Nyhetsarkiv

”Kombinationen mellan positiv laddning och vag betydelse är typiskt”

Värdegrundens avsikt är att driva ett pågående samtal om myndigheten och de anställdas identitet och attityder, det menar Catharina Nyström Höög, professor i svenska. Därför innehåller de ofta begrepp eller koncept som måste diskuteras.

Catharina Nyström Höög, professor i svenska vid Högskolan Dalarna, är just nu verksam i ett forskningsprojekt om myndigheters värdegrundstexter. Hon har tillsammans med kollegan Anders Björkvall, professor i svenska vid Örebro universitet, undersökt vilken funktion värdegrunder hos myndigheter på statlig nivå har. Detta genom textanalyser, fokusgruppssamtal och en enkätundersökning.

– Huvudsakligen har de interna funktioner – det är texter som talar med myndigheten själv. Avsikten är att driva ett pågående samtal om myndigheten och de anställdas identitet och attityder. De bidrar på så sätt till att forma en gemensam identitet.

Tanken är att värdegrunderna ska skrivas fram som om de kommer från verksamhetens alla medarbetare, och vara förankrat i verksamheten.

– Men det är dubbelt tänker jag. En enskild handläggare har sällan eller aldrig väckt frågan om en värdegrund. Initiativet kommer alltid uppifrån, men det är samtidigt viktigt att det finns en rejäl process eftersom det är en del av samtalandet.

Catharina Nyström Höög menar att det går att se tydliga språkliga drag hos värdegrunderna.

– Kombinationen mellan positiv laddning och vag betydelseavgränsning är typiskt. Det finns ofta något begrepp eller koncept som man måste diskutera, säger hon och tillägger:

– Men ska man jobba med något måste man operationalisera det på en ganska konkret nivå. Om det handlar om hälsa till exempel, är det då frihet från symptom man syftar på? På det sättet kan man säga att de här texterna bjuder in till diskussion.

Hon liknar det vid samtal i det privata livet och att man så småningom börjar likna de personer som man kontinuerligt samtalar med. Och att värdegrunderna därför, om de diskuteras, kan fungera som identitetsskapande och identitetsdrivande.

Jag noterar med spänt intresse att värdegrundsdiskussionen verkar vara på tapeten igen. Catharina Nyström Höög, professor i svenska

Däremot menar hon att det kan vara på sin plats att ställa sig kritisk till vad det egentligen är man vill uppnå.

– Är det det här vi vill ska fungera i regionernas arbete eller är det något annat?

Frågan varför värdegrunder behövs har varit svår att svara på, menar Catharina Nyström Höög.

– Det finns inget entydigt svar på det. Men ett svar som florerar är att det har och göra med hela samhällsomvandlingen och att man tar upp idéer från privat sektor i offentlig sektor. Då blir strävan efter en kommersiell identitet en faktor, även om visioner och värdegrunder inte har en primärt utåtriktad funktion.

Hon säger också att en del i svaret kan ligga i att det skett en omstrukturering där vissa organisationers mellanled bortrationaliserats och att ledningen därför sitter längre från verksamheten än tidigare.

– Man måste hålla ihop hela ekipaget. Och då är det här ett alternativ. Vi lever också i en tidsålder där en chef inte kan tala om hur folk ska vara eller vad de ska göra.

Själva värdegrundsarbetet är relativt nytt. Catharina Nyström Höög har inte hittat någon värdegrund före 2005 och det var runt 2013-2014 som hon reagerade på att den typen av texter började dyka upp. Själva ordet värdegrund slog igenom på mitten av 90-talet i och med ett betänkande inför en ny läroplan för grundskolan.

– Jag noterar med spänt intresse att värdegrundsdiskussionen verkar vara på tapeten igen, säger Catharina Nyström Höög.

Däremot tror hon att framtiden kommer att innehålla någonting annat än värdegrunder.

– Begreppet får just nu klä skott för en viss typ av ledningsideologi. Och jag tror att ledningsideologin kommer att bestå, men att etiketterna kommer att skifta.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera