HOT OCH VÅLD

Kartläggning: Så arbetar regionerna för att minska risken för hot och våld

Sjukhusläkaren frågade landets 21 regioner hur många ärenden de har registrerat där en läkare har utsatts för hot och/eller våld de senaste tio åren. Också vilka konkreta åtgärder de gjort de senast tre åren för att minska risken för hot och/eller våld. Här kan du läsa svaren.

Vi frågade:
1) Hur många ärenden där en läkare har utsatts för hot och/eller våld har ni registrerat 2012 till 2022?
2) Vilka konkreta åtgärder har ni gjort de senaste tre åren för att minska risken för hot och/eller våld?

Region Blekinge

1) Har inte haft möjlighet att ta fram statistiken.

Region Dalarna

1) 2012-2022: 52 ärenden totalt.

2) Bland annat ökad vaktnärvaro, ökat antalet larm, utbildning. Tidigare var det främst inom psykiatrin och på akutmottagningen, men nu syns hot och våld på bredare front och i fler verksamheter.

Region Gotland

1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

2) De åtgärder vi har att tillgå väktare, överfallslarm, personlarm, kallelsesignalsystem.

Region Gävleborg

1) Kan inte specificera per yrkeskategori. Började registrera ärenden 2017.

2) Väktare att tillgå dygnet runt på våra akutsjukhus, hot och våld utbildningar som byggs upp efter verksamhetens behov, lock down-rutin som införts vid akutmottagningen vid ökad hotbild. Nytt sjuk är under uppbyggnad i Gävle och Hudiksvall där de har hot och våldperspektivet med i bygget, våra akutmottagningar får högre skyddsklassning mot yttre påverkan.

Region Halland

1) 2015-2022: 35 ärenden totalt.

2) De senaste tre åren har dominerats av arbetet mot pandemin med bl.a. begränsningar av antalet medföljande samt låsning av verksamheter för att inte få in misstänkt smittade personer. Vissa av dessa åtgärder har vi sedan behållit då det haft positiva effekter ur ett säkerhetsperspektiv.
Konkreta åtgärder under de senaste 3 åren:

 • Utbildning i hot och våld för samtliga yrkesgrupper
 • Pågående projekt med komplettering av överfallslarm i receptioner och på mottagningar och vårdavdelningar
 • Tillgång till överfallslarm även vid hembesök
 • Utökning av väktare och ordningsvakter på sjukhusen
 • Låsning av verksamheter och begränsning av antalet medföljande
 • Tillgång till bevakningspersonal på plats vid patientmöten av högriskkaraktär
 • Förebyggande arbete mot hot och våld är idag en del av byggprocessen vid samtliga om- och nybyggnationer

Region Jämtland/Härjedalen

1) 2012-2022: 13 ärenden totalt

2) Utökat vaktorganisationen – nu vakt dygnet runt samt anställt egna ordningsvakter.

Region Jönköpings län

1) 2012-2022: 5 ärenden totalt (Enbart möjligt att följa yrke när hot och våld registrerats som arbetsskador, ej vid tillbud)

2) Här följer några exempel

 • En ny framtagen hot och vårdutbildning med olika verklighetsbaserade filmer är nyligen lanserad riktad till chefer och skyddsombud. Den har tagits fram i partssamverkan mellan HR, Säkerhetsenheten,
 • Företagshälsovården och skyddsombud. Under februari månad kommer vi även lansera den som ett utbildningspaket riktad till chefer som tillsammans med sina medarbetare har dialog om risker på arbetsplatsen och hur man kan förebygga som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Framtagning av stödmaterial för vägledning av hot via sociala medier och av hot/aggressivitet via telefon.
 • Nybyggnationer/renovering sker enligt direktiv för robust sjukhus (MSB).
 • En mall för handlingsplan finns för personskydd vid konstaterade hotbilder mot personal.
 • Förstärkt/utökad bevakning vid våra sjukhus.

Region Kalmar

1) Har ingen tillförlitlig statistik över detta, av fler orsaker.

2) Riktlinje/rutin innehåller flera tydliggöranden kring hur verksamheter ska jobba med riskbedömningar för att få underlag kring sin egen arbetsplats. Vi har tagit fram APT-material gällande säkerhetskultur och möjligheten att använda Sunt arbetslivs material på området. Tagit fram en webbaserad hot/våld-utbildning och börjat utreda ett ökat utbildningsbehov. Utbildat huvudinstruktörer i metoden TERMA.
Erbjuder informationsträffar/workshops kring säkerhet och hot/våld.
Förtydligat rutiner kring tillträdesskydd och larm. På ett av våra tre sjukhus har rondering av ordningsvakt utökats till att gälla dygnet runt.

Region Kronoberg

1) 2012-2022: 17 ärenden totalt. (Det är befattningen på den person som registrerar ärendet registreras)

2) Framförallt försöker vi få personalen att genomföra våra utbildningar inom området- gäller all personal. Väktare/ ordningsvakter finns – precis som innan. Vi uppdaterar kontinuerligt riktlinje för Fysisk säkerhet. Kontinuerlig översyn av lås- larm och passagesystem.

Region Norrbotten

1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

2) Exempel på förebyggande åtgärder de senaste tre åren:

 • Efter översyn är bärbara larm erbjudna till verksamheter som känt behov (2021). Pågående arbete med framtagande av enhetligt överfallslarm inom regionen.
 • Hot och Våldutbildning har genomförts till verksamheter med behov baseras utifrån riskbedömningar. Framtagande och kommande upphandling av en webbaserad hot- våldsutbildning med inriktning mot vårdpersonal. Förhoppning om påbörjad upphandling under våren 2023.
 • Säkerhetsdialoger är genomförda med Hälsocentraler och verksamheter på sjukhuset i syfte att stödja med synpunkter på rutiner, checklistor och skalskydd.
 • Ordningsvakter och väktare som responderar på överfallslarm samt möjlighet att beställa bevakning vid planerade patientbesök som bedöms kunna blir ordningsstörande.
 • Vid morgonmöten (verksamheter med höga risker för hot och våld) genomgång av ev. riskpatienter (riskbedömning) behöver man vara två personer eller fler, behövs vakter?
 • Vaktbolag tas in vid behov både akut samt till planerade besök, samtliga verksamheter
 • Översyn av möblering i väntrum, mottagningsrum.
 • Hembesök utförs ej ensam, alltid två personer, beroende på var hembesöket sker lämnas även färdväg, bärbart larm med.
 • Säkra glas, ej skottsäkra.
 • Ökad belysning utanför entréer.

Region Skåne

Skånes universitetssjukhus
1)  2014-09-14-2022: 150 ärenden totalt.

2) Larm ska varje verksamhet ha i någon form. Varje verksamhet ska utföra en riskbedömning Går att låsa samtliga dörrar i entréplan. Att lära sig ett gott bemötande och ha en förståelse för att våra patienter befinner sig i kris, ha en medvetenhet om problemen och arbeta aktivt med frågorna gör att när det väl händer så är man förberedd. Följa upp incidenter för att lära sig om vad som gick bra eller mindre bra och vad gör vi om det händer igen.

Nordväst  
1) 2015-2022: 10 ärenden totalt.

2) Beträffande åtgärder bygger dessa på löpande säkerhetsriskbedömningar och det finns en mängd olika. Exempelvis har många vårdenheter numera möjlighet att låsa sina entréer för att uppnå kontrollerade personflöden (porttelefon med kamera). Hela akutmottagningen kan utlösa s.k. hotbildslåsning då samtliga entréer/ingångar låses. CCTV-systemet (kamerabevakning) har utökats successivt under de senaste åren utifrån de analyser vi gjort avseende inträffade hot- och våldshändelser.

Den regionala utbildningen ”Hot och våld på arbetsplatsen” rekommenderar vi starkt att alla medarbetare genomför. Fördjupande föreläsningar för verksamheterna på temat hot och våld genomför vi regelbundet. Det är möjligt för oss att avropa såväl mobila personlarm som personskydd på det regionala bevakningsavtalet. Vid några enstaka tillfällen har vi gjort detta då hotbilden varit specifikt riktad mot medarbetare (och i ett fall häromåret var det just en läkare).
Ett antal enheter har lokalt överfallslarm installerat i sina lokaler.

På Helsingborgs lasarett finns sedan lång tid två stycken stationära ordningsvakter. Denna resurs använder vi utifrån våra analyser och inte minst när vi ser mönster av inträffade händelser, ffa hot och våld. Ordningsvakterna kan tillkallas av samtliga medarbetare vid incidenter eller upplevd hotbild.

Nordost  
1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

2) Flertalet åtgärder har gjorts men kan inte presenteras då de faller under sekretess rör bl.a bevakning och bevakningens rutiner/instruktioner och arbetssätt. Tidigare säkerhetssamordnare har även tillsammans med andra intressenter/berörda tagit fram olika handlingsplaner. Vakter finns.

Region Stockholm

Danderyds sjukhus  
1) Registrerar inte olika yrkeskategorier.

2) Under de senaste åren har flertalet tekniska åtgärder vidtagits för att hindra obehöriga att komma åt sjukhuspersonal. Under 2022 genomfördes en lång utbildning- och övningsserie relaterat till ”pågående dödligt våld”. En storskalig övning gjordes på akutmottagningen där ett iscensatt scenario utspelades på akutmottagningen. I övningen deltog medarbetare från Danderyds sjukhus, poliser från Polismyndigheten och skådespelare. Detta har utmynnat i så väl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Södersjukhuset  
1) 2012-2015: 236 ärenden totalt (samtliga läkare). 2016-2022: 308 ärenden totalt (spec.läk/ÖL)

2) En e-utbildning inom hot och våld har tagits fram, den är obligatorisk för chefer. Arbetsmiljöspecialist och chef för väktare har tagit fram ett gemensamt föreläsningsmaterial och föreläser tillsammans på chefsutbildningar, introduktionsprogram m.m. Genomfört projektet ”Verkligheten flyttar in” med bland annat föreläsningar hur en kan bemöta hot och våld för att minimera skadan. Därefter skulle arbetsplatserna ta fram lokala rutiner hur de ska agera vid eventuella situationer med inslag av hot eller våld.

Projektet ”Patientens rätt att välja” pågår. Riktlinjer och instruktioner är framtagna hur medarbetarna ska bemöta patienter och närstående med förolämpande eller diskriminerande beteende. Utifrån den genomförs en mängd föreläsningar hur medarbetarna kan bemöta patient/närstående för att förebygga att det inte ska eskalera till en hot eller våldssituation. Filmer med situationer spelas in som inledning till att arbetsplatsen arbetar med dialogkort utifrån deras arbetssituation. Under 2023 implementeras en hot- och våldutbildning där medarbetarna kan träna olika hot-och våldsituationer med hjälp av VR-teknik. Utökat antal vakter.

Södertälje sjukhus 
1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

2) Här är några exempel:

 • Bevakningspersonal finns på plats dygnet runt alla dagar i veckan.
 • Personal har möjlighet att bära personlarm.
 • Kamerabevakning finns placerat på strategiska platser sjukhuset.
 • Alla medarbetare på sjukhuset ska 1 ggr/år göra e-kursen ”Lärande om hot och våld på jobbet” som finns i Lärtorget. Den ger bra tips och råd på hur man ska agera innan, under och efter en händelse.
 • När någon skriver avvikelse gällande hot och våld i HändelseVis så får säkerhetschefen alltid en kopia och följer upp händelsen med närmsta chef/medarbetare.
 • Vid behov bokas säkerhetschefen in på APT möten för att prata om bemötande, hot och våld.

TioHundra, Norrtälje
1) 2012-2022: 175 ärenden totalt.

2) En ny, regionsgemensam VR-utbildning i att bemöta hot- och våldssituationer införs just nu. För övrigt ska verksamheterna arbeta med hot och våld i sina riskanalyser kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete. I det fall risk för hot och/eller våld föreligger kan flera åtgärder sättas in, exempelvis:

 • Olika typer av larm, personliga och/eller knutna till specifik plats.
 • Utbildnings- och informationsinsatser.
 • Extrainkallade väktarresurser, både vid akuta och planerade insatser.
 • Samverkan med polis och kommun.

Capio St Göran och Karolinska universitetssjukhuset har ej svarat.

Region Sörmland

1) 2012-2022: 134 ärenden totalt.

2) Vi arbetar aktivt med frågan genom att vi erbjuder utbildningar till alla medarbetare i regionen, vi träffar alla AT-läkare under deras introduktion. Vi har arbetat med att ta fram ett nytt utbildningsmaterial tillsammans med några andra regioner som kommer att introduceras under året. Vi gör säkerhetsinventeringar i alla våra högriskverksamheter (akutmottagningar, psykiatri och somatiska vårdavdelningar) regelbundet för att identifiera om det finns några säkerhetsbrister. Verksamheter med högrisk har bärbara bråklarm som går direkt till vaktbolag. På två av våra sjukhus har vi ordningsvakt dygnet runt. På våra akutmottagningar har vi även överfallslarm som går direkt till polisen. Vi arbetar även nära våra högriskverksamheter och stöttar dem i arbetet med personsäkerhet.

Region Uppsala

1) Okt 2016-2022: 73 ärenden totalt.

2) Grundutbildningen har gjorts om med konkretare koppling till vårdprofessionerna, chefsutbildningarna har utökats i antal, aningen mer medel har tilldelats för hot och våldsutbildningar, insatser har gjorts för att få in fler och bättre avvikelserapporter och rutiner för test av överfallslarm har vässats. Insatser har även gjorts i form ett förtydligande av roller och ansvar mellan chef och säkerhetsombud och dessa är nu kopplade till årshjul för bättre systematik och kontinuitet. I det senaste avtalet gällande bevakningstjänster och personskydd gjordes justeringar som underlättar för verksamheterna att få tillgång till både permanent och tillfällig hjälp i form av utbildad bevakningspersonal. Under februari kommer en uppdaterad rutin som beskriver hur kamerabevakningen ska utföras i Region Uppsala att godkännas.

Region Värmland

1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

2) Vi har Ordningsvakter på CSK sedan ett antal år (>10) tillbaka.
Vi genomför fortlöpande utbildning i H&V för personalen på APT, verksamhetsdagar o dyl. Självskyddsutbildning kan fås på begäran.
Vi har styrdokument i form av riktlinje H&V och rutin H&V.
Överfallslarm finns på särskilt utsatta verksamheter samt att låna för övriga (begränsat antal).
Skalskyddet är förstärkt och endast ett fåtal entréer är öppna.
CSK har Trivselregler där det tydligt framgår att vi har nolltolerans gällande H&V.

Region Västerbotten

1) Ingen rapport i avvikelsesystemet om hot/våld mot läkare. Handfull incidenter mot personal.

2) Vi har bemannat med ordningsvakter dygnet runt på NUS som kan ringas ut akut till verksamheter eller i förebyggande syfte. De går även ronder. Vid Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett har vi avtal med säkerhetsföretag som kan komma ut vid beställning. Vid akuta hot gäller annars 112.

I fastighets planering av undersökningsrum/mottagningsrum/samtalsrum placeras patient längst in och personal närmast dörr för flyktväg. Vid enskilda fall skapas extra flyktvägar. Lokalstrategerna arbetar med flöden i våra lokaler för mottagningar, avdelningar och mer publika ytor. På lärande region erbjuder vi anställda digitala kurser i bland annat hot och våld och konflikthantering.

Region Västernorrland

1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

2) Utökat med ordningsvakter på Sundsvalls sjukhus. Ständig översyn av larm och utbildning.

Region Västmanland

1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

2) Region Västmanlands Säkerhetsenhet bildades den 1 oktober 2020. Enheten bildades då organisationen behövde en effektivisering, likriktning och samordning av allt säkerhetsarbete inom regionen. Verksamheternas behov av få hjälp med säkerhetsrelaterade frågor har därmed kunna tillgodosetts i form av exempelvis säkerhetsrådgivning, stöd/support gällande teknisk säkerhetsutrustning och utbildning inom olika områden ex. otillåten påverkan, bemötande och säkerhetskultur. Utbildningarna kan vara verksamhetsspecifika alt. via regionens utbildningsenhet (riktade till samtliga anställda inom regionen).

Region Västmanland har en upprättad Säkerhetsberedskap som verksamheter kan kontakta dygnet runt gällande säkerhetsrelaterade händelser som kan påverka säkerhet. Det finns alltså en tydlig och väl fungerande kommunikationskanal under alla dygnets timmar.
Västerås sjukhus har en tjänstgörande ordningsvakt dygnet runt och verksamheter kan, vid behov, begära extra stöd av väktare. Ordningsvakterna är ett viktigt stöd som jobbar preventivt och hanterar ordningshållningen på regionens sjukhus.

Västra Götalandsregionen

1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

Region Örebro län

1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

Region Östergötland

1) Kan inte specificera per yrkeskategori.

2) Exempelvis:

 • Utbildningar och stöd i säkerhetsgenomgång på arbetsplatsen erbjuds via vår säkerhetsenhet samt via företagshälsovård.
 • Regionens  säkerhetsenhet har ett utbildningskoncept i dagsläget som består av webbutbildning både för grupp och individuell, ledarmodul för chefer, usk-modul samt arbetsplatsanpassade föreläsningar/utbildningar vid efterfrågan.
 • Regionens bevakning har utökats på våra sjukhus så det finns väktare/ordningsvakt dygnet runt alla dagar.
 • Rutiner/riktlinjer har tagits fram som hjälp för verksamheterna.
 • Dialoger genomförs hos varje vårdverksamhet vart 4:e år där behov av olika åtgärder inventeras. Även riskinventeringar görs med hjälp av Säkerhetsenheten som initierar lämpliga åtgärder gällande lokaler, rutiner samverkan, utbildning mm.
 • Flera verksamheter har med hjälp av Säkerhetsenheten driftsatt nya överfallslarm till väktare/ordningsvakt eller polis.
 • Genomfört projekt ”Säker akut” där risker inventerats utifrån lokaler inne och utemiljö, rutiner och samverkan med tex polis, bättre teknik mm.
 • Säkerhetsriktlinjer kopplat till byggprojekt ställer anpassade krav på säkerhetsåtgärder och tillträdesbegränsningar utifrån verksamhetens art och läge.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera