Föreningsnytt

Sjukhusläkarna välkomnar Tillgänglighetsdelegationen

Regeringen har tillsatt en delegation som ska bidra i arbetet med att korta väntetiderna inom vården. Delegationen ska bland annat stötta regionerna i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner och utreda en utökad vårdgaranti.

Delegationen kommer också att utreda en nationellt samlad sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden och ska vidareutveckla överenskommelsen om kömiljarden.

Gunilla Gunnarsson, läkare och tidigare cancersamordnare, ska leda arbetet som delredovisas sommaren 2021 och avslutas våren 2022.

Sjukhusläkarna välkomnar initiativet och är positiva till att man nu tar itu med den växande vårdskulden.

– Det är viktigt att tydligt lyfta behovet till ett nationellt plan. Både medborgarnas behov och hur hårt belastad personalen är skiljer sig åt. Man behöver också gardera sig för en andra coronavåg i höst och då kan vi inte återigen ha fältsjukhus överallt, utan man måste samordna sig så att den vanliga vården kan fortsätta ges i största möjliga grad, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson till Sjukhusläkaren.

Läs mer i Sjukhusläkarens artikel.

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Bra med krisstöd, men sätt in rätt insatser för bättre arbetsmiljö

Regeringen har föreslagit att 500 miljoner kronor ska satsas på krisstöd för vård- och omsorgspersonal som arbetat med covid-19. Flera fackförbund aviserar nu sin oro för att pengarna ska gå till andra saker än krisstöd. Sjukhusläkarna delar den oron och menar också att inte grundförutsättningarna, det vill säga arbetsmiljön, får glömmas bort.

I måndags kom den preliminära fördelningen av pengarna mellan landets regioner. Den visar att summan fördelas enbart utifrån folkmängd.

Dagens medicin rapporterar att några regioner har beslutat att fortsätta med krisstöd såsom telefonlinjer och kollegiala stödgrupper under hösten, men de flesta har inte hunnit ta ställning till vad regeringens stödpengar ska användas till. Ökade insatser från företagshälsovården är också aktuellt, men kommer att se olika ut beroende på region.

Flera fackförbund aviserar nu sin oro för att pengarna ska gå till andra saker än krisstöd.

Sjukhusläkarna delar dessa farhågor och vill också lyfta vikten av att på allvar se över personalens arbetsmiljö.

– Många av våra medlemmar har jobbat länge och mycket och är utmattade, säger ordförande Karin Båtelson. Det är viktigt med krisstöd för de som behöver hjälp, men även arbetsmiljön är viktig för att inte fler ska drabbas när all uppskjuten vård nu ska hanteras.  Det är viktigt att alla får ut den ledighet de har rätt till och att man bemannar, där det går, så att tiden för handledning och reflektion finns och inte minst för att parera för ökad korttidsfrånvaro på grund av coronamisstanke. Här måste de lokala cheferna få större frihet att ge medarbetarna bra villkor och arbetsinnehåll.

Föreningsnytt

Visselblåsarskyddet – en hjärtefråga

Skydd av tredje part förutsätter ett starkt skydd av den som larmar om missförhållanden. Därför har Sjukhusläkarna arbetat för ett förstärkt visselblåsarskydd i över tio år. Och vi välkomnar EU:s visselblåsardirektiv.

Att skyddet även ska omfatta exempelvis egenföretagare, praktikanter och leverantörer ser vi som positivt. Däremot befarar vi att utredningens förslag om interna rapporteringskanaler och företagens möjlighet att själva utforma dem kan få motsatt effekt.

Här kan du läsa hela vårt svar till remissen ”Ökad trygghet för visselblåsare”.

Föreningsnytt

Involvera professionen vid strukturförändringar

Byggandet av Nya Karolinska Solna - NKS, visar varför professionen behöver vara involverad vid stora investeringar och strukturförändringar inom sjukvården.

Sjukhusläkarna ser också behov av att man inrättar en nationell kontrollfunktion eller tillsynsmyndighet, och att man tar hänsyn till patientsäkerheten vid risk- och konsekvensanalyser.

Läs vårt remissvar till utredningen ”Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS”.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera