Nyhet

Flexibla kontor – en motreaktion

Hur öppna landskap och flexibla kontorslösningar påverkar läkares och vårdpersonals arbetsmiljö är inte belagt i forskning. Större delen av all forskning har gjorts utanför vårdsammanhang. Vid Institutet för stressmedicin i Göteborg pågår nu en studie om konsekvenserna av flexibla arbetssätt inom vården.

Satsningen på öppna kontorslandskap har hos många medarbetare medfört problem som koncentrationssvårigheter och ökad stress. Som en reaktion har allt fler arbetsgivare börjat satsa på flexibla kontorslösningar med en större variation av miljöer, i stället för enbart öppna ytor.

– Jag har dock inte sett några forskningsartiklar om öppna landskap just för just läkare. Det finns en hel del artiklar om öppna landskap, men också aktivitetsbaserade och flexibla kontor utanför vårdsammanhang. Det är därför svårt att uttala sig om det går att jämföra forskningen med vårdmiljöer, säger Maral Babapour Chafi, forskare vid Institutet för stressmedicin i Göteborg.

Hennes forskning har fokus på förståelse av samspelet mellan människor och teknik i arbetslivet ur ett ergonomiskt perspektiv. Hon disputerade 2019 vid Chalmers på en avhandling om varför vissa aktivitetsbaserade kontorslösningar fungerar, vilket arbetsmiljöarbete som krävs och vad som är viktigt i implementeringsprocessen.

– I det pågående projektet aktivitetsbaserat arbetssätt i Nya Regionens hus i Västra Götalandsregionen följer vi de medarbetare som flyttade dit och den förändringsprocess som den innebar. Syftet är att utvärdera effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet och upplevd hälsa och arbetstillfredsställe.

Även om det inte går att överföra slutsatser av Maral Babapour Chafis forskning till vårdmiljöer, finns ändå några medskick som kan vara av intresse även för vården:

• I de studier där man jämfört arbetsmiljön i en övergång från öppna landskap till flexibla kontor, ser man en förbättring i eftersom medarbetarna får tillgång till fler ytor att välja på. I studier där övergången är från cellkontor till flexibla kontor sker dock en försämring.
• När personer med olika typer av uppgifter jämförs i flexibla kontor är nöjdheten och upplevda prestationen mer positivt hos individer med varierade och mötesintensiva arbetsuppgifter, jämfört med personer som har mer monotona, individuella och koncentrationskrävande uppgifter.
• Hur miljön är gestaltad är dock en viktig faktor. Vissa flexibla kontor är mer eller mindre ett öppet landskap och underdimensionerade. Då uppnås inte de förväntade vinsterna.

Studier visar också att planeringsprocessen och medarbetarnas medverkan i framtagning av kontorslösningar påverkar utfallen. Det ger både ett ägandeskap och en möjlighet till att lösningar blir anpassade efter verksamheternas behov.

Hösten 2023 startade Maral Babapour Chafi och hennes kollegor vid Institutet för stressmedicin i Göteborg en studie som har relevans för vården.

– Vi ska undersöka konsekvenserna av flexibla arbetssätt inom vården, att inte ha egna rum utan att dela rum och öppna ytor. Jag hoppas att vi kan ha färdiga resultat att presentera inom cirka två år.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera