Nyhet

Stort missnöje med administrativa arbetsplatser på Nya Karolinska

75 procent av läkarna vid Nya Karolinska som ”skuggades” under sina arbetspass upplevde bristande arbetsmiljö kopplat till de administrativa arbetsplatserna.

De två vanligast förekommande anledningarna var tillgång till arbetsplatser att arbeta ostört på, samt dåligt fungerande teknisk utrustning. Det visar en kartläggning av läkare inom ett 20-tal specialiteter som genomfördes mellan oktober och november 2020.

Bakgrunden var en anmälan från Karolinskas läkarförening till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion identifierades brister som Karolinska universitetssjukhuset i Solna ålades att kartlägga.

– Kartläggningen som gjordes av en extern aktör, visar med all tydlighet hur frustrerande och stressfyllt det är att inte ha fungerande administrativa platser som är kopplade till den kliniska vardagen, säger Mikael Nilsson, överläkare och huvudskyddsombud vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Vi lever med en hög produktionstakt och då är det högst ineffektivt att ha långa avståndMikael Nilsson, huvudskyddsombud

Läkarnas arbetspass delades in i fem kategorier: administration, patientarbete, transport, forskning och utbildning och annat. Administration utgjorde den enskilt största huvudkategorin (52 procent), följt av patientarbete (22 procent) och transport (11 procent).

Över halva arbetsdagen spenderade läkarna på olika administrativa aktiviteter som journalföring, uppstart/inloggning, inläsning och förberedelser samt administration under och efter patientmöten.

– Vi lever med en hög produktionstakt och då är det högst ineffektivt att ha långa avstånd, ingen personlig administrativ plats och långsamma och illa fungerande IT-system med återkommande avbrott.

Endast cirka 8 procent av den administrativa tiden förlades vid ”hemvisterna”, det vill säga administrativa arbetsplatser som ligger skilt från verksamhetens vårdgolv. I stället tillbringade läkarna över hälften av den administrativa tiden i vårdintegrerade ytor (nära vårdkärnan och i nära anslutning till vårdplatser eller andra patientytor), trots att läkarna där upplevde fler arbetsmiljörelaterade problem med brist på administrativa platser där man kunde arbeta ostört.

Frågan om den administrativa arbetsmiljön måste lyftas upp i dagsljuset, inte minst av Läkarförbundet. Mikael Nilsson

– Sjukvård är komplext. Tyvärr finns endast generell forskning om administrativa arbetsmiljöer, men den tar inte hänsyn till hur läkares uppdrag och arbetsmiljö ser ut. Det handlar inte bara om tillgänglighet till fungerande administrativa ytor, utan också om ytor där kollegor kan diskutera och hämta stöd när det gäller komplexa patienter.
Frågan om den administrativa arbetsmiljön måste lyftas upp i dagsljuset, inte minst av Läkarförbundet. Det är också viktigt att fackliga skyddsombud runt om i landet utbildas och tar plats i viktiga vårdarkitektforum, menar Mikael Nilsson.

Källa: ”Kartläggning av läkares administrativa arbetsmiljö”, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera