Nyhetsarkiv

Heta diskussioner under fullmäktiges andra dag

Frågan om övertid och registrering av arbetad tid ledde på torsdagen till fortsatt intensiva diskussioner i samband med Läkarförbundets fullmäktige. Här är en genomgång av ett urval av besluten.

Sjukhusläkarnas motion om övertid, att Sveriges läkarförbund ska verka för att icke beordrat kliniskt nödvändigt övertidsarbete ersätts enligt avtal, bifölls efter att argument stöts och blöts under mötet.

Flera deltagare vittnade om svårigheterna att med framgång driva ersättningsfrågan lokalt, däribland Lars Nevander, Sjukhusläkarna.

– Det är omöjligt att komma framåt, utom i Skåne och möjligtvis i Uppsala. Det här är ju en mångårig fråga, och det är dags att vi försöker driva den på central nivå, säger han.

Erik Dahlman, som svarade för förbundsstyrelsen, håller med om att ej beordrat kliniskt nödvändigt övertidsarbete ska ersättas enligt avtal, men framhöll att frågan bör drivas lokalt.

– Det här är något som måste styras upp, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna som är glad för att förbundet nu ska arbeta med frågan.

Nordvästra Skånes läkareförening, Mellersta Skånes läkareförening och Östra Skånes läkarförening fick gehör för sitt förslag att Läkarförbundet ska inventera i vilken omfattning läkare får ekonomisk kompensation eller ledighet för arbetad övertid enligt reglerna i gällande kollektivavtal.

Efter votering beslutade fullmäktige på liknande sätt att i sin helhet bifalla Mellersta Skånes läkarförenings motion om behovet av att förbundet verkar för att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning för övertid.

Förbundet ska också arbeta med frågan om regelbundet avsatt tid för arbete som inte är direkt patientnära – till exempel att förbereda undervisning, verksamhetsutveckling och handledning och att hålla sig uppdaterad inom sitt område – vilket ofta sker när det ordinarie arbetet är avklarat. Det stod klart efter att Stockholms läkarförenings motion fått bifall av fullmäktige. Samma motionär påtalade också att man behöver mer stöd lokalt från Läkarförbundet för att driva frågan om registrering.

Erik Dahlman, förbundsstyrelsen, menade att det finns en skyldighet för arbetsgivaren att föra anteckningar över arbetad övertid. Också att det är en fråga som Läkarförbundet redan arbetar med.

Även Cecilia Nordenson från Västerbottens läkarförening efterlyste mer central hjälp och ett bättre stöd vid tvister gällande detta för att kunna ”sätta kraft bakom orden”.

Många av Sjukhusläkarnas motioner bifölls av fullmäktige, men en av dem som stötte på patrull var den om forskningsöverläkare. En fråga från 2008 som benämndes som ”favorit i repris”.

–  Vi måste bredda forskningen utanför universitetssjukhusen och i den frågan kommer vi tillbaka, säger Karin Båtelson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera