Nyhetsarkiv

”Kan inte kräva att folk ska jobba övertid gratis”

En långvarig tvist om bortskriven rätt till ekonomisk ersättning för arbetad övertid för läkare i Skåne har nått sin ände – och från och med den 1 november har över hundra överläkare och specialistläkare fått nya anställningskontrakt.

I augusti 2015 beslutade förvaltning Skånevård SUND – en av tre hälso- och sjukvårdsförvaltningar i Region Skåne där Helsingborg, Landskrona, Ängelholm, Trelleborg samt hela regionens offentligt driva psykiatri ingår – att alla nyanställda medarbetare inom förvaltningen med en månadslön över 44 500 kronor ”skall som regel” inte ha rätt till betald övertid eller inte bör omfattas av flextidsavtalet. Beslutet upptäcktes enligt Erik Dahlman, ordförande för Mellersta Skånes Läkareförening och styrelseledamot i Sjukhusläkarna i Lund, av en slump en dryg månad efter att det fattats.

– Vi försökte först få arbetsgivaren att ändra beslutet och Läkarförbundet Skåne inledde sedan en tvisteförhandling med arbetsgivaren där vi påpekade att det här beslutet inte hade MBL-förhandlats eller tagits upp i samverkan. De gav oss rätt i detta, men backade ändå inte utan fortsatte på samma sätt, säger han.

Tvisteförhandlingen ajournerades och när det i februari i år fortfarande inte hänt något initierades en ny förhandling enligt MBL § 12.

Erik Dahlman, ordförande för Mellersta Skånes Läkareförening och styrelseledamot i Sjukhusläkarna i Lund.

Som grund till beslutet lutade sig arbetsgivaren mot en del i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser som säger att rätten till ekonomisk ersättning för övertid kan avtalas bort. Men enligt Erik Dahlman betyder inte paragrafen att arbetsgivaren kan sätta det i system. Och i Lund och Helsingborg hade arbetsgivaren inte tidigare skrivit bort rätten till ekonomisk ersättning för arbetad övertid.

Från fackligt håll har man beskrivit det hela som ”bondfångeri” – där man först träffat ett muntligt anställningsavtal utan att diskutera övertidsfrågan och där arbetsgivaren sedan skrivit bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid enligt AB i det skriftliga anställningsavtalet, utan att informera läkaren om detta.

De lokala läkarföreningarna i Lund och Helsingborg har uppmanat nyanställda att inte skriva under kontrakt där övertiden skrivits bort. Och då det under våren 2015 planerades ett hyrläkarstopp inom psykiatrin i Skåne valde Läkarförbundet Skåne att lyfta de två frågorna parallellt.

Efter att Erik Dahlman och Anders Wilhborg, från Helsingborgs Sjukhusläkarförning och Läkarförbundet Skåne, drivit frågan under drygt sex månaders förhandlingar kan de nu konstatera att man nått en ände. Parterna enades i slutet av oktober om att arbetsgivaren ska upphäva beslutet om att skriva bort övertid för nyanställda som tjänar mer än 44 500 kronor i månaden. Och alla kommer också att ha möjlighet att omfattas av flextidsavtalet.

Nu skrivs nya anställningsavtal med de läkare som tidigare haft passusen ”Rätt till övertidsersättning enligt AB föreligger ej” i sina kontrakt. Sammanlagt berörs drygt 100 läkare inom psykiatrin i hela Skåne, många läkare inom somatiken samt ett antal primärvårdsläkare.

– Att samtidigt införa ett hyrläkarstopp och att begära att medarbetare inte skulle ha betalt för övertid blev för mycket. En lång förhandling har avslutats och de backar helt i övertidsfrågan, vilket är väldigt bra. Många överläkare kommer nu att få tillbaka rätten att få ekonomisk ersättning för arbetad övertid, säger Erik Dahlman.

Vad tror du gjorde att ni lyckades nå det här resultatet?

– Jag tror att arbetsgivaren förstod att om arbetsglädjen ska behållas så kan man inte kräva att folk ska jobba övertid gratis. Det är okej att vi läkare arbetar övertid om det behövs, men vi vill ha lön för det arbetet.

Enligt Louise Montgomery, tf HR-chef för Förvaltning Skånevård Sund inom Region Skåne, kom rekommendationen om bortskriven övertidsersättning för de som tjänar över 44 500 kronor till efter att cheferna inom förvaltningen önskat ett riktmärke vid nyanställningar.

– Det här är ju egentligen en förhandlingsfråga i samband med att man blir rekryterad och då har man alla möjligheter att föra sin talan. Men när cheferna ville ha något att förhålla sig till, så tyckte vi att det var rimligt med en rekommendation om att man förhandlar bort den om man tjänar över ett visst basbelopp.

Men beslutet möttes av kritik från läkarhåll.

– De tyckte att vi pekade på dem, eftersom det framförallt är de som tjänar över det här basbeloppet, men det var inte alls vår tanke från början. När vi förstod hur det tagits emot hos läkarna, och när det här sammanföll med hyrläkarstoppet inom psykiatrin, så kändes det lite avigt. Det landade helt enkelt inte så som vi tänkt oss, säger Louise Montgomery.

Hon säger att man från Region Skånes håll har varit angelägna om att hitta en bra lösning på situationen.

– Det kommer att bli ett tufft läge nu när vi säger nej till hyrläkare och då vill vi på något sätt uppmuntra till att alla hjälps åt och får ihop den här ekvationen. Och då är det rimligt att vi nu släpper på den rekommendationen.


FAKTA: BESTÄMMELSER OM ÖVERTID

Gällande kollektivavtal för läkare består av Huvudöverenskommelsen och Allmänna Bestämmelser, där sen sistnämnda delen även gäller för fler fackförbund.

Enligt Allmänna Bestämmelser AB § 20 moment 1 har en anställd arbetstagare, med undantag för förvaltningschef, rätt till kompensation för övertidsarbete som beordrats eller godkänts i efterhand av behörig överordnad.

Enkel övertid, det vill säga två timmar före eller efter ordinarie arbetstid, är värd 1,5 i ledighet eller 180 procent i pengar. För övrig övertid, så kallad kvalificerad övertid, gäller en faktor på två för ledighet eller 240 procent i pengar. En timme är 1/165-del av månadslönen. Till skillnad från arbetad jourtid så avrundas inte den arbetade övertiden.

En arbetstagare kan dock enligt Allmänna Bestämmelser § 20 moment 8 avtala bort rätten till ekonomisk kompensation för övertidsarbete. Erfarenheten är att arbetsgivare nästan aldrig ger någon kompensation för detta och grundinställningen från Läkarförbundet är att läkare skall ha rätt till ekonomisk ersättning för arbetad övertid.

Finns ett muntligt anställningsavtal utan att man har avtalat bort ersättningen eller om man redan börjat arbeta på tjänsten, så skall man inte skriva på ett anställningsavtal som skriver bort rätten till ekonomisk ersättning, utan begära att arbetsgivaren skriver ut ett nytt avtal utan bortskrivning.

En eventuell överenskommelse kan träffas mellan arbetstagare och arbetsgivare där man, enligt Läkarförbundet, bland annat diskuterat omfattningen av den övertid det gäller och hur det kan kopplas till lönen eller annan ersättning.

Utgångspunkten är alltså att läkare har rätt till övertidsersättning. Om enskild överenskommelse ingåtts om avstående från övertidsersättning bör den enligt Läkarförbundet ske individuellt, skriftligt och begränsas till ett år.

Källa: Erik Dahlman och Allmänna Bestämmelser

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera