Föreningsnytt

Sjukhusläkarna i Almedalen: Hållbar sjukvård & Läkare behövs som chefer

Vad har dagens unga läkare för krav och förväntningar på sin arbetsgivare när det gäller hållbar sjukvård? Och hur viktigt är det att ha branschkunskap när man är chef? Det är ingångarna till Sjukhusläkarnas två seminarier i Almedalen, som vi samarrangerar med Klimat- och hälsa-gruppen och Läkarförbundets chefsförening.

Unga läkare vill bidra till en hållbar sjukvård  

Dag: 3 juli kl 14.10 – 15.00
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan 
Hälso- och sjukvården beräknas idag stå för 20 procent av den offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser. Vad har dagens unga läkare för krav och förväntningar på sin arbetsgivare när det gäller hållbar sjukvård? Och kommer kraven att leda till en förändrad arbetsroll för läkare i framtiden?

Utökad information om evenemanget 
Sjukvårdens klimatpåverkan är stor och det hållbarhetsarbete som sker involverar ofta inte läkare. Samtidigt finns ett växande intresse bland unga läkare som vill påverka och göra skillnad. Vad har de för förväntningar på sina framtida arbetsplatser och kommer läkares roll ändras framöver, där de som del av arbetet behöver arbeta med klimat och hållbarhetsfrågor? Hur kan man dessutom främja samarbete över professionsgränser inom vården för att uppnå en mer klimatsmart sjukvård?

Medverkande: 
·         Gustav Eriksson, Miljöchef, Nya Karolinska Universitetssjukhuset
·         Sigrid Hammarqvist, ST-läkare gyn & obst, Region Dalarna
·         Theodor Lav, Ordförande, Läkarförbundet Student
·         Ida Amanda Persson, leg. Läkare, Region Skåne
·         Maria Wolodarski, Onkolog, NKS, Läkare för Miljön
·         Gustaf Zettergren, Miljöchef, Västra Götalandsregionen
·         Sofia Hammarstrand, ST-läkare arbets- & miljömedicin (moderator), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusläkarnas Klimat och Hälsa-grupp

Läkare behövs som chefer i vården – om vi vill prioritera rätt för patientsäkerhet och lönsamhet 

Dag: 3 juli kl 15.20 – 16.10
Plats: Slottsterrassen 6

Beskrivning av samhällsfrågan 
Hur viktigt är det att ha branschkunskap när man är chef? Är vården det gyllene undantaget? Vad säger egentligen forskningen?

Utökad information om evenemanget 
Vi måste skapa en hälso- och sjukvård där högsta prioritet alltid är att göra det bästa för patienterna, och säkerställa att de medicinska förutsättningarna finns. Vi står inför stora utmaningar, förändringar och prioriteringar sker ständigt och ibland omotiverat. Beslut måste fattas på medicinska grunder och läkare ska vara med och leda. Men ska läkare axla chefskapet eller enbart vara tillgängliga som experter?

Läkare är naturliga ledare och har, kombinerat med bra chefsegenskaper, de bästa förutsättningar för att leda sjukvården idag och in i framtiden. Läkare måste kliva fram och ta ansvaret även på en strategisk nivå. Eller är detta enbart ett särintresse och slöseri av läkares tid? Vad finns det för belägg i forskningen? Vad säger chefer, ledande myndighetspersoner och Läkarförbundet?

Välkommen på en kort dragning av KI-rapporten ”Physicians role in the managment of health care” följt av ett samtal om vikten av det lokala chefsskapet och läkarnas roll i detta.

Medverkande: 
·         Karin Båtelson, Ordförande, Sjukhusläkarna
·         Tina Crafoord, Ordförande, Läkarförbundets Chefsförening
·         Jean-Luc af Geijerstam, Generaldirektör, Vårdanalys
·         Peter Graf, VD, Vårdbolaget Tiohundra
·         Niklas Källberg, VD, Helseplan
·         Per Mattsson, Patientområdeschef, Karolinska Universitetssjukhuset
·         Brita Winsa, Hälso och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten
·         Elin Karlsson, moderator, 2:e vice ordförande, Sjukhusläkarna

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

”Vi har nått framgångar i många centrala frågor”

Läkarförbundet ska verka för att en nationell slutexamination införs i slutet av läkares grundutbildning som krav för legitimation. Delegaterna på förbundets fullmäktigemöte ställde sig bakom förslaget från Sjukhusläkarna – ett av många exempel på föreningens stora genomslag på mötet.

– Vi har nått framgångar i många av våra centrala frågor, säger Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, som också valdes in som ledamot i förbundsstyrelsen.

– Det är ytterst glädjande att vårt arbete ger konkreta resultat, vilket inspirerar och sporrar oss i vårt fortsatta arbete. För egen del är jag otroligt glad över förtroendet att på nytt få jobba i förbundsstyrelsen och påverka förbundets arbete den vägen.

Sjukhusläkarna argumenterade för nationell slutexamination i slutet av läkares grundutbildning tillsammans med SLF Student. Föreningarna betonade inte minst vikten av att kvalitetssäkra utbildningen.

Deltagarna på fullmäktigemötet gick även på Sjukhusläkarnas linje i fråga om läkares arbetsplatser. Läkarförbundet ska verka för hjärnvänliga arbetsplatser för läkare och sammanställa ett faktabaserat material om läkares administrativa arbetsplatser. Motionen fick också förbundsstyrelsens pris för bästa motion.

En annan framgång bland många var att Sjukhusläkarna och Sveriges yngre läkares förening fick gehör för sin motion om lönecoachning. Förbundet ska utveckla sin lönecoachning och marknadsföra den för sina medlemmar.

– Stärkt stöd i löneförhandlingar, god arbetsmiljö och kvalitetssäkrad utbildning – Sjukhusläkarna har lyft flera brännande sjukvårdspolitiska och fackliga frågor på förbundets fullmäktigemöte. Vi kan se tillbaka på två intensiva, produktiva och inspirerande dagar, säger Elin Karlsson.

Här finns en genomgång av föreningens samtliga motioner.

Föreningsnytt

Kolla in Sjukhusläkarnas motioner i korthet

Nationell slutexamination på läkarutbildningen, mer juridiskt stöd vid lokala konflikter och ökat skydd mot hot och våld. Här är en genomgång av Sjukhusläkarnas motioner på Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Föreningens motioner behandlar en rad olika ämnen.

Lönecoachning

Sjukhusläkarna yrkar i en motion tillsammans med Sveriges yngre läkares förening (Sylf) att Läkarförbundet ska utveckla sin lönecoachning och marknadsföra den för sina medlemmar.

Uppdatering: Deltagarna på fullmäktigemötet biföll motionen.

Skydda våra medlemmar!

Sjukhusläkarna argumenterar i en motion att Läkarförbundet ska verka för att vårdinrättningar ska få möjlighet att införa inpasseringskontroller och tillfälligt kunna stänga delar av lokalerna vid hot, att vårdpersonal anonymt ska kunna anmäla överfall och hot, att en definition av miniminivå av skalskydd tas fram och att vårdpersonal får utbildning i hur man bemöter hotfulla situationer.

Uppdatering: En majoritet på fullmäktigemötet beslutade att anse första, andra och fjärde att-satserna besvarade, samt att avslå tredje att-satsen.

Öppna landskap – inte alltid bra för själen

Yrkesföreningen arbetar för att Läkarförbundet ska sammanställa ett faktabaserat material angående läkares administrativa arbetsplatser, samt att förbundet ska verka för hjärnvänliga arbetsplatser för läkare.

Uppdatering: Motionen fick tummen upp.

Säkerställ adekvata insatser vid arbetsrelaterade sjukdomar

Sjukhusläkarna skriver tillsammans med Svenska företagsläkarföreningen i en motion att Läkarförbundet ska verka för att säkerställa att läkare vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa rutinmässigt får anlita specialistläkare som arbetar inom företagshälsovård. Föreningarna skriver därtill att förbundet ska verka för att säkerställa att det rutinmässigt används ett arbetssätt i rehabiliteringen, där läkaren och läkarens chef tillsammans med specialist i flerpartsmöte jobbar med analys, riskbedömning och adekvata åtgärder för att nå hållbarhet i arbetslivet.

Uppdatering: Fullmäktige ansåg att motionen var besvarad efter vissa justeringar av yrkandet enligt följande: ”Att SLF ger stöd till lokalfackliga representanter och skyddsombud att påverka arbetsgivarens rutiner i riktning att vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa hos läkare rutinmässigt erbjuda möjlighet att få stöd av specialister i arbetsmedicin/företagshälsovård.”

Alla ska med!

Sjukhusläkarna vill att Läkarförbundets jurister centralt ska engageras när förtroendeuppdraget skapar konflikt med arbetsgivaren och stödet från lokalföreningen upplevs otillräckligt. Föreningen vill även att förbundet ska agera kraftfullt vid överträdelse mot förtroendemannalagen, samt ta fram en handlingsplan att använda vid konflikter som involverar fackligt förtroendevalda.

Uppdatering: Motionen ansågs besvarad.

Köra utan körkort?

Yrkesföreningen skriver tillsammans med SLF Student i en motion att Läkarförbundet ska verka för att en nationell slutexamination införs i slutet av läkares grundutbildning som krav för legitimation.

Uppdatering: Fullmäktige biföll motionen.

Innehåll och finansiering av tolfte terminen

Tillsammans med Sylf och SLF Student yrkar Sjukhusläkarna att Läkarförbundet ska verka för att finansieringen av tolfte terminen på läkarutbildningen säkerställs med ett tydligt nytt tillskott av pengar, att ekonomisk ersättning följer undervisningsuppdraget till aktuell undervisningsenhet, samt att kliniskt verksamma läkare inkluderas i planering och utformning av läkarprogrammet.

Uppdatering: Fullmäktige landade i att första respektive tredje att-satsen var besvarad. Andra att-satsen bifölls efter vissa justeringar: ”Att Sveriges läkarförbund verkar för att ekonomisk ersättning följer undervisningsuppdraget”.

God och värdig anda inom kåren

Sjukhusläkarna vill att Läkarförbundet i sitt påverkansarbete använder ordet specialistläkare följt av respektive specialitet och inte epiteten sekundärvård eller organspecialist.

Uppdatering: Motionen ansågs besvarad.

Att gräva där man står – nära ledarskap är nödvändigt

Sjukhusläkarna driver att Läkarförbundet ska arbeta för att sjukvårdens verksamheter ska ledas av närvarande medicinskt kompetenta chefer med tillräckliga mandat, att chefer inom sjukvården har god arbetsmiljö med tydliga uppdragsbeskrivningar och delegerade mandat, samt tillräcklig uppbackning från stödfunktioner.

Uppdatering: Motionen ansågs besvarad.

Föreningsnytt

Medicinskt kunniga chefer ska leda kliniker på plats

Läkarförbundet bör arbeta för att sjukvårdens verksamheter ska ledas av närvarande medicinskt kompetenta chefer med tillräckligt mandat. Förbundet bör också jobba för att chefer inom vården har god arbetsmiljö med tydlig uppdragsbeskrivning och uppbackning från stödfunktioner. Det framhåller Sjukhusläkarna.

Föreningen driver dessa punkter i en motion som har lämnats in till Läkarförbundets fullmäktigemöte, som äger rum i mitten av november.

Länskliniker resulterar ofta i ambulerande chefskap med ansvar på flera platser i samma region, vilket får till följd att chefer blir frånvarande och tappar kontakten med de lokala verksamheterna. Det finns gott om exempel på chefer som i dessa fall fokuserar på enheten där de verkar, medan andra delar av länsklinikerna inte prioriteras på samma sätt.

Sjukhusläkarna betonar att upplägget samtidigt inte sällan innebär hård press för cheferna, med många och långa resor.

Ur motionen: ”Med ett ledarskap på avstånd centraliseras stödfunktionerna inom vården i ännu högre utsträckning. Detta gör att de lokala cheferna exempelvis inte får nödvändigt ekonomi- och personalstöd. I många fall hänvisas chefer till att lösa uppgifterna på egen hand, ibland genom att följa generiska beskrivningar på lokala intranät. Det gör att mycket tid måste läggas på administrativa uppgifter långt ifrån verksamheten.”

Läs mer om Sjukhusläkarnas motioner inför Läkarförbundets fullmäktigemöte här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera