser nu lovande läkemedelskandidater som kan komma att bromsa den kliniska försämringen vid Alzheimer. Vi kommer sannolikt också att få tillgång till biomarkörer som väsentligt kan förändra diagnostiken. Det kommer att kräva stora omfördelningar av resurser om vi ska mäkta med vårt uppdrag, säger Moa.

Med kortare avstånd till beslutsfattare hoppas Moa Wibom att dialogen med politiker och tjänstemän blir enklare.

– Med den närhet vi nu har till regionledningen hoppas jag att vi i större uträckning ska få en snabbare tillgänglighet till beslutsfattare. Vi behöver regelbundet föra samtal om vad som fungerar respektive inte fungerar och skapa en större förståelse för de utmaningar vi har på golvet, säger Moa.

Per Johansson är överläkare i psykiatri och biträdande verksamhetschef samt grundare av specialistmottagningen vid Ängelholms sjukhus. Tillsammans med Moa sitter han i styrelsen för verksamhetsområdet kognitiv medicin.

– Redan när vi drog i gång mottagningen för 13 år sedan fick vi en relativt stor autonomi och utformade den på ett sätt som vi ville skulle gynna våra patienter och även våra samarbeten över myndighets- och specialitetsgränser. När erbjudandet kom för drygt två år sedan om att bli personaldrivna var vi snabba att hoppa på tåget.

Per menar att det finns ett brett politiskt stöd, både från de styrande partierna (M, KD samt Liberalerna med stöd av SD när det gäller budgetrelaterade frågor) samt oppositionen.

– Vi vill verkligen bevisa vinsterna med att vara personaldrivna. Samtidigt finns det en paradox. Vi har en bred ansats och ju bättre vi är desto fler patienter vill komma till oss och desto fler remisser får vi. Vi har redan långa köer som vi omöjligt kan arbeta bort utifrån de resurser vi har idag. För att utvärdera oss behövs andra mätetal än att ekonomin ska vara i balans, säger Per Johansson.

Med den nya organisationsformen och en självständigare vårdenhet hoppas Moa och Per att viktiga beslut ska färdas kortast möjliga väg. Nu får chefer och medarbetare en möjlighet att utöva medledarskap, det vill säga samarbete i team med fokus på patienten och där alla medarbetare tar ansvar för att saker och ting blir gjorda.

– De senaste åren är det få som har slutat. Vi har många som söker sig till oss, det ger kanske en signal om att vi har högt i tak och en god arbetsmiljö. Även om vi inte kan matcha lönerna som ges i kommunerna, kan vi erbjuda ett stimulerande uppdrag och möjligheter till forskning och att kanske skriva en master. Vi hoppas också kunna vara en inspiration för andra som vill starta en personaldriven vårdenhet, säger Moa Wibom.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera