Nyhetsarkiv

Därför inträffade de 17 dödsfallen

Fall 1: Stabsläge på grund av platsbrist råder på många sjukhus i regionen. Ingen förlossningsklinik kan ta emot gravid kvinna med kraftig infektion. Kvinnan läggs in på medicinsk vårdavdelning men försämras snabbt och förs till IVA. Kvinnan transporteras till slut till ordinarie förlossningsklinik i ambulans. Barnet överlever inte förlossningen.

Fall 2: Inga lediga platser på neuro­kirurgen, neurointensivvårdsavdelningen, centralintensivvårdsavdelningen, thoraxintensivvårds­avdelningen. Närmsta universitetssjukhus har inte heller några lediga platser. Patient som kommit in akut efter att ha fallit och slagit i bakhuvudet avlider innan denne får adekvat intensiv­vård.

Fall 3: Brist på thoraxintensivvårds­platser medför att beslutade hjärtoperationer skjuts upp. Patient vars operationer ställts in avlider.

Fall 4: Ansträngt läge på NIVA (neurokirurgisk intensivvårdsavdelning) med över­beläggningar i mer än ett dygn. Patient, som inte förbättrats som förväntat, skickas till skiktröntgen av skallen och hjärnan för att se om intrakraniella komplikationer tillstött. På grund av platsbristen finns behov av att bedöma om patienten är flyttbar. Detta görs på kvällen under jourtid. Vid överflyttningen sker en olycka och patienten avlider.

Fall 5: Platsbrist på neonatalenheter och förlossningskliniker medför att resistenta e-coli-bakterier sprids vid förflyttningar mellan salar, avdelningar och sjukhus. För tidigt fött barn avlider i sepsis på grund av smitta av resistent e-coli-bakterie då hygienregler och kohortvård inte kan upprätthållas.

Fall 6: Brist på IVA/postop-platser. Försök görs att få plats på närliggande universitetssjukhus, men inte heller där finns IVA-platser. Patient blir vårdad på kirurgisk­ avdelning och avlider.

Fall 7: Intensiven är fullbelagd. Patient läggs in på kirurgens akutvårds­avdelning som saknar resurser att övervaka en så svårt sjuk patient. Övervakas med hjälp av narkosläkare. Patienten avlider innan han får intensivvård.

Fall 8: Kirurgen fullbelagd. Fyra patienter satellitvårdas. Patienten blir satellitvårdad på medicinkliniken tills det blir plats på kirurgen. Opereras först efter 38 timmar. Får efter operationen multiorgan­svikt och avlider på intensiven dagen efter operationen.

Fall 9: Opererad patient flyttas från intermediärvårdsplats på grund av platsbrist till kirurgavdelning som saknar resurser att övervaka blodtransfusionskrävande patient. Flyttningen av patienten innebär också att jourkedjan bryts under helgen.

Fall 10: Patient flyttas på grund av platsbrist på intensiven först till IVA på närliggande sjukhus sedan på grund av platsbrist där till kardiolog­avdelning som saknar kunskap att övervaka patient med trakeostomi (öppning i halsen för att skapa fri luftväg). Blir hjärnskadad på grund av slempropp i trakeal­kanylen (Inopererad tub som håller luftvägen fri och kan kopplas till respirator) som inte åtgärdas.

Fall 11: Fullt och kaotiskt på akuten. Hjärtsjuk man skickas hem. Tre timmar senare drabbas patienten av hjärtstillestånd och förs med ambulans till sjukhuset, men avlider.

Fall 12: Brist på övervakningsplatser och hög arbetsbelastning sommartid medför att patient som kommer till universitetssjukhuset från länssjukhuset för shuntkontroll efter hjärnoperation skickas mellan kliniker och avdelningar.

Patienten som är i sämre skick än väntat kan inte sändas tillbaka till länssjukhuset efter kontrollen, men den neurokirurgiska vårdavdelningen har inga lediga platser. Medicinkliniken och MIG-teamet (mobila intensivvårdsgruppen) kan inte heller ta sig an patienten som transporteras till akuten där patienten får stanna i 8 timmar.

Flyttas därefter till intensiven som på grund av det rådande vårdplatsläget under sommaren gör en ny bedömning och patienten flyttas till strokeavdelning. Patienten försämras. Transporteras tillbaka till intensiven där patienten avlider av en blodpropp i ett kärl i hjärnan.

Fall 13: Ingen plats ledig på centralintensivens vård­avdelning. Inte heller någon intermediärvårdsplats ledig. Patient får vårdas på onkologen.

Fall 14: Jourläkare vill få patient över­flyttad till medicinsk akutvårds­avdelning (MAVA) från lungmedcinsk avdelning där det saknas utrustning, vana och utbildning för att övervaka akuta hjärtpatienter. Inga lediga platser på MAVA. Patienten avlider av hjärtinfarkt under natten.

Fall 15: Brist på intensivvårdsplatser och övervakningsplatser. Canceropererad kvinna med andnings­problem avlider.

Fall 16: Platsbrist på intensiven. Patient operereras på annat sjukhus. Läggs in på högspecialiserad enhet. Får hjärtstopp och avlider.

Fall 17: Intensiven fullbelagd och intermediärvårdplatserna överbelagda. Brist på övervakningsrum. Svårt sjuk patient med blod i lungsäcken läggs in på medicinklinikens akutvårdsavdelning. Hittas livlös i sängen morgonen därpå.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera