JOURNALSYSTEM – MILLENNIUM

Hur ser du på den massiva kritiken?

Om drygt 1,5 år ska Region Skånes digitala vårdsystem med Millennium börja implementeras i sydöstra regionen. Kritiker menar att det är ett högst omoget och föråldrat system som hittills kostat regionen flera miljarder. Men programchefen Harald Roos känner sig trots allt lugn och trygg inför lanseringen.

Artikeln ingår i temat Journalsystem i vården

Harald Roos är sedan snart tre år styrgruppsordförande och medicinskt ansvarig för Skånes digitala vårdsystem, SDV. I grunden är han specialist i ortopedi och har varit förvaltningschef för Skånes sjukhus Nordväst samt sjukhuschef på Helsingborgs lasarett.

Han håller inte med om kritiken och delar inte den bild som den fackliga referensgruppen framför.

– Jag tycker att det har varit bra med en facklig referensgrupp och beklagar att den inte är nöjd med hur processen har varit. Gruppen tillkom 2019, men då hade vi inte kommit särskilt långt i vårt arbete. Under processens gång har vi fortlöpande haft informationsmöten. Vi har även haft en arbets- och beslutsprocess som involverat flera hundra av vårdens medarbetare.

– Dessutom, den slutliga designen fastslogs så sent som i november 2022, då kunde vi inte komma längre i utvecklingsarbetet och vi behövde sätta en stoppgräns. Slutprodukten har den fackliga referensgruppen fått ta del av och vi har nu en utvecklingsplan för det fortsatta arbetet. Det system vi implementerar i sydöstra regionen, bland annat i Ystad kommun, kommer att skilja sig åt från det vi i ett senare skede implementerar i exempelvis Malmö och Lund, beroende på verksamhet och det vi lär oss under processens gång.

Med flera års förseningar ska Skånes digitala vårdsystem (SDV), med journalsystemet Millennium, implementeras i den sydöstra regionen under våren 2025. Ett år senare, våren 2026, beräknas systemet tas i bruk på Skånes universitetssjukhus.

– De anpassningar som varit nödvändiga att göra har tagit längre tid än förväntat beroende på både tekniska och juridiska skäl. Men nu har vi en fastlagd plan och vi kommer att hålla tidsplanen framåt.

Det är självklart inte bra att medarbetare är missnöjda. Harald Roos

I Region Skåne är kommunernas 33 vårdhuvudmän inte med på resan. De har ställt sig utanför upphandlingen av Millennium och gör egna självständiga upphandlingar. Hur rimmar det med målet att digitalt kunna följa och ta del av patientens hela vårdresa?

– Det hade förstås varit väldigt bra om vi hade kunnat göra en gemensam upphandling med kommunerna. Men de har självbestämmanderätt och vi lyckades inte med konststycket att få med dem i vår upphandling. Men det viktigaste är inte att vi har samma system utan att systemen kan kommunicera med varandra. Det måste vi arbeta med.

Region Skåne har valt att vara kvar i det befintliga IT-systemet Orbit, ett verktyg för att stödja och underlätta informationsflöden, planering och uppföljning av operationsverksamheten hos olika aktörer. Kritiker menar att det kommer att öka arbetsbelastningen och den administrativa bördan. Ser du en sådan risk?

– I en tidig version av Millennium tyckte vi inte att leverantören uppfyllde de krav vi ställde och valde då att stanna kvar i Orbit. Men vi har nu fått till bra integrationslösningar och på sikt, när vi får tillgång till den nya generationen, kommer det att fungera bättre och mer sammanhållet än idag.

Hur väl kommer Millennium, som är ett amerikanskt system utvecklat på 90-talet och som kritiker menar är föråldrat redan idag, att kunna docka in i den nationella digitala infrastruktur som regeringen vill att E-hälsomyndigheten utvecklar?

– Det finns en bred enighet om att Sverige behöver en nationell digital infrastruktur, en ambition som också landets regioners IT-direktörer ställer sig bakom. Det kommer inte att spela någon roll vilket vårdinformations- eller journalsystem som regionerna använder, alla ska kunna ansluta sig till den nationella digitala infrastrukturen. Millennium är väl anpassat för denna infrastruktur.

Medarbetare upplever att de blivit trakasserade och tystade när det försökt att nå fram med konstruktiv kritik. Många läkare har också lämnat projektet på grund av patientsäkerhetsrisker med Millenium. Det är allvarlig kritik som framförs. Hur hanterar ledningen för SDV den?  

– Vi har haft avgångssamtal med de som slutat. Det som du beskriver har inte framkommit i vårt interna arbete. Vi har under åren haft många läkare i projektet och inte minst i det tidiga skedet innan strukturen i samarbete med leverantören riktigt funnit sin form, ett antal valde då att återgå till kliniskt arbete. Det pågår ett kontinuerligt systematiskt arbete med riskhantering i projektet, detta innefattar även risker relaterade till patientsäkerhet. Jag känner mig därför trygg även i den frågan inför lanseringen.

Hur ser SDV-ledningen på att läkare som varit involverade i projektet inte vågar framträda i tidningen med namn och bild?

– Det var mycket tråkigt att höra, det är verkligen tvärtemot vår intention. Detta projekt där huvudprincipen är ett stort engagemang från de kommande användarna, vårdens medarbetare, bygger på att vi önskar fånga upp signaler på sådant som behöver anpassas och utvecklas i det nya vårdinformationssystemet. Vi har ju de facto också på detta sätt identifierat mycket som idag är åtgärdat eller som ligger i pipeline för att bli så.

En enkätundersökning som SVT Skåne har gjort bland projektmedarbetare visade ett massivt missnöje med hur SDV har fungerat. Många har också hoppat av projektet under arbetets gång på grund att de inte kunnat påverka och vara en del i utvecklingsarbetet. Finns det ingen fog för den kritik som förts fram?

– Jag är medveten om den undersökningen och jag känner väl till kritiken. Det är självklart inte bra att medarbetare är missnöjda. Det finns många saker jag kan vara självkritisk över och som hade kunnat göras annorlunda. Men det har funnits många utmaningar längs vägen, inte minst juridiska. Millennium är ett amerikanskt system och där gäller inte patientdatalagen på samma sätt som i Sverige. Men jag känner mig både lugn och tillfreds med hur saker och ting har löst sig längs vägen och den produkt vi nu kommer att implementera.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera