Föreningsnytt

Inspirerande samtal på Sjukhusläkarnas repskap

Sambandet mellan antal vårdplatser och dödsfall, EU-direktiv för dygnsvila och vikten av att läkare är chefer i sjukvården. Sjukhusläkarnas representantskap bjöd in till initierade och engagerade samtal i flera brännande sjukvårdspolitiska frågor.

Representantskapet, eller repskapet som det ofta kallas, är ett rådgivande sammanträde som anordnas en gång per år. Mötet är ett tillfälle för styrelse och representanter för lokalavdelningar att träffas, utbyta idéer och erfarenheter och ta del av olika dragningar från inbjudna gäster.

Jonathan Siverskog, hälsoekonom och forskare på Uppsala universitet, gjorde en presentation om en ny studie, som visar att en extra vårdplats leder till plus tre år i full hälsa (QALYs), samtidigt som tre neddragna vårdplatser medför ett dödsfall mer per år.

– Vi har inte en studiedesign som gör att vi kan se en kausal effekt, men baserat på observationer är sambandet ändå tydligt.

Han redogjorde för olika beräkningar på hur personalens tid för patientarbete trängs undan av byråkrati och dokumentation.

– Vi måste veta vilken nytta nya rutiner har innan de införs, så att nyttan kan ställas mot kostnaden.

Ansvar för organisation måste kopplas till kunskap. Stella Cizinsky, överläkare och författare

Matilda Edrén och Ann Garö, som arbetar med förhandlingsfrågor på Läkarförbundets avdelning för arbetsliv och juridik, besökte mötet och informerade om de nya reglerna för läkarnas dygnsvila. Från och med den 1 februari ska medarbetare ha elva timmar sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod, och arbete och vila ska alterneras. Det finns dock möjligheter att göra vissa undantag, exempelvis vid störningar under beredskap och oförutsedda händelser. Grundregeln är att det ska finnas särskilda skäl. Arbetsgivaren ska först ha prövat alla andra tänkbara lösningar.

– En central del som inte har funnits på samma sätt tidigare är den kompenserande vilan, som man ska få ut om man inte får sin elva timmar långa dygnsvila, säger Matilda Edrén.

Stella Cizinsky, överläkare, verksamhetschef och författare, föreläste på temat ledarskap och vikten av att sjukvårdens verksamheter leds av närvarande medicinskt kompetenta chefer. Hon betonade att läkare har ett stort ansvar i sjukvården och måste få mer inflytande.

– Ansvar för organisation måste kopplas till kunskap, tydliga uppdrag och rätt kompetens, säger hon.

Det senaste från Föreningsnytt:

Föreningsnytt

Engagerade diskussioner om nationell styrning att vänta

I mitten av mars är det dags för Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. Jean-Luc af Geijerstam, ordförande för vårdansvarskommittén, är inbjuden till mötet för att berätta om utredningen om ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

Fullmäktigemötet, som äger rum den 14 och 15 mars i Stockholm, är föreningens högsta beslutande organ och samlar styrelsen och företrädare för lokalavdelningar runt om i landet. Deltagarna träffas för att diskutera aktuella ämnen och besluta om vilka frågor som föreningen ska prioritera under det kommande verksamhetsåret.

Jean-Luc af Geijerstam, som till vardags är generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, fick i somras uppdraget att leda den parlamentariska kommitté som ska utreda ett helt eller delvis huvudmannaskap för sjukvården.

Sjukhusläkarna lämnade i början av året in ett formellt svar i en öppen konsultation som vårdansvarskommittén bjudit in till. I svaret betonade föreningen att dagens sjukvårdsorganisation i Sverige leder till ojämlik vård. I strid med hälso- och sjukvårdslagens skrivningar om vård på lika villkor för hela befolkningen finns enorma skillnader i sjukvårdens kapacitet, tillgänglighet och prioriteringar.

När Jean-Luc af Geijerstam besöker fullmäktigemötet ska frågan diskuteras närmare.

Läs mer här.

Föreningsnytt

Rosengrenska stiftelsen erbjuder vård till utsatta

Sjukhusläkarna presenterar i en serie hjälporganisationer som föreningen på olika sätt stöttar. Denna gång har turen gått till Rosengrenska stiftelsen.

Rosengrenska stiftelsen är ett nätverk av vårdpersonal i Göteborg som sedan 1998 erbjuder vård till papperslösa personer. Målsättningen är att papperslösa ska få tillgång till vård på lika villkor som övriga invånare, i enlighet med sjukvårdens yrkesetiska principer och Sveriges människorättsliga åtaganden. Utmaningarna är dock påtagliga.

– En central uppgift för oss är att vara en ”sluss”, en vårdguide, för papperslösa personer som har rätt till vård, men som inte har kunnat få det på grund av bristande kunskap och bristfälliga strukturer inom sjukvården. Vi gör egentligen det arbete inom detta område som regionen ska göra, säger Gunnar Henning, ordförande i stiftelsen.

Grundarna av Rosengrenska stiftelsen satte från början upp tre mål, att sprida kunskap om papperslösas situation, hälsa och tillgång på vård, att erbjuda vård när papperslösa inte får tillgång till eller vågar söka den vanliga vården, samt att på sikt avskaffa den egna verksamheten – sjukvård borde inte behöva lita till ideella krafter, framhåller stiftelsen.

Stödet från Sjukhusläkarna använder organisationen till vårdkostnader och receptbelagda läkemedel.

– Vi är helt och hållet finansierade av externa organisationsmedel. Vi har ingen offentlig finansiering på något vis. Vi har stora kostnader även kring andra delar, men i detta fall kan vi specifikt säga att tillskottet används till vårdrelaterade kostnader, säger Gunnar Henning.

– Det är ett viktigt stöd. I perioder har vi fått hålla igen med vårt engagemang för att vi inte har haft en finansiering som har räckt till.

denna sida kan du läsa om andra hjälporganisationer som Sjukhusläkarna samarbetar med.

Föreningsnytt

Fortbildningsdiplom går att söka från årsskiftet

Från och med årsskiftet kan kliniker/verksamheter, som jobbar med fortbildning för läkare på ett strukturerat sätt, ansöka om att få Sjukhusläkarnas fortbildningsdiplom.

För att vara aktuell för diplomet måste verksamheten uppfylla ett antal kriterier, däribland att samtliga specialistläkare ska ha en dokumenterad fortbildningsplan, samt att kliniken i stort ska ha en plan för fortbildningen som är känd och tillgänglig i organisationen.

Läs mer om fortbildningsdiplomet här.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera