Nyhetsarkiv

Har landstingen koll på försörjning av kompetens?

Vi bad landstingen och regionerna svara på följande frågor för att se vilken koll de har på kompetensförsörjningen.

Nuläget:

 • Antal specialister (heltidstjänster) specialitet för specialitet.
 • Antal vakanser (heltidstjänster) specialitet för specialitet.
 • Antal ST-tjänster, specialitet för specialitet.
 • Hur ser det ut för de olika sjukhusen?

Prognoser:

 • Framtida pensionsavgångar, år för år, specialitet för specialitet.
 • Det framtida behovet av specialister år för år, specialitet för specialitet. (Beräknat utifrån vårdbehov).
 • ST-behovet, år för år, specialitet för specialitet.
 • Brist trots tillskott av ST-läkare som blir specialister.

Bedömningar:

 • Vilka specialiteter kommer att ha brist om ett år, fem år, 10 år och hur stor kommer bristen att vara?
 • Vilka sjukhus kommer att ha brist om ett år, fem år, tio år och hur stor kommer bristen att vara?

Så här svarade de:

BLEKINGE

Kommentar: Kan bara lämna ”ögonblicksbild”.

Det vi gör är att se hur det är precis för /dagen/stunden. Kan förändras över en dag, både positivt och negativt.

Statistiken visar:

Nuläget: Blekinge hade brist på 45 specialister, den 1 januari 2015, vilket motsvarade 17 procent av behovet – 258 specialister.

Störst är bristen inom anestesi där bristen är 28 procent. Idag finns 13 specialister, men behovet är 18.

Medicin har 21 procents brist. Idag finns 48

specialisttjänster. Behovet är 61.

Framtiden: 14,4 procent av specialisterna når pensionsåldern t o m 2019. Sedan klingar det av.

Har statistik på:

Nuläget: Antal specialister, behovet och  differensen. Antal ST-läkare och behovet.

Framtiden: Antal läkare som når pensions­åldern inom olika specialiteter de närmaste tio åren.

DALARNA

Kommentar: Kan inte svara på alla frågor.

Statistiken visar:

 • 37 procent av specialistläkarna når pensions­åldern 65 år t o m 2025. Störst problem med pensionsavgångar har allmänmedicin där över hälften av specialisterna (54 procent) når pensionsåldern 65 år. Inom anestesi- och intensivvård kommer 52 procent att nå pensionsåldern 65 år 2015 – 2025 (16 av 31 specialister).

Andra specialiteter med stora pensionsav­gångar är psykiatri där 49 procent når pensions­åldern 2015-2025. För reumatologi är siffran 44 procent och för kirurgi 37 procent t o m år 2023.

Även inom flera av de mindre specialiteterna, som njursjukdomar, neurokirurgi, hematologi med mera, så kommer det att bli stora pensionsavgångar de närmaste 5-10 åren i Dalarna.

Bättre ser det ur för ortopedin där bara 16 procent av ortopederna blir 65 år t o m  2025.

Har statistik på:

Nuläget: Antalet specialistjänster.

Framtiden:  Antal läkare som når pensions­åldern 65 år inom olika specialiteter t o m 2025.

GOTLAND

Kommentar: ”Har inte efterfrågat material sammanställt på den efterfrågade detaljnivån. Har bytt personalsystem och har fortfarande problem med att få ut statistikuppgifter”.

JÖNKÖPING

Kommentar: Statistiken gäller endast tillsvidareanställd personal. Visar läget den 1 november 2014.

Har lämnat statistik på:

Nuläget: Antalet tillsvidareanställda specialist­läkare. Förhållandet mellan antalet ST-läkare och antalet specialistutbildade läkare per specialitet.

Framtiden: Antal läkare som når pensions­åldern 65 år de närmsta tio åren. Klara ST-utbildningar 2015 – 2020. Specialistläkarindex. (Förhållandet mellan antalet specialister idag och antalet specialister år 2019).

Utbildnings­index. (Förhållandet mellan antalet ST-läkare och antalet specialistutbildade läkare 1 nov 2014).

Statistiken visar:

 • Bäst ser framtiden ut för intermedicin med ett specialistläkarindex på 218 procent. Det betyder att antalet intermedicinare mer än fördubblas från 17 specialister till 37 på bara fem år. Det ser även bra ut för onkologin med ett specialistläkarindex på 200 procent, barn- och ungdomspsykiatrin: 183 procent och ortopedin: 151 procent.

Sämst ser sitautionen ut för reumatologin där tre av fyra specialister når pensionsåldern t o m 2018 och utbildningsindex är noll i Jönköping.

2015 – 2020 når 18 procent (110 av de 616  tillsvidareanställda specialistläkarna 1 nov 2014) pensionsåldern 65 år. Under samma tid beräknas 281 ST-läkare bli klara med sin utbildning.

T o m 2024 kommer 30 procent av specialist­läkarna nå pensionsåldern 65 år.

VÄSTERNORRLAND

Kommentar: Kan inte presentera någon statistik eftersom man inväntar politikernas beslut om hur många sjukhus som ska finnas i framtiden.

Men Västernorrland hamnade i riksmedia då den senaste mätningen visade att hela fyra av 10 specialistläkartjänster är vakanta inom primärvården.

Inom sjukhusvården är det stora problem för psykiatrin där man måste förlita sig på hyrläkare.

Störst rekryteringsbehov i framtiden bedöms Västernorrland ha när det gäller kardiologi, anestesiologi/intensivvård, kirurgi och klinisk fysiologi.

NORRBOTTEN

Kommentar: ”I allmänmedicin har vi i dagsläget ett 30-tal vakanser. Inom ögon har vi haft svårt att få tag i specialister, dock många ST. Även urologi och röntgen ser ut att bli svåra att täcka både i dagsläget och i framtiden. Även det låga intresset för geriatrik kan bli ett problem”.

Statistiken visar:

Framtiden: Cirka 20 procent av specialisterna kommer att nå pensions­åldern 65 år t o m 2024.

Värst är det för geriatriken där 63 procent – 5 av 8 geriatriker ­– uppnår pensionsåldern 65 år 2015-2019.

För övrigt visar statistiken glädjande att få av de specialister som är anställda idag når pensions­åldern 2015 – 2024:

 • Barn och ungdomsmedicin: 7 procent.
 • Infektion: 15 procent.
 • Internmedicin: 13 procent.
 • Kardiologi: 12 procent.
 • Kirurgi: 12 procent.
 • Lungsjukdomar: 0 procent.
 • Ortopedi: 16 procent.

Har rapporterat statistik på:

Nuläget: Antal specialister.

Antalet ST-tjänster.

Framtiden: Pensionsavgångar och färdigår för ST-tjänsterna.

REGION SKÅNE

I Region Skåne var nästan en av tio specialist­läkartjänster (8 procent) vakant den 31 mars 2015. Värst var situationen för klinisk patologi där var fjärde tjänst var vakant. Näst värst var det för psykiatrin där var femte tjänst (21 procent) enligt statistiken inte kunnat tillsättas.

Ytterligare specialiteter med vakansproblem:

 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: 19,4 procent.
 • Handkirurgi: 17,6 procent.
 • Akutsjukvård: 16,6 procent.
 • Ögonsjukdomar: 11,5 procent.
 • Allmänmedicin: 11,2 procent.
 • Neurologi: 10,5 procent.
 • Bild och funktionsmedicin: 9,3 procent.

Desto bättre var vakansläget för barnonkologin och geriatriken som inte hade några vakanser alls. Barnonkologin väntar dock en tuff generationsväxling. T o m 2019 kommer 50 procent av barnonkologerna att uppnå pensionsåldern 65 år, enligt statistiken. Även för hematologin såg det bra ut med bara en enda vakans av 28 tjänster.

Det fanns enligt statistiken 2 868 specialist­läkare i Region Skåne den 31 mars 2015 och

1 159 ST-tjänster. Och ST-statistiken visar att kvinnorna är på frammarsch. 58 procent av ST-läkarna var kvinnor.

Pensionsavgångar: I Region Skåne kommer 16,5 procent av dagens specialister att nå pensions­åldern, 65 år, t o m 2019 och 31 procent  t o m 2024.

Så här ser läget ut för några specialiteter t o m 2019.

 • Minst pensionsavgångar: Ortopedi: 7,5 procent. Geriatrik: 9,5 procent.
 • Flest pensionsavgångar: Barnonkologi: 50 procent.
 • Thoraxkrirugi: 36 procent. Medicinska njursjuk­domar: 31,5 procent. Endokrinologi och diabetologi: 30 procent. Lungsjukdomar: 29,5 procent. Öron- näsa hals: 25 procent.
 • Psykiatri: 22 procent. Reumatologi: 20 procent.
 • Infektionsmedicin: 19 procent.
 • Allmänmedicin: 18,5 procent.

UPPSALA

Har rapporterat statistik på:

Antalet ST-anställningar 1 november 2014 med beräknat färdigår.

Kommentar: ”Utöver detta underlag skulle krävas orimligt lång bearbetningstid av material och manuellt arbete för att svara på frågorna”.

VÄSTERBOTTEN

Kommentar: ”Vakansläget är svårt att svara på då det varierar kraftigt”. I Västerbotten förs statistik på antalet anställda specialister per specialitet, prognostiserat ST-blockbehov och prognostiserade pensions­avgångar, men årets statistik var inte klar då Sjukhusläkaren gick till tryck och enligt HR varierar det så mycket mellan åren så att redovisa förra årets situation skulle bli fel.

GÄVLEBORG

Kommentar: Vi gör inte centrala sammanställningar. De ligger ute på våra verksamhets­områden som ansvarar för verksamhetens kompetensförsörjning.

Det är viktigt att betona att pensionsavgångar inte alltid är synonymt med vakanser.

Antal vakanser (heltidstjänster) specialitet för specialitet:

Det är något som varje enskilt verksamhets­område följer. Vi gör inga övergripande sammanställningar av detta. Vi bedömer att vi har möjlighet att genomföra hälso- och sjukvårds­uppdraget genom viss arbetsuppgiftförskjutning mellan de olika vårdyrkena, samt ett balanserat nyttjande av hyrläkartjänster.

Det framtida behovet av specialister år för år, specialitet för specialitet (beräknat utifrån vårdbehov):

Vi har ett stort rekryteringsbehov inom flertalet av våra specialiteter, men vår huvudsakliga strategi för kompetensförsörjning är utbildning. De senaste åren har vi lyckats bättre i rekrytering av ST-läkare, med en något förbättrad bemanningssituation har också utbildningskapaciteten stärkts vilket gör att vi kan utbilda fler och därmed i ökad utsträckning trygga den framtida kompetensförsörjningen. Vi bedömer att framtida rekryteringsbehov till stor del överensstämmer med våra pensionsavgångar.

ST-behovet, år för år, specialitet för specialitet:

När vi tillsätter ST så utgår vi inte bara från behovet utan också utifrån möjligheten att utbilda. I vissa specialiteter som är svagt bemannade finns inte möjlighet att utbilda eftersom detta också tar mycket tid. Vi gör en samlad bedömning av utbildningsbehov och utbildningskapacitet vid tillsättning av ST-block. De senast åren har vi kunnat tillsätta ungefär 50 fler och vi har nu ca 250 ST-läkare.

Brist trots tillskott av ST-läkare som blir specialister:

Vi bedömer att tillskott av ST-läkare som blir specialister till stor del undanröjer framtida brister.

Vilka specialiteter kommer att ha brist om 1 år, fem år, 10 år och hur stor kommer bristen att vara?

Det går inte att redogöra för exakt eftersom det inte bara är pensionsavgångar som påverkar hur stor behovet är. Men bristkomptenser där vi haft svår att rekrytera är t.ex. patologi, röntgen, smärt, neurologi, barnneurologi, psykiatri och allmänmedicin.

ÖSTERGÖTLAND

Kommentar: Speciell satsning på ST i akutmedicin på länets akutkliniker. Allmänmedicin har ett vakansläge som kräver extra insatser för att möta framtiden, därför görs nu en satsning på att öka antalet ST i allmänmedicin med 25 tjänster.

Framtidens behov. Vi kan även se att vi behöver bevaka till exempe psykiatrin och vissa antalsmässigt  ”små” specialiteter, till exempel vissa labspecialiteter. I övrigt kan de flesta specialiteterna möta pensions­avgångarna.

Har rapporterat statistik på:

Nuläget: Antalet specialister (personer, inte heltidstänster) 1 nov 2014. Antalet anställda ST-läkare 1 nov 2014.

Framtiden: Pensionsavgångar 2015-2019. Klara ST-utbildningar 2015-2019.

VÄSTMANLAND

Kommentar: Saknar sammanställning av vakanser. Saknar prognos på framtida pensionsavgångar år för år, specialitet för specialitet. Saknar prognos på det framtida behovet av specialister. Saknar prognos på vilka specialiteter som kommer att ha brist inom 1 år, 5 år och 10 år.

Har rapporterat statistik på:

Nuläget: Antalet specialister.

Antalet anställda ST-läkare

Statistiken visar:

Hade 382 specialister och 165 ST-läkare vid senaste mätningen. Det saknas ST-läkare inom 13 av 36 specialiteter.

 • Se även gemensam rapport med Sörmland på sidan 32.

VÄSTRA GÖTALAND

Kommentar: ”Vi naglar inte bara fast att det råder brist på 15 specialister av den ena typen och tre specialister av den andra typen. Vi försöker skapa ett arbetssätt där olika kompetenser arbetar ihop för att täcka in fler behovsaspekter. Det gör det svårt att bara svara rakt upp och ner på Sjukhusläkarens frågor.

Statistiken visar:

Inom allmänmedicin finns idag ett 30-tal vakanser. Inom ögon har Västra Götalandsregionen haft svårt att få tag i specialister, dock många ST. Även urologi och röntgen ser ut att bli svåra att täcka både i dagsläget och i framtiden och det låga intresset för geriatrik kan bli ett problem”.

Har rapporterat statistik på:

Nuläget: Antal specialister.

Antalet ST-tjänster.

Framtiden: Färdigår för ST-tjänsterna.

KRONOBERG

Kommentar: Region Kronoberg arbetar för närvarande med att uppdatera sin kompetens- och personal­försörjningsplan och svarar att man i nuläget inte kan uppge några relevanta siffror på frågorna och inte heller kan ge sig på några bedömningar vilka specialiteter som kommer att ha brist om 1 år, fem år, 10 år och hur stor den bristen eventuelt kommer att vara.

För statistik på: Antal specialister, antal ST-tjänster, pensionsavgångar, men mäter inte vakansläget.

KALMAR

Kommentar:  Begreppet vakans är inte helt enkelt att definiera. De senaste månaderna haft vi haft rekryteringsbehov och utannonserat tjänster inom: Reumatologi, radiologi, allmän­medicin, internmedicin, obstetrik och gynekologi, samt psykiatri.

Utöver de bedömningar som finns utifrån pensionsavgångar har vi i år ökat ST-budgeten inom allmänmedicin med 20 tjänster och inom psykiatri med 5.

Vilka specialiteter kommer att ha brist om 1 år, fem år, 10 år och hur stor kommer bristen att vara?

Svårt att säga då ”bristen kan kompenseras” på olika sätt kommande år, exempelvis genom utlandsrekrytering, uppgiftsfördelning, man arbetar längre, ökad resurseffektivitet och ett samlat arbete för att öka vår attraktivitet. Det närmaste året kommer vi att ha brist på allmänläkare och psykiatriker.

Har rapporterat statistik på:

Antal specialistläkare och antal ST-läkare 2015. Antal läkare som når pensions­åldern 65 år t o m 2024.

Statistiken visar:

2015 – 2024 kommer 85 specialister (18 procent) av dagens 464 tillsvidareanställda att nå pensionsåldern 65 år.

HALLAND

Kommentar: Vi har ingen samlad uppföljning av vakanser i något IT-system och därmed ingen heltäckande bild. De specialiteter där vi har vakanser är: rehabmedicin, hud, kardiolog, lungmedicin, urologi och onkologi.

Saknar statistik över det framtida behovet av specialister år för år, specialitet för specialitet och det framtida behovet av ST år för år, specialitet för specialitet.

Har rapporterat statistik på:

Nuläget: Antal specialister.

Antalet ST-tjänster.

Framtiden: Pensionsavgångar och färdigår för ST-tjänsterna.

SÖRMLAND

Kommentar: Sörmland har lämnat en rapport kallad ”Personal- och kompetensförsörjning” gjord gemensamt med Västmanland grundad på data ur landstingens personal­statistik den 31 augusti 2013, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Universitetskanslerämbetet/­Högskoleverket.

I rapporten beskrivs förutsättningarna för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, kuratorer, medicinska sekreterare, psykologer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, skötare och undersköterskor.

Bedömningen är att tillgången på specialist­läkare idag inte motsvarar efterfrågan i de två landstingen, medan det råder balans när det gäller ST-läkare.

I rapporten sägs att ett stort arbete nu, och kommande år, bedöms handla om att se över hur läkarnas kompetens kan tas tillvara så effektivt som möjligt genom en annan fördelning av arbetsuppgifter, andra administrativa stöd i vården och översyn av fördelning av läkarresurser mellan de olika specialiteterna.

I Sörmland fanns 409 specialistläkare den 31 augusti 2013, varav 195 var ST-läkare. 20 procent av specialisterna blir 65 år inom de närmaste fem åren. I rapporten bedöms återväxen vara god. Cirka 44 procent  av läkarna i Sörmland är idag 39 år eller yngre.

I den gemensamma rapporten sägs att relationen mellan ST-läkare och specialist­läkare bör vara 4-6 gånger fler specialist­läkare än ST-läkare för att klara en normal generationsväxkling. Är antalet specialistläkare färre än fyra per ST-läkare bör det leda till en nettoökning och vid sex och fler specialistläkare per ST-läkare förmodas en minskning av antalet specialistläkare.

Genomsnittet för de båda landstingen visar enligt rapporten en kommande netto­ökning. För Västmanland är relationstalet 2,2 och för Sörmland 2,1.

För Västmanlands del är det två specialiteter som har relationstal på mer än 6 och en nettominskning av specialistläkare. Det är klinisk patologi och kärlkirurgi.

För Sörmlands del är det bara en specialitet och det är infektionssjukdomar där det endast finns en ST-läkare jämfört med  åtta specialister.

Däremot visar rapporten att det är flera specialiteter som inte har någon ST-läkare alls och därmed heller ingen återväxt. För Sörmland gäller det nio specialiteter och för Västmanland 13.

I rapporten noteras att fördelningen av läkarresurser mellan de olika specialiteterna ger intryck av att det snarare är tillgången på läkare än sjukdomspanorama och prioritering som styr rekryteringen och att det kan finnas behov av ytterligare styrning, när det gäller fördelningen av resurser till specialisttjänstgöring.

Rapporten innehåller en bilaga med statistik på:

Antalet specialister, antalet anställda ST-läkare och ST-läkare i relation till antalet specialistläkare, den 31 augusti 2013.

Fotnot: Region Örebro, Region Jämtland/Härjedalen och Stockholms läns landsting har inte svarat på Sjukhusläkarens frågor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera