Nyhetsarkiv

I Östergötland tas beslut om ST decentraliserat

I Östergötland har regionledningen koll på nya specialister och kommande pensioneringar. Men varje verksamhet arbetar strategiskt med sin egen rekrytering och tillsättning av ST-läkare. Under de senaste fyra åren har de blivit 100 fler.

För alla ST-läkare i Östergötland finns ett övergripande studierektorskansli som garanterar viss infrastruktur och ansvarar för kvaliteten för ST-utbildningen som helhet.

Däremot sköts rekrytering och anställning av ST-läkare precis som andra kompetensförsörjningsfrågor på varje produktionsenhet eller centrum som det kallas i Östergötland.

Det betyder att man budgeterar och planerar på varje centrum.

– Det är helt och hållet en verksamhetsfråga, säger Sara Mellergård, HR-strateg vid ledningsstaben i region Östergötland.

För att underlätta planeringen jobbar alla centrum utifrån en regional kompetensförsörjningsmodell med fokus på framtida utbud och efterfrågan utifrån enkla frågor, som pensionsavgångar och färdiga specialister men också mer svårspådda faktorer som förväntad migration och medicinskteknisk utveckling.

Alla rapporterar in sina planer till Sara Mellergård, HR-strateg vid ledningsstaben i region Östergötland. Hon säger att modellen används väldigt olika på olika centrum, en del är detaljerade och andra mer översiktliga.

I november varje år sammanställer Sara Mellergård hur många ST-läkare som finns i regionen och hur många specialister som går i pension.

– Regionövergripande blir det stora penseldrag som pekar mot vad som kommer att behövas de närmaste åren.

– Men det är inget styrdokument, utan används som ett faktaunderlag för politiker och ett underlag för diskussioner och beslut i ledningsgrupper. Sammanställningen tar inte hänsyn till vakansläget och inte till hur många hyrläkare vi har inne.

Sara Mellergård säger att Östergötland generellt har en stark ökning av antalet ST-tjänster från cirka 350 år 2011 till cirka 450 ST-tjänster idag.

Enligt Sara Mellergård handlar den strategiska utvecklingen mycket om att möta en generationsväxling.

– Många erfarna specialister som går i pension måste kompetensmässigt ersättas av mer än en utbildningsläkare.

Tidigare var allmänmedicin ett undantag från Östergötlands decentraliserade styrmodell och hanterades med centrala medel. Alla ST-läkare i allmänmedicin, både de som var placerade på region­drivna vårdcentraler och de privata enheterna, var då anställda i regionens organisation Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Men det fanns en baksida. Ibland fanns behov av ett större antal ST-läkare än den centrala påsen med pengar räckte till, det betydde att en del vårdcentraler under längre perioder anställde egna grå­blockare.

– Vi vill inte ha det så, säger Sara Mellergård och fortsätter:

– Det är klart att vi måste kunna erbjuda dem fasta ST-tjänster om de vill vara inom allmänmedicin.

För ett år sedan fattades därför beslut om att föra ut pengarna till produktions­enheterna även inom allmänmedicin.  Parallellt har regionen gjort en politisk satsning på just primärvården, med en budget för 25 extra ST-tjänster, på så sätt har alla de tidigare gråblockarna nu formella ST-tjänster.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera