Nyhetsarkiv

Ilska över landstingens våg av nedskärningar

Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, är bekymrad över hur sparprocessen i landstinget går till.

– Vi har ringt och gjort ideliga försök att få träffa dem som sitter vid makten och framföra, våra som vi tycker välgrundade åsikter, men vi släpps inte fram. Vi har fått beskedet att man tar inte emot oss förrän förslaget är spikat politiskt.

Hur tolkar du det?
– Att man inte är intresserad av att ändra så mycket i förslagen. Man vill helst att de går igenom i stort sett oförändrade. Hela processen har varit mycket märklig, menar Thomas Flodin.

– Vi fick reda på den så kallade ”snabbspårslistan” med 30-talet punkter efter att vi tjatat oss till ett mötestillfälle och i samband med detta lästes vissa saker som tjänstemännen jobbade på upp för oss muntligen. Vi fick alltså inte ens ett papper.

– Det skedde ingen direktkontakt med läkarföreningen från arbetsgivarpartens sida. Det togs inga initiativ att informera oss om vad som var på gång. Vi träffades ett par gånger till, men beskeden var att tjänstemännen jobbar på det här. I samband med ett centralt samverkansgruppsmöte fick vi höra ungefär hur listan skulle se ut, men fick inte heller då någon förhandsinformation skriftligt.

– Patienterna kommer nu att få betala ett högt pris, säger Thomas Flodin.

– Det är direkt upprörande att landstinget med öppna ögon säger upp läkare och försämrar de kvarvarandes arbetsmiljö. Särskilt i en tid när det behövs kraftsamling för att komma tillrätta med ohälsan. Vi läkare både vill och kan ge skattebetalarna den vård de så väl behöver och också efterfrågar, men vi ges inte längre den möjligheten, säger Thomas Flodin.

– Läkarna måste nu bli delaktiga i det fortsatta arbetet med att forma länets nya sjukvård. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret. Det är bara när vår kompetens och våra kunskaper tas tillvara som fortsatt hög patientsäkerhet kan garanteras.

Thomas Flodin betecknar omvandlingen av sjukhusen i Norrtälje och Södertälje till s.k. närsjukhus som ett experiment med patienter vars konsekvenser är svåra att överblicka.

– Jag tror att det blir svårt att garantera invånarnas akuta omhändertagande.

Stockholms läkarförening och Thomas Flodin vänder sig också mot effekterna av skatteutjämningssystemet:
– Jag kan inte tänka mig att invånarna accepterar att länets skattebetalare genom höjd skatt skall vara med och finansiera vården i andra landsting samtidigt som man själv får sämre vård.

I det sparpaket som presenterats ingår att landstinget ska införa remisstvång från årsskiftet.
Enligt Thomas Flodin skapar det en onödigt byråkratiserad vård.
– Innebörden av det föreslagna remisstvånget är att alla länets invånare ska tvingas att först besöka den redan nu underbemannade och hårt ansträngda primärvården innan man eventuellt kan få remiss till annan vårdgivare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera