Nyhetsarkiv

Goda exempel och diskussioner under fullmäktiges första dag

Sjukhusläkarna ska bland annat arbeta för att ge mer information om läkarnas pensioner, verka för att fackliga representanter ges en gedigen utbildning i frågor som rör trakasserier och diskriminering samt verka för att öka medvetenheten om behovet av etisk granskning av alla forskningsprojekt och utvecklingsarbeten. Det stod klart efter fullmäktigemötets första dag.

Sjukhusläkarnas fullmäktigemötes första dag är till ända. Det innebär bland annat att Friska Sjukvårdspriset delats ut – i år till alla kvinnliga läkare bakom uppropet #utantystnadsplikt. Även Dan Eriksson, som representerade årets Think Different-pristagare ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus, besökte mötet för att berätta om hur de arbetar för att få till en välfungerande verksamhet. Och Martin Holzmann, som tilldelats Sjukhusläkarnas nyinstiftade stipendium för att forska kring vårdplatssituationen, uppmärksammades även han under torsdagen.

Läs mer: Årets Think Different-pris till Oskarshamn

Men fullmäktige behandlade också sex motioner under dagen. Inledde gjorde Erik Dahlman, som företrädde motionärerna Sjukhusläkarna i Lund, Sjukhusläkarna Östra Skåne och Sjukhusläkarna Ängelholm, i frågan om att Sjukhusläkarna ska arbeta för att få mer information om läkarnas pensioner. En viktig fråga som kan få stora konsekvenser för dem enskilde medlemmen, menade han.

– Det kan bli en rasande dålig affär och vi behöver hjälp att få mer information. Vi i Region Skåne har en pensionsavdelning, men de ger inte oss goda råd. De säger ”ring till oss tre månader innan du ska gå i pension”, men då är det ju så dags.

I sitt svar påpekade styrelsen att det finns ett visst mått av information på Läkarförbundets hemsida, men flera mötesdeltagare hänvisade också till Sjukhusläkarens artikel ”Nya pensionssystemet: Är det lönt att byta fot?” från 2014 som informationskälla.

Efter en kort diskussion valde fullmäktige att bifalla den första och tredje att-satsen – det vill säga att ”Sjukhusläkarna verkar för att våra medlemmar får objektiv och saklig information om hur olika pensionssystem fungerar” samt att ”Sjukhusläkarna i sin politik verkar för att medlemmar får möjlighet att byta från landstingskommunal till statlig anställning och vice versa utan att detta negativt påverkar deras pension”. Medan motionens andra och fjärde att-sats besvarades – det vill säga att ”Sjukhusläkarna verkar för att medlemmar i Läkarförbundet kan få objektiv och saklig information om hur olika pensionssystem fungerar på individnivå, i god tid före pension och även i samband med byte av arbetsgivare” samt att ”Sjukhusläkarna verkar mot inlåsningsfenomen på grund av olika pensionssystem”.

En annan fråga som lejonparten av delegaterna var överens om faller under kategorin viktig var den om ett ökat behov av etisk granskning av utvecklings- och kvalitetsarbeten från Sjukhusläkarna Göteborg.

Fullmäktige beslutade att föreningen med kraft ska verka för ”att man inom Läkarförbundet arbetar för att ett regelverk snarast utformas för etisk granskning av i första hand forskningsprojekt och utvecklingsarbete som inte omfattas av nuvarande och kommande etikprövningslag, vilket även bör innefatta studentarbeten och ST-arbeten” och 
”att man inom Läkarförbundet verkar för en ökad medvetenhet om behovet av etisk granskning av alla forskningsprojekt och utvecklingsarbeten, inklusive studentarbeten och ST-arbeten”.

Samma motionär stod för en annan fråga som också fick brett medhåll: att Sjukhusläkarna ska jobba för att fackligt förtroendevalda, skyddsombud och tjänstemän inom Läkarförbundet ”ges en gedigen utbildning i frågor som rör trakasserier, diskriminering etc. och hur dessa ska hanteras” samt ”att Läkarförbundet avsätter resurser centralt för att hjälpa förtroendemän i bedömning och eventuell handläggning av frågor som rör trakasserier, diskriminering etc.”.

– Vi ser att facket har en viktig funktion att stödja medlemmarna i de här viktiga frågorna, sa Robert Dutkiewicz, som företrädde motionärerna, och fick medhåll av fullmäktige som valde att bifalla motionen.

Motionen från Sjukhusläkarna Östra Skåne om att föreningen ska arbeta för att Socialstyrelsen vart fjärde år ska kontrollera arbetsgivarnas förmåga att tillgodose specialistläkarnas fortbildningsnivå valde fullmäktige istället att besvara. Medan samma motionärs förslag om att Sjukhusläkarna ska arbeta för att ” verkar för att motverka export av eutanasipatienter utan allvarlig eller livshotande sjukdom med eller utan psykisk sjukdom till något europeiskt land” avslogs. Dock inte beroende på att frågan anses oviktig utan för att att-satsen öppnar upp för att ”sjukhusläkare kan hjälpa till att förmedla denna kontakt vid svår livshotande sjukdom”.  Sten Östensson, som företrädde motionärerna i frågan, menade att intentionen i motionen främst är att hålla igång debatten.

Dagens mest välbekanta fråga kom även den från skånskt håll. Detta då Erik Dahlman, som representerade motionärerna Sjukhusläkarna i Lund och Sjukhusläkarna Östra Skåne och Sjukhusläkarna Ängelholm, lyfte den gamla frågan om rätten till ekonomisk ersättning för arbetad övertid. Styrelsen valde att ställa sig bakom motionärernas att-satser och även fullmäktige biföll motionen, som innebär:

  • Att Sjukhusläkarna i sitt förbundsarbete verkar för att er läkare skall ha rätt till ekonomisk ersättning för övertid.
  • Att Sjukhusläkarna verkar för att arbetsgivaren skall registrera all arbetad tid som är övertid enligt Arbetstidslagen.
  • Att Sjukhusläkarna i sin politik verkar mot att läkare avtalar bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid.
  • Att Sjukhusläkarna i sitt fackliga arbete verkar mot att arbetsgivaren skriver bort rätten till kompensation för övertid enligt AB i anställningsavtal för läkare.
  • Att Sjukhusläkarna i sitt fackliga arbete verkar för att läkare informeras om reglerna i kollektivavtalet och hur man registrerar övertid när så är fallet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera