Nyhetsarkiv

Hur stort inflytande ska vi ge Apoteket AB?

Efter den inledande analysen kan det vara lämpligt att pröva idén i ett pilotprojekt. Håller resonemanget kan man våga testa i större skala. Därefter måste verksamheten objektivt utvärderas. Var det nyttigt, vettigt och säkert? Gav det något utöver det vi hade förut? Är det bevisat? Först därefter kan man våga rekommendera någon annan metoden.Går det till så i sjukvården idag? Beträffande medicinska behandlingar kräver vi evidens. Detta bör gälla även organisation av medicinsk verksamhet.

Under den period då Helsingborgs lasarett var ett regionägt bolag, startades ett samarbetsprojekt med Apoteket AB kallat klinisk farmaceutisk service.

Det syftade till att lansera nyttan med klinisk farmaci och innebar att farmaceuterna från apoteket gjorde läkemedelsintervjuer med patienter på akutmottagningar och avdelningar för att identifiera läkemedelsrelaterade problem (LRP). I vissa fall föreslogs åtgärder.

Projektet inleddes med ett pilotförsök i liten skala. Projektledarna utvärderade själva försöket, uppskattade nyttan, klädde nyttan i siffror, räknade om dessa i kronor och extrapolerade siffrorna till sjukhusnivå och större än så. Den potentiella besparingen blev enorm.

I uppföljningen efter 2,5 år hade 6000 läkemedelsrelaterade problem identifierats hos 7000 patienter och hälften av de intervjuade patienterna befanns ha en eller flera läkemedelsrelaterade problem.
Slutsatsen blev att farmaceuternas arbete inneburit möjlighet att förhindra onödig sjukvård motsvarande 25 miljoner kronor.

Projektets slutsats stämmer visserligen bra med rådande politiska önskningar, att läkemedel används fel och är för dyra. Att det borde gå att spara på läkemedelsutgifterna och att andra personalkategorier än läkarna kan lyckas bättre med detta. Men kan Apoteket i sin roll som AB tillåtas att dra så stora växlar på magert redovisningsmaterial tillhandahållet av de egna tillskyndarna?

Ingen objektiv utvärdering har gjorts

Trots att ingen objektiv utvärdering är gjord har Region Skåne beviljat ytterligare 3,5 miljoner för att fortsättningsvis kunna hyra farmaceutkonsulter av Apoteket.

Verksamheten skall också tillåtas växa ut fån sitt laboratorium och spridas runt om i landet. Kanske en riktig tanke och i team-arbetet kring patienten är varje form av kompetens värd att pröva, men den skall förtjäna sin plats med bevisad nytta.

I Helsingborg är det rimligt att ifrågasätta om inte de avsatta resurserna kan användas bättre t.ex. till farmakologisk hjälp i kärnverksamheten.

Ska ett monopolbolag ha inflytande över läkarnas läkemedelsförskrivning?

Apoteket har monopol på läkemedelshanteringen. Skall bolaget verkligen ha inflytande över förskrivningen? Skall Apoteket AB ha egna läkemedelskonsulter i sjukvården? Kanske klinisk farmaci skulle utvecklas bättre utan anknytning till Apoteksbolaget?

Apoteket AB är ett statligt monopolföretag med mycket stor makt över sjukvårds-Sverige. EG-domstolens generaladvokat Phillipe Le´gers hävdade i maj 2004 att hela den svenska apoteklagstiftningen med monopolet strider mot EU´s regelverk om fri konkurrens. I Dagens Medicin nr 13 avfärdar Socialdepartementets statssekreterare Mikael Sjöberg (s), tillika styrelseledamot i Apoteket AB, yttrandet och gör bedömningen att vi kommer att få behålla monopolet.

Om han har fel och monopolet avvecklas måste Apoteket satsa på andra delar av sin verksamhet än försäljningen av läkemedel, värd 6671 miljoner, enligt årsredovisningen 2004.

Apoteksbolagets VD Stefan Carlsson ser om sitt hus och satsar på försäljning av kosmetika och egenvårdspreparat. Konkurrenterna utanför monopolföretaget må bäva.

Kan Apoteket AB:s läkemedelsinformation verkligen anses obunden?

Apoteket har anställt Eva Fernvall som i sin tidigare roll som Vårdförbundets ordförande vill se hur sjuksköterskorna får en allt viktigare roll som rådgivare och marknadsförare ute på apoteken. Kan Apoteket AB:s läkemedelsinformation verkligen anses obunden?
Sjukvårdsminister Ylva Johansson (s) föreslår i propositionen ”Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet” att Apoteket AB skall få upprätta två nya receptregister över medborgarnas läkemedelsanvändning.

Det är inte tillfredsställande ur patientintegritetssynpunkt att ett enskilt företag, om än statligt, tillåts bokföra enskilda individers läkemedelsförbrukning.

Intressant danskt exempel

I den danska läkartidningen Ugeskrift for leger, den 14 mars, finns ett reportage om Euromedicin A/S i Danmark som erbjuder 10-30 procent billigare priser på medicin förskrivet av patientens ordinarie läkare.
Firman har ingått samarbete med läkarföreningen och deras preparat är upptagna i den danska motsvarigheten till FASS.

Läkemedelsverket sköter tillsynen. Det verkar enklare och mer diskret för patienten att få sitt läkemedel hemskickat än att hämta det över disk hos den lokale apotekaren.
Patientföreningarna uppges vara positiva och även bland politikerna är intresset stort då en potentiell besparing kan anas.

Det är hög tid och vi har all anledning att fundera över för- och nackdelar med apoteksmonopolet.
Måhända är det säkert, kanske kostnadseffektivt, men monopol ligger inte i tiden vare sig i sjukvården eller inom läkemedelssektorn. Det finns säkert en framtid för kliniska farmaceuter i vården men de skall i så fall vara avlönade av sjukvårdsproducenten och arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet som vi andra.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera