Nyhet

Därför kapades chefsleden på SU

Från den 1 januari i år har Sahlgrenska universitetssjukhuset en ny organisation på plats. Två biträdande sjukhusdirektörer och en HR-direktör har avvecklats och ersatts med en stabsdirektör. En ny chefssjuksköterska har även rekryterats till ledningsgruppen.

Varför görs denna förändring?

– Det här är egentligen ingen stor omorganisation utan snarare ett förtydligande av roller, en justering av hur vi arbetar i sjukhusledningen och ett sätt att skapa en bättre stabilitet i organisationen.
Stabsdirektören får en bred portfölj och ska ansvara för HR, kansli och administration, beredskap samt kris och hållbarhet. På engelska kallas rollen ”people and culture”. Stabsdirektören ska stärka arbetet med medarbetarskap, den kultur som finns på sjukhuset och ett ökat fokus på hållbarhet ur alla aspekter.

Vi tillsätter även en operativ direktör med ansvar för produktion, tillgänglighet och de driftsfrågor som finns på sjukhuset i form av logistik, service och fastigheter.

Med den nya ledningsstrukturen tar vi bort biträdande chefer och därmed försvinner ett chefsled. Det här är ett sätt att skapa en plattare organisation mellan sjukhusledning och medarbetare, och att effektivisera staberna så att de kan ge verksamheterna det stöd de behöver. Det här är också ett av flera steg på vägen mot visionen att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032.

Ni har även tillsatt en chefssjuksköterska i ledningsgruppen, vilket ansvar kommer personen att ha?

– Det är en ny och viktig funktion hos oss, inte bara i ledningsgruppen utan även på sjukhuset. Chefssjuksköterska finns redan på andra universitetssjukhus i landet och är en självklar roll i en modern sjukvårdsorganisation.  Syftet är att stärka arbetet kring omvårdnadsutveckling och teamarbete på sjukhuset.

Chefssjuksköterskans ansvar är tredelat. Den första delen handlar om utvecklingen av vården med fokus på omvårdnadsfrågor och att föra in omvårdnadsperspektiv i förvaltningsledningen. Den andra delen handlar om kvalitet och patientsäkerhet, kopplat till omvårdnad; vi har stora brister när det gäller kostnader och kvalitet, till exempel när det gäller trycksår, undernäring och fallskador. Det handlar också om att ta tillvara kunskapsutveckling utifrån forskning inom vårdvetenskap.

Chefssjuksköterskan kommer att jobba nära chefsläkaren kring dessa frågor. Den tredje delen är arbetet med ett personcentrerat arbetssätt och omställningen till nära vård.

Du tillträdde som sjukhusdirektör i augusti 2023, vilka har de stora utmaningarna varit?

– När jag började var sjukhuset på väg mot ett stort underskott på cirka   1, 2 miljarder för 2023. Min första uppgift var att vidta åtgärder för att bryta kostnadsutvecklingen och minska underskottet. I november såg vi ett förbättrat resultat, vilket innebar att vi lyckades nå den första milstolpen i sjukhusets Handlingsplan för ekonomi i balans. Målet är en ekonomi i balans vid årsskiftet 2024/2025.

Men stora utmaningar kvarstår och vi behöver fortsätta arbetet med att minska kostnaderna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera