LÄKARFÖRBUNDETS FULLMÄKTIGEMÖTE

Föreningar: Den hälsofarliga slamspridningen måste upphöra

Läkarförbundet ska arbeta aktivt för att motverka spridning av miljöfarligt slam. Det anser Sjukhusläkarna, Svensk förening för allmänmedicin och Läkare för miljön, som tillsammans står bakom en motion i frågan som Läkarförbundets fullmäktige ska ta ställning till.

– Den här motionen är viktig av främst två skäl: Dels är ju vi läkare synnerligen delaktiga i förskrivningen av de läkemedel som i slutändan hamnar i slammet, och dels är många andra ämnen i slammet direkt skadliga för människor. Som läkare ska vi ju arbeta preventivt och proaktivt, säger Bertil Hagström, som företräder Läkare för miljön.

– Att verka mot spridning av skadligt slam är ett viktigt preventivt och proaktivt arbete. Om vi på allvar ska värna om människor och miljö kan vi inte se mellan fingrarna.

I Sverige tippas årligen minst 60 000 ton torkad slam från hushålls-, industri- och dagvattenavlopp på landets åkrar. Drivkraften bakom slamspridningen är till stor del att bli kvitt stora volymer, men också att slammet till viss del innehåller gödselämnen.

Fördelarna måste dock, enligt föreningarna, vägas mot det faktum att slam innehåller hälsovådliga ämnen som idag epidemiologiskt kan kopplas till ”inte bara skadliga effekter i ekosystemen, utan även till skador på människan som minskad fertilitet, missbildningar i urogenitalorganen, benskörhet, cancer, diabetes, fetma och störd mental utveckling”, som det står i motionen.

– Ett ämne som verkligen kan få negativ effekt på människor är kadmium. Vid höga halter kan människor få både benskörhet och njurskador. Men en viktig aspekt är att vi egentligen inte vet exakt hur mycket ämnena i slammet faktiskt påverkar människor, och då är det av stor vikt att följa försiktighetsprincipen, säger Bertil Hagström, som även skriver krönikor i Sjukhusläkaren.

Föreningarna vill att Läkarförbundet ska stödja slamutredningens (SOU 2020:3) alternativa förslag om en successiv utfasning av slamspridning på åkermark. De framhåller att utredningen frångick sitt direktiv genom att föreslå fortsatt slamspridning som sitt huvudförslag.

Varken Sveriges läkarförbund eller Svenska läkaresällskapet har varit remissinstanser för slamutredningen.

– Det är minst sagt märkligt. Läkare som har sådan uppenbart stor betydelse för människors hälsa och välmående måste naturligtvis få komma till tals, säger Bertil Hagström.

När vi har centrala dokument som säger att vi ska vara aktiva kan vi inte bara sitta på åskådarbänk. Bertil Hagström, Läkare för miljön

Sjukhusläkarna, Svensk förening för allmänmedicin och Läkare för miljön lyfter fram att det i Läkarförbundets klimatpolicy står att hänsyn till miljön ska genomsyra hela verksamheten och att man ska ”identifiera och stödja åtgärder som både minskar miljöpåverkan, men också leder till förbättrad hälsa”. Samtidigt står det i folkhälsopolicyn att ”ambitionsnivån behöver höjas hos alla aktörer, inklusive hälso- och sjukvården, när det gäller att tydliggöra kostrelaterade hälsorisker”.

– När vi har centrala dokument som säger att vi ska vara aktiva kan vi inte bara sitta på åskådarbänk. Vi måste agera för en bättre miljö och hälsa, säger Bertil Hagström.

Förbundsstyrelsen instämmer i sitt svar till motionen att spridningen av miljöfarligt slam är ett problem. Styrelsen anser dock att frågan inte ligger inom förbundets primära uppdrag och att ståndpunkten om slamutredningens alternativa förslag i sin tur är för specifik för förbundet att ta ställning till.

Maria Wolodarski är ledamot i Sjukhusläkarnas klimatgrupp och sedan i juni ordförande för Läkare för miljön. Hon betonar i likhet med Bertil Hagström betydelsen av att motverka spridningen av skadligt slam.

Jag hoppas att vi läkare ska kunna bidra till en positiv miljöutveckling framöver. Maria Wolodarski, ordförande för Läkare för miljön

– Allt fler kollegor blir medvetna om kopplingen mellan hälsa och miljö. Där har vi läkare en viktig roll att spela. Frågan om slamspridningen är bara ett sådant exempel, säger hon.

– Jag hoppas att vi läkare ska kunna bidra till en positiv miljöutveckling framöver. I Läkare för miljön ser vi ett stadigt ökande medlemsantal, vilket givetvis är ett positivt tecken i tiden. Jag hoppas att vi ska kunna fortsätta den utvecklingen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera