Nyhetsarkiv

Framtidens utmaningar kräver att läkarkåren tar ansvar för ledarskapet

Idag när svensk sjukvård är stadd under stort förändringstryck på grund av accelererande medicinska möjligheter, förändrade demografiska och ekonomiska förutsättningar, utmaningar av gränslös vård och europeisk läkarbrist, måste sjukvården styras och organiseras utifrån ett nationellt perspektiv så att den blir rättvist fördelad och kan hålla god kvalitet till ett rimligt pris.

Svensk sjukvård blir inte bättre och säkrare av att storlandsting eller regioner, med totalansvar för sjukvården, behåller sitt trippelgrepp över såväl efterfrågan som produktion och kvalitetsuppföljning. Sjukvården behöver istället organiseras på ett mångfacetterat sätt, i fler och brokigare enheter som lättare kan anpassas efter nya villkor och möjligheter.

Akut krävs åtgärder för att förbättra sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet och säkerhet och därför behöver vi ersättningssystem som främjar just detta.
I arbetet med att ta fram incitament för vårdens ändamålsenliga styrning behöver läkarna anta ledarskapet i kraft av sin kompetens och förmåga att bedöma den medicinska verksamhetens strategiska utvecklingspotential.

Kostnadseffektivitet som ekonomiskt begrepp är en viktig riktning för styrning i sjukvården men kostnadseffektivitet kan bara definieras tillsammans med medicinsk kvalitet och säkerhet och i det arbetet måste läkarna delta.

Läkare måste definiera riktlinjerna och leda processerna mot den effektiva och säkra vården och finna de signifikanta och begripliga kvalitetsindikatorer som gör att patienterna klarar av sitt fria vårdval.
En läkarnas svanmärkning av vården vore praktiskt.

Här är några förslag:
1. Läkarna antar det formella och informella ledarskapet och engagerar sig i organisationen av svensk sjukvård.
2. Läkare utövar sitt strategiska ledarskap för att styra upp kvalitetsmålen och fördela resurserna. Detta är nödvändigt för en bra och säker sjukvård.
3. Läkarna driver politiska krav på erfarenhetsbaserad styrning av sjukvården. Sjukvård är ingen demokratisk politisk process utan kompetensen måste ha störst inflytande.
4. Läkarna engagerar sig i utformningen av funktionella och rättvisa ersättningssystem för att öka tillgängligheten och kvaliteten i vården.
5. I takt med att patienterna får möjlighet att välja läkare och vårdgivare, skaffar läkarna tydligare mandat och skarpare verktyg för att kompetent och rättvist kunna prioritera mellan patienter och åtgärder.
6. Läkarna leder det systematiska kvalitetsarbetet och lär sig arbeta enligt riktlinjer, dokumentera under obligatoriska sökord och slipa på vårdens processer.
7. Läkarna leder det systematiska patientsäkerhetsarbetet och ökar medvetenheten om hur viktig tid, kompetens och en lärande miljö är för en god patientsäkerhet.
8. Läkarna värnar patient- läkarmötet, sin fortbildning och ett hållbart arbetsliv, för säkerhet och kvalité i vården.
9. Läkarna leder sina patienter rätt i de medicinska processerna och hjälper dem välja mellan sannings- och ändamålsenliga parametrar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera