Nyhet

Hyrstopp och införande av dygnsvila – en svår ekvation

Vilka frågor har varit i fokus under 2023 och vilka kommer att dominera under nästa år? Sjukhusläkarnas företrädare för landets lokalavdelningar lyfter fram ledarskap på distans, underskott, fortbildning, vårdplatsbrist och nya regler för dygnsvila som några av de mest prioriterade frågorna.

Yvette Andersson, Västmanland

2023: Hos oss har det varit mycket fokus på utveckling av den nära vården, framför allt från ledningens sida. Vi tycker väl att det finns många bra saker med det, men det verkar som om politiker och ledning har en bild av att det kommer att lösa alla problem, vilket vi ställer oss lite skeptiska till. Bygget av det nya akutsjukhuset har kommit i gång. Vi har fortfarande inte fått tydliga besked om hur det kommer att se ut med administrativa arbetsplatser.

Vi har försökt driva frågan länge utan att få gehör, tyvärr är vi nästan på väg att ge upp. Nu under hösten blev det också mycket osäkerhet och förvirring då områdeschefen för akutsjukvård blev uppsagd av hälso- och sjukvårdsdirektören och fick gå på dagen. Beskedet var att det berodde på att de hade olika bild av hur verksamheten skulle utvecklas, men hos oss är det väldigt ovanligt att någon får gå så där direkt, så det var en märklig situation.

2024: Jag tror tyvärr att det kommer att fortsätta att pratas väldigt mycket ekonomi under 2024. Möjligheterna till fortbildning och utveckling kommer att få stå tillbaka. Så från fackligt håll kommer vi kanske ha fullt upp med att försvara det som finns och är bra.

Emma Nyberg, Dalarna

2023: Efter IVO-rapporten förra året, som kritiserade bland annat Falu lasarett, blev det ett samverkansmöte där en facklig representant deltog. Vi hade i vår lokala Sjukhusläkarförening inför mötet tagit fram några konkreta förslag som gick igenom, vilket vi var nöjda med förstås. Själva grundproblemet är dock verkligen inte löst. Det har pratats mycket om besparingar i regionen. Var ska det sparas?

Det har talats om att dra ner på administrativ personal och detta har också poängterats från fackligt håll att det är från administration till vårdprofessionen som medel behöver flyttas.

2024: Vårdplatsfrågan har varit den särdeles största frågan det senaste året och kommer fortsätta vara det under kommande år. Det ekonomiska läget kommer att bli en fortsatt central fråga. Stafetterna kommer ju sannolikt att granskas, med tanke på besparingar. Det är en god idé att nyansera diskussionen kring stafetter. Det är skillnad på stafetter som anställs för att beta av köer med ett närmast omänskligt tempo, som en ordinarie anställd inte skulle mäkta med i längden, jämfört med en stafettanställd som för en betydligt högre ersättning gör exakt samma arbete som en vanlig anställd.

Per Hammarlund, Ängelholm

2023: Nya reglerna om dygnsvila. Vårdplatsbristen. Avtalsrörelsen.

2024: Avtalsrörelsen. Sjuksköterskebristen. Nedstängning av mindre sjukhus.

Karin Filipsson, Lund

2023: Den stora snackisen nu och under hösten har varit regiondirektörens beslut om restriktivitet för möten, kurser och konferenser. Det är mycket olika på olika enheter om hur ordet restriktivitet ska tolkas, utifrån läkares utbildning och fortbildning.

2024: För övrigt engagerar SDV, Skånes digitala vårdsystem. Det kommer att påverka allt fler under 2024 och de närmsta åren. Budgeten och beslut om hur underskotten ska hanteras kommer också att påverka oss, både i slutet av 2023 och även 2024.

Ylva Björklund, Gästrike-Hälsinge

2023: Dygnsvilan har varit största samtalsämnet, inte minst mot bakgrund av det finns olika åsikter om hur reglerna ska tolkas.

2024: Övertidsfrågan är aktuell hos oss, många arbetar betydligt mer än 200 timmar övertid per år. Löner är ständigt aktuella, och det blir nog ännu svårare för medarbetare och arbetsgivare att komma överens vid individuella förhandlingar. Det är hög inflation och reallönesänkningar som är svåra att acceptera samtidigt som regionen har dålig ekonomi och försöker hålla nere ingångslönerna.

Jonas Welam, Jönköping

2023: Dygnsvilan är givetvis mest aktuell, framför allt hur små kliniker ska kunna lösa jourbemanningen. Grundinställningen i vår lilla region med cirka 350 000 invånare, är att inga undantag skall göras innan man åtminstone försökt att lösa det med åtlydnad av reglerna. Vi har tre sjukhus i regionen och alla är akutsjukhus med verksamhet dygnet runt, förlossning samt jourlinjer för alla större specialiteter på alla tre ställen.

2024: Avtalsrörelsen med hänsyn till den höga inflationen och de uttalanden som gjorts av SKR:s förhandlingschef om att jourkomp inte ska kunna tas ut. Inga lokala kollektivavtal. Kompromissviljan och flexibiliteten upplever jag som mycket låg. Förtroendet lokalt likaså. Vår region med bemanningsutmaningar har inte samma möjligheter som exempelvis Stockholm, och det finns en dålig förståelse för det.

Marie Engman, Sörmland

2023: Den urusla ekonomin med varsel, reducering av hyrläkare, neddragning av verksamheter.

2024: Den kommande utvecklingen av det ekonomiska underskottet och de åtgärder som har vidtagits och som följer. Oro för längre väntetider, sämre vård, minskad fortbildning, ökad övertid och flex. Som ett resultat av allt detta följer en sämre arbetsmiljö, ökad stress, sjukskrivningar och uppsägningar.

Rofida Ghazvinian, Malmö

2023: Det är hård press på specialistsjukvården just nu eftersom man samtidigt försöker reda ut vårdplatsbristen, den elektiva vårdkön och specialistläkarbristen. De är väldigt beroende av varandra och nya budgetbeslut gör det svårt att balansera och hantera dessa utmaningar.

2024: Journalsystemet Millenium och nya sjukhuset i Malmö kommer att närma sig sina planerade lanseringsdatum och kommer säkerligen att bli viktiga frågor nästa år. Vårdplatsbrist, specialistläkarbrist och den elektiva sjukvården kommer att återigen påverkas när regionens strateger har fattat beslut om att införa högspecialiserad sjukvård på Skånes universitetssjukhus. Frågan kommer säkert att vara viktig för den basala akutvården och kollegor som arbetar i de akuta flödena.

Shokoufeh Manouchehr Pour, Göteborg

2023: En av flera stora frågor har varit rekryteringen av en ny sjukhusdirektör till Sahlgrenska universitetssjukhuset efter Ann-Marie Wennberg. Det har tagit tid, men i augusti tillträdde Boubou Hallberg som varit omdiskuterad och ifrågasatt. En annan stor fråga är det stora underskottet/ sparbetinget på 1, 2 miljarder. En handlingsplan för budget i balans har lanserats. Den är tänkt att stoppa kostnadsökningarna för att få en budget i balans 2024/2025. Jämfört med andra universitetssjukhus, bedriver Sahlgrenska den billigaste vården.

Enligt statistiken, skulle regionen behöva ett tillskott på två miljarder för att sjukvården i Västra Götalandsregionen ska få kosta lika mycket per invånare som i övriga landet. I slutet av 2022 fick sjukhuset kritik av IVO för att antalet vårdplatser var för få. I handlingsplanen om budget i balans finns snarare förslaget om att minska antalet budgeterade vårdplatser. Det går inte ihop och är inte försvarbart. Ett annat problem är hur Sahlgrenska universitetssjukhuset ska kunna bli Europas bästa 2032 när ledningen begränsar möjligheterna till fortbildning för läkare.

2024: Min bedömning är att vi inte kommer att klara sparbetinget under nästa år om vi ska bedriva samma uppdrag och om inte riskera patientsäkerheten. Olika förslag diskuteras nu, bland annat remisstvång till akuten. Med tanke på att vi har en underdimensionerad och underfinansierad primärvård är det svårt att förstå var patienterna ska ta vägen.

Andreas Fischer, Stockholm

2023: En fråga som förstås diskuterats flitigt är hur tillämpningen av EU:s dygnsvila kommer att falla ut. En annan diskussion har varit årets lönerevision. Uppräkningen på omkring fyra procent täcker inte inflationen på långa vägar.

2024: Nästa år kommer det att bli intressant att följa avtalsrörelsen. Sveriges kommuner och regioner har satt tonen genom att säga upp jouravtal i två regioner. Frågan är nu om Läkarförbundet kommer att vara lika undfallande som i diskussionerna om dygnsvilan? Läkares löneutveckling, arbetsmiljö̈ och möjlighet till inflytande har varit för dålig och försämrats under decennier. När och hur kommer Läkarförbundet att agera?

Peter Danielsson, Halmstad

2023: Implementeringen av dygnsvilan har väckt många frågor, inte minst hur vi ska göra med primärjouren. Hyrstopp och bristen på sjuksköterskor har också varit en svår utmaning och påverkat verksamheten då vi tvingats stryka elektiva operationsdagar.

2024: Bristen på vårdplatser är fortsatt en viktig fråga. Svensk sjukvård halkar efter övriga Europa och en stor undran är vad vi egentligen sysslar med. Vi gör extremt mycket onödigt och ägnar mycket tid och resurser åt olika vårdprogram och vårdprocesser, frågan är till vilken nytta? Vi borde lägga mer tid på patienter där vi kan göra skillnad. Ett önskemål är att vi inför förnuftsbaserad sjukvård, och dit hör inte chattbotar där alla ska få tillgång till vård dygnet runt.

Björn Flodmark, Kalmar Södra

2023: Vi har tagit upp frågan om ett gammalt avtal från 1990 som inte ger läkare rätt till övertidsersättning. I löneavtalet finns redan en förtryckt, ikryssad ruta som inte ger läkare kompensation för övertidsuttag. Dessutom har våra specialister och ST-läkare förhållandevis låga löner, om man jämför med övriga riket. Nu kommer regionens förhandlingschef att se över avtalet och om det är ett kollektivavtal som går att säga upp.

2024: Arbetstidsdirektivet och implementeringen av dygnsvilan kommer att bli en utmaning under 2024. Vissa jobbar ofantligt mycket och dessutom otidsenligt. Andra frågor för vår region är bemanningen på akutmottagningen och hur vi ska arbeta med akutprocessen, där vill vi vara delaktiga och försöka påverka beslutsfattare. I dag har vi en frivillig akut jourlinje, men det är ju rimligtvis arbetsgivaren som ska organisera detta.

Flemming Björnberg, Östra Skåne

2023: Fortbildning, stopp för hyrsköterskor och dess effekt, vårdplatsbrist, regionens usla ekonomi.

2024: Aktuella frågor under 2023 kommer forsatt att vara viktiga även nästa år, med viss övervikt på vårdplatsbrist (vilken är orsakad av hyrsköterskestoppet och ekonomin).

Johan Gustafsson, Helsingborg

2023: En stor fråga har varit det nya sjukhuset som ska byggas och förväntas stå klart cirka 2034. Vi ser verkligen fram emot det. För övrigt brottas vi med svåra överbeläggningar och det fattas cirka 40 bemannade vårdplatser. Vi har dock lyckats ordna 18 vårdplatser genom nyrekrytering av sjuksköterskor som möjliggör att vi kan öppna en avdelning.

2024: Avtalsrörelsen och den nya dygnsvilan är de största frågorna under nästa år. Hyrläkarstoppet i kombination med 11 timmarsregeln kommer att påverka individens specifika önskemål och möjligheter att gå jour. Det är utan tvekan stora utmaningar vi står inför.

Lars Rocksén, Ångermanland

2023: Det har under en längre tid varit stora svårigheter med vårt ledarskap på distans. Vi är en länsklinik i Örnsköldsvik och styrs av ett ledarskap som befinner sig 17 mil bort i Sundsvall. Distansledarskap påverkar förutsättningarna och möjligheterna att sköta kompetensförsörjningen och utveckla verksamheter utifrån lokala behov.

2024: Det som överskuggar allt är arbetstidsdirektivet och dygnsvilan. Det kommer vi sannolikt att arbeta med under hela nästa år. Redan nu ser vi stora problem med bemanning, inte minst mot bakgrund av begränsningen av hyrpersonal. De som jobbar i verksamheterna kommer troligtvis att få jobba mer.

Peter Geiger, Älvsborg Södra

2023: Det har tagit tid att landa i en stabilitet efter pandemin, ett arbete som har fortsatt under 2023.

Vi har också haft fokus på lönerevision, vi låg efter och har fått våra politiker att satsa fyra procent extra utöver det vanliga.

2024: Arbetstidsdirektivet och dygnsvilan kommer att dominera under nästa år. Inom vårt verksamhetsområde, intensivvård, kommer direktivet framför allt att påverka bakjouren, sannolikt med utökad tjänstgöring på helger.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera