Nyhetsarkiv

Frågor och svar om din pension

Hej, högsta beröm för Er genomgång av pensionsbestämmelserna och lättfattligt. Jag har bara några kompletterande frågor.
Om jag nu, vid 57 års ålder skulle byta landsting, räcker det med att jag där arbetar sju år eller måste två år tas bort förutom de två sista. Det vill säga, måste jag jobba 9 år där för att få ut full pension ÄVEN om jag jobbat massor med år inom SLL?

Svar: Om du byter landsting och arbetar där under sju år kommer ditt pensionsunderlag att beräknas utifrån de fem år som föregår de två sista åren. Det innebär alltså att du inte behöver arbeta under nio år i den sista anställningen.

TioHundra som ju är sjukvården i Norrtälje är ju landstinget, men ändå inte. Jag jobbade 80 procent där i två år nyligen, samt 20 procent kvar på min vanliga SLL-anställning. Kan det räknas eller är TioHundra en sidoanställning trots att det är ett kommun-landstingsbolag inom SLL, t.ex samma slutenvård-specialenheter mm inom BUP där jag jobbar?

Svar: Anställningarna i TioHundra respektive SLL betraktas som två separata anställningar.

Jag står i färd att gå i pension efter att ha jobbat tio år i landstinget i Kalmar län och 15 år hos Stockholms läns landsting, men de senaste åren som hyrläkare. Hur gör jag rent praktiskt för att få ut min tjänstepension?

Svar: Inför den bevakningstidpunkt som dina f d arbetsgivare har (65 eller 67 års ålder), uppmärksammar KPA Pension dem att det är dags att betala ut pension till dig. Vissa arbetsgivare tar då kontakt med dig för att kontrollera om du vill ha pensionen eller skjuta upp uttaget, andra väljer att utbetalningarna ska starta om du inte själv säger något annat. Vill du göra ett förtida uttag måste du alltid själv kontakta dina före detta arbetsgivare.

Jag har arbetat som sjuksköterska innan jag läste medicin och blev läkare. Arbetsgivaren har varit samma landsting och jag har 12 år som sjuksköterska och 17 år som gynekolog. Får jag räkna de tolv som sjuksköterska som pensionsgrundande för tjänstepension?

Svar: Förutsatt att anställningen som sjuksköterska var pensionsgrundande, får du tillgodoräkna den tiden som pensionsgrundande.

Jag är född 1950 och har jobbat mer än 30 år inom Region Skåne. Någon har sagt att man kan få mer tjänstepension genom högre faktor om åren blir fler upp till 37/30. Är detta riktigt?

Svar: Tidsfaktorn för förmånsbestämd ålderspension i en och samma anställning kan högst uppgå till 1,000, d v s 30/30.

När man byter arbetsgivare kan lönen bli stor genom utbetalning av innestående jourkomp och semester hos den gamla arbetsgivaren och ny högre lön hos den nya. Men jag har fått besked att denna inte får räknas som ett år i beräkningen av förmånsbestämd pension. Stämmer detta?

Svar: Ja, det stämmer. Pensionsunderlaget hos den senare arbetsgivaren beräknas utan hänsyn till lön i tidigare anställningar.

Jag har varit återkommande perioder i Norge. I detta måste ligga intjänad pension i Norge. Hur kommer man i åtnjutande av den?

Svar: När det gäller den eventuella allmänna pension som du har tjänat in kan Pensionsmyndigheten i Sverige hjälpa dig, när det gäller eventuell tjänstepension föreslår jag att du kontaktar den eller de arbetsgivare som du hade där.

Jag vill gå i pension vid 62 års ålder och har under många år sparat i privata pensionsförsäkringar. Vad jag förstår så minskar min tjänstepension med 5 procent för varje år som jag går i förtida pension. Vad är förmånligast för mig? Att vänta med att ta ut tjänstepension till 65 års ålder och tömma mina pensionsförsäkringar. Eller ta ut den 15 procent lägre tjänstepensionen och toppa på med pensionsförsäkringarna?

Svar: Det går inte att svara på vad som är mest förmånligt eftersom det är så många faktorer som påverkar i endera riktning. Det som kan sägas är att om en anställning avslutas utan att förmånsbestämd ålderspension tas ut, tillgodoräknas inte den återstående tiden fram till 65 år ålder.

Om man går på pensionsberäkning enligt livräntan, dvs inte på de fem bästa av de sju sista åren. Hur många proent beräknas man förlora?

Svar: Såväl livränta som förmånsbestämd ålderspension beräknas på samma sätt vad gäller beräkningsperiod och pensionsunderlag (undantag gäller dock t o m 2011). Livränta beräknas dock enbart med hänsyn till den pensionsgrundande tid som finns vid avgångstillfället, för förmånsbestämd ålderspension gäller att avgång med genast börjande uttag innebär att återstående tid fram till 65 års ålder tillgodoräknas. Hur många procents skillnad det blir går inte att besvara generellt eftersom beräkningarna är beroende av individuella faktorer.

Jag har arbetat I Västra Götalandsregionen I 26 år, men har sedan fem år tillbaka arbetat inom Stockholms läns landsting. Jag är nu 65 år och ska pensionera mig i november. Hur räknas min pension ut?

Svar: Det är svårt att svara på vad som gäller för just din pension. Generellt beräknas förmånsbestämd ålderspension på det pensionsunderlag som fastställs i den sista anställningen. När det gäller pensionsgrundande tid för förmåns­bestämd ålderspension så gäller generellt att den dels utgörs av tid i tidigare anställning med kommunal pensionsrätt, dels tid i den sista anställningen. Den tidigare anställningen ger rätt till en livränta som betalas ut, men eftersom tiden som har tillgodoräknats livräntan även har tillgodoräknats den förmånsbestämda ålderspensionen, så minskas den förmånsbestämda ålderspensionen med livräntan från den tidigare arbetsgivaren.
Men det är viktigt att poängtera att man behöver inte arbeta nio år i den sista anställningen för att få rätt till förmånsbestämd ålderspension. Det finns alternativa beräkningar i avtalet. För att pensionsunderlaget ska beräknas enligt huvudreglerna krävs dock att anställningen har varat i minst fem hela kalenderår under beräkningsperioden. Beräkningsperioden är de sju år som föregår året före avgångsåret. De alternativa reglerna behöver dock inte innebära att pensionen blir lägre jämfört med om pensionsunderlaget hade beräknats enligt huvudregeln. Vill du veta mer exakt hur din pension blir så vänd dig till din arbetsgivare.

Om jag har arbetat en dag sista året då jag går i pension räknas det då? Jag får olika besked beroende på vem jag frågar. I din artikel skrev du att man måste arbeta minst tre månader hos en arbetsgivare för att det ska räknas som ett pensionsgrundande år.

Svar: För att få räkna tid för förmånsbestämd ålderspension gäller att anställningen sammanhängande måste uppgå till minst tre månader. Den pensionsgrundande tiden beräknas sedan utifrån den faktiska anställningstiden. För att ett helt år ska tillgodoräknas så måste anställningen vara hela året.

Jag har varit tjänstledig 10 månader i år. Kommer det året att räknas som ett tjänstepensionsgrundande år när man räknar fram om jag arbetat i 30 år?

Svar: Hel tjänstledighet räknas inte som pensionsgrundande tid.

I din artikel skrev du att man kunde arbeta bara några timmar per dag för att få året räknat som tjänstepensionsgrundande, man jag har fått svaret att man måste arbeta minst halvtid? Vad är rätt?

Svar: Förutsatt att anställningen sammanhängande uppgår till tre månader, tillgodoräknas den faktiska anställningstiden som pensionsgrundande oavsett sysselsättningsgrad.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera