Nyhetsarkiv

Konstgjord andning räddar vården på Östra

– Men vi kan snabbt vara på väg in i samma situation igen om inte budgeten anpassas till verksamhetens behov. Vad vi behöver är en mer långsiktig planering.

Sjukhusläkaren har besökt Östra sjukhuset för att se hur man har det idag, nästan ett år efter den ”stora krisen” då arbetsförhållandena på sjukhuset var förstasidesstoff i landets tidningar. Läget är fortfarande ansträngt men verksamheten fungerar.

I vintras rådde det brist på det mesta på SU/Östra sjukhuset i Göteborg – vårdplatser, pengar och ledning. Värst var det på medicinkliniken.
Där gick det så långt att en läkare under sin bakjour lämnade sitt arbetspass och förklarade att han inte längre kunde ta det medicinska ansvaret på kliniken.
97 läkare skrev under ett öppet brev till den politiska ledningen för universitetssjukhuset Sahlgrenska, dit Östra hör, där man protesterade mot förhållandena.

Christina Berntsson, ordförande i Göteborgs läkarförening:
– Även om det rullar på ganska bra nu så finns det ingen långsiktighet. Det handlar bara om att klara verksamheten året ut. Och det gör man med mycket dyrbara lösningar.

Läget förbättrades dock genom att två nya verksamhetschefer rekryterades till Östra för att få ordning på verksamheten. Men båda slutar i höst och nyligen annonserades tjänsterna ut. Ingen sökte.
– Det är klart att det inte är bra för verksamheten att inte få några sökande när man annonserar ut sådana här tjänster, säger Christina Berntsson.

Svårigheterna att rekrytera kompetent personal till sjukhuset beror till stor del på den stora publicitet situationen på Östra fått i media enligt en granskning som Ernst & Young gjort på uppdrag av Västra Götalandsregionens revisorer.

Enligt rapporten har exponeringen varit negativ för området. Vårens händelser sammanfattas så här i rapporten:
– Dessa innehåller den dramaturgi som behövs för att bilden av Östras problem ska etsa sig fast i människors medvetande och för att sjukhuset ska bli en symbol för alla andra vårdinrättningar med liknande svårigheter.

– Den negativa utvecklingen som Östra varit inne i kan kraftigt förstärkas genom att varumärket Östra förlorar i värde och rekryteringen försvåras ytterligare.
Slutsatserna i rapporten visar framför allt på brister i styrsystemet. Och med adress till Västra Götalandsregionen konstateras att en budgetåtstramning måste följas av realistiska och säkrade effektivitetsprogram och prioriteringar av patientgrupper.

– I en besvärlig ekonomisk situation ligger det på beställaren att prioritera mellan behovsgrupper och låta detta slå igenom i vårdöverenskommelserna. Här har områdesledningen för Östra totalt misslyckats.

– I det interna spelet om områdets resurser har den intermedicinska vårdkedjan dragit Svarte Petter, heter det i den skarpa rapporten där man framförallt efterlyser ”handling”.

– Finns det inga mål så är det ju svårt att styra, konstaterar också Christina Berntsson.

Efter vårens uppståndelse anmälde Göteborgs läkarförening Sahlgrenska universitetssjukhuset till Socialstyrelsen med krav om att man skulle granska all akutverksamhet vid sjukhuset.
Efter ett tillsynsbesök på Östra konstaterade Socialstyrelsen att det överskuggande problemet var överbeläggningarna och svårigheterna att rekrytera och behålla personal.

– Ytterst är detta ett strukturellt problem som ligger på såväl vårdgivaren, sjukhusledningen som kliniken, menar Eva Stolpe, byrådirektör på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Göteborg.

Socialstyrelsen har därför begärt att få in en redogörelse från hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland beträffande beställningen av den invärtesmedicinska vården vid Sahlgrenska för år 2003 och framåt. Den vill man ha senast den 15 december.

Senast den 15 februari vill Socialstyrelsen veta hur uppdraget för medicinkliniken på Östra formulerats. Och senast en månad senare ska det ligga en redogörelse på Socialstyrelsens bord från verksamhetschefen om vad som gjorts för att förbättra ledning och styrning, utveckling av kvalitetssystem, förbättring av de administrativa rutinerna och läkemedelshantering, samt fortbildning av personalen.

När Sjukhusläkaren kommer på besök på Östra träffar vi de fyra överläkarna Göran Nilsson, Tore Eliasson, Karin Manhem och Clas Mannheimer, som förklarar att man i dag i princip kan hålla de 170 vårdplatserna öppna. Däremot har man svårigheter att rekrytera läkare till kliniken.

– Ingen kommer hit genom annonsering utan rekryteringen sker via personliga kontakter. På så sätt har vi sedan i våras rekryterat ett tiotal kolleger, säger Karin Manhem.
Sammanhållningen och arbetsklimatet på kliniken är trots allt mycket god.

– Dessutom kan vi som universitetssjukhus erbjuda bra möjligheter till forskning.

Grundproblemet vid kliniken finns kvar – bristen på vårdplatser. Det ställer som tidigare stora krav på bakjouren.

Just den här dagen råder också överbeläggning på medicinkliniken och Tore Eliasson har fått ägna större delen av dagen till att jaga vårdplatser. Men det hör enligt Göran Nilsson numera till undantagen.

De fyra läkarna hoppas dock att fallet med överläkare Lennart Welin, som lämnade ett arbetspass i våras med hänvisning att han inte kunde ta det medicinska ansvaret, ska få en prövning så att man får fram ett prejudikat om ansvarsfördelningen.
(Enligt socialstyrelsen kom ingen patient till skada och fallet föranleder därför ingen ytterligare åtgärd från deras sida.)

– Varför ska en medicinsk bakjour tvingas ta ansvar för en hopplös situation som beror på ett undermåligt resurstillskott från arbetsgivaren, säger Göran Nilsson. Jag skulle vilja efterlysa en juridisk diskussion på den punkten.

Ledningsproblemen är stora och Göran Nilsson säger att man på kliniken inte har något överdrivet förtroende uppåt i organisationen när det gäller att hantera dessa.

– Men efter det opinionsstöd som vi fick i våras är vi trots allt optimistiska inför framtiden och tror inte på nya platsneddragningar. Men skulle vi på nytt hamna i en situation liknande den vi lämnat är vi beredda att reagera på nytt, säger Göran Nilsson

Sjukhusläkaren ber de fyra läkarna kort formulera det man i dag anser vara absolut viktigast vid medicinkliniken på Östra sjukhuset.
• Budget anpassad efter verksamheten.
• Verksamhet i balans.
• Arbetsro och en chef.
• Kunna behålla ett bra arbetsklimat.
• Plats för patienterna

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera