Nyhetsarkiv

Karin Båtelson: ”Sjukhusfrågor och engagemang förenar”

Efter en del tekniska krumbukter kunde Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte trots allt genomföras under torsdagen. – Jag är så nöjd med hur mötet blev, även om det alltid är trevligast att få träffa alla. Sjukhusfrågor och engagemang förenar, säger Karin Båtelson, som omvaldes till ordförande fram till 2022.

Sjukhusläkarnas fullmäktige anordnades på grund av spridningen av coronaviruset som ett digitalt möte via videolänk på torsdagen. Mötet, som egentligen skulle ha pågått under två dagar, behandlade till stor del de motioner som kommit in.

Sjukhusläkarna Lund drev under mötet att Sjukhusläkarna i sitt centrala arbete ska prioritera frågan om fler vårdplatser genom att verka för flexibla rumslösningar, som vid behov tillåter att två patienter kan vårdas i ett enkelrum. I den bästa av världar är det, framhåller lokalavdelningen, svårt att vara emot en-patientrum, men det ska också vägas mot den omfattande vårdplatsbristen i Sverige, vilket både styrelsen och fullmäktige höll med motionären om.

Sjukhusläkarna Uppsala vill i sin tur att Sjukhusläkarna ska verka för att Socialstyrelsen vid omorganisationer och sparbeting i sjukvården föreskriver samma krav på riskbedömning angående patientsäkerheten som för effekter på arbetsmiljön. Även det höll både styrelsen och fullmäktige med om.

– Det här är verkligen ett eftersatt område och det behövs verktyg för att hantera det, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Sjukhusläkarna Uppsala hade även lämnat in en motion om att yrkesföreningen centralt ska verka för att Sveriges kommuner och regioner (SKR) genom att bli en myndighet ska omfattas av offentlighetsprincipen. Lokalföreningen framhåller att SKR har utvecklats från att vara en renodlad arbetsgivarorganisation till att bli en ständigt växande organisation med nya uppgifter.

– SKR betalas ju av skattebetalarna och är något av en hemlig klubb, och det har blivit värre med deras ökande storlek och inflytande, säger Anna Rask-Andersen, Sjukhusläkarna Uppsala.

Sjukhusläkarna har en politik om nationell styrning av sjukvården, och föreningen centralt vill se ett mer samlat arbete, men styrelsen, som välkomnade motionen, har meddelat att den inte är säker på om att det är rätt väg att gå att SKR ska bli en myndighet. Efter omröstning landade fullmäktige i att motionen ansågs besvarad.

– Det är mycket som blir svårt i och med att SKR, som är en intresseorganisation och arbetsgivarorganisation, fungerar som en mellanpart men inte omfattas av offentlighetsprincipen, säger Karin Båtelson.

Sjukhusläkarna Uppsala ville också att föreningen arbetar för att AFA ska ge ersättning för sjukdomar som orsakats av arbetet, även om de inte finns med på den så kallade ILO-listan, vilket fullmäktige var eniga i.

En annan fråga som behandlades på fullmäktigemötet var läkare som chefer. Sjukhusläkarna Östra Skåne ville att fullmäktige skulle ge Sjukhusläkarnas styrelse i uppdrag att utforma en facklig agenda till stöd för lokalavdelningarna för att uppnå en så korrekt chefstillsättning av verksamhetschefer och högre chefstjänster i sjukvården som möjligt.

– Det ska vara de med mest medicinsk kompetens som ska leda verksamheterna. Men om vi på allvar vill ha läkare som chefer måste vi se till att de stöttas ordentligt, säger Britten Klöfver Ståhl, Sjukhusläkarna Östra Skåne.

Styrelsen håller med om att det är viktigt att lokalavdelningarna får stöd i detta arbete, och även fullmäktige ställde sig också bakom motionen.

– Vi håller helt med om att läkare ska vara chefer, säger Jonas Holm, styrelseledamot i Sjukhusläkarna.

Lokalavdelningen riktade även ljus mot frågan om ekonomisk ersättning vid arbetad övertid för läkare. Fullmäktige beslutade i detta sammanhang inte minst att Sjukhusläkarna i sitt förbundsarbete ska verka för att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för arbetad övertid, att arbetsgivaren ska registrera all arbetad tid som är övertid enligt Arbetstidslagen, samt att arbetsgivaren inte skriver bort rätten till kompensation för övertid.

Sjukhusläkarna Göteborg hade i sin tur skrivit en motion om att Sjukhusläkarna ska verka för att systematisk kompetensuppföljning införs som ett moment i lokalt HR-arbete. Sjukhusläkarnas styrelse uttryckte i samband med mötet att den håller med om bakgrundsbeskrivningen i motionen, men ser samtidigt risker med att den administrativa överbyggnaden troligtvis ökar om HR ska vara ansvarigt för alltför många parametrar. Fullmäktige ansåg att motionen var besvarad.

Fullmäktige valde på nytt Karin Båtelson till ordförande och Elin Karlsson till andre vice ordförande till och med fullmäktige 2022. Även ledamöterna Andreas Fischer, Ann Hermansson och Torbjörn Karlsson valdes om till och med 2022. Så också Marie Engman, suppleant.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera