Nyhetsarkiv

Få specialister har kvar rätten till övertidsersättning

KALMAR LÄN

Hur ser det ut med rätten till övertidsersättning?

Fredrik Andrén, ordförande i Kalmar läns läkarförening:

– Rätten till övertidsersättning avtalas generellt bort i de individuella anställningsavtalen. Vi har fört diskussioner med arbetsgivaren om detta, men har inte fått något gehör.

Hur fungerar flextidsavtalet?

Landstinget har ett ramavtal för flextid, med följande villkor:

• Flextidsram: Regleras i lokala tillämpningsavtal för varje basenhet.
• Flextidssaldo: maximalt +100/-20 timmar med en avstämningsperiod på sex månader.
• Måltidsrast: Det schabloniserade tidsavdraget varierar mellan 30 och 45 minuter beroende på enhet.
• Flexledighet: Högst fyra timmar kan tas ut i anslutning till jour istället för jourkomp. I övrigt blir det en uppgörelse med respektive chef om hur lång flexledighet som kan tas ut och där finns ingen begränsning i ramavtalet.

Hur fungerar registreringen av övertid och mertid enligt ATL?

– Det fungerar väldigt bra. Vi får kvartalsvisa rapporter inför möten med samrådsgruppen, och kan begära ut extra rapporter när vi så önskar.

STOCKHOLMS LÄN

Hur ser det ut med rätten till övertidsersättning?

Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening:

– Generellt skrivs ofta förslag till anställningsavtal för överläkare där det föreslås att rätten till övertidsersättning tas bort. Vi rekommenderar att man inte accepterar det rakt av utan för en diskussion med arbetsgivaren. Om inkomstnivån är låg eller om det framgår att det blir mycket övertid är det rimligt att ha kvar rätten till övertidsersättning.

Hur fungerar flextidsavtalet?

– Det finns inget ramavtal för flextider i Stockholms läns landsting. Variationerna är stora mellan olika verksamheter.

– Flextidsavtalen ger en tydlig möjlighet att få ersättning för en del av den stora volym arbete läkare lägger ner utan ersättning. Men de täcker inte in all övertid. Allmänt sett arbetar vi för att flextidsramarna ska vara så vida som möjligt, både vad gäller avstämningsperiodernas längd och när flextiden börjar och slutar. Det är också bra om det är möjligt att ta ut flexledigt hela dagar, inte enbart del av dag.

– Arbetsgivarna har på vissa håll börjat ifrågasätta flextids­avtalen, vilket är lite oroande. En tråkig utveckling är också att arbetsgivaren vill ha generella flextidsavtal som är lika för alla personalkategorier, utan hänsyn till att vi har olika förutsättningar.

Hur fungerar registreringen av övertid och mertid enligt ATL?

– Väldigt olika på olika ställen.

UPPLAND

Hur ser det ut med rätten till övertidsersättning?

Anna Rask Andersen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening:

– I de individuella avtal som sluts nu är rätten till övertidsersättning inte ”bortkryssad”, men det kan finnas kvar en del äldre anställningskontrakt utan rätt till övertids­ersättning. Men det är bara enstaka läkare som skriver upp övertid, de flesta utnyttjar istället flextiden.

Hur fungerar flextidsavtalet?

Det finns ett ramavtal för hela landstinget, med följande villkor:

• Flextidsram: En timme före och två timmar efter normaltiden (ordinarie arbetstid), med möjlighet till ytterligare två timmar om något oförutsett inträffar.
• Flextidssaldo: För läkare maximalt +50/-15 timmar, med en avstämningsperiod på tre månader.
• Måltidsrast: minst 30 minuter dras automatiskt för rast, anpassning görs utifrån verksamhetsområdenas scheman.
• Flexledighet: Kan tas ut som del av dag och som enstaka heldag, efter godkännande från närmaste chef. Innestående jourkomp bör tas ut i första hand.

– Det har varit en del diskussion om flextids­avtalet, men de flesta av oss tycker att det är bra. Med flexsystemet blir arbetstiden registrerad och det finns möjligheter att följa upp om flexsaldot ökar. Utan flexen finns en risk för att många skulle jobba gratis. Det har funnits en frustration över att flextid ”brinner inne”, och på kirurgen har vi fått bråka för att läkarna skulle få ut sin flexledighet. Det har funnits en tradition på Akademiska sjukhuset av att läkare förväntas arbeta övertid utan ersättning, men de värsta avarterna är borta.

Hur fungerar registreringen av övertid och mertid enligt ATL?
– Jag har inte hört något annat än att det fungerar. Vi har haft några dispensärenden om att överskrida övertidstaket på 200 timmar per kalenderår. Aktuellt just nu är att sluta kollektivavtal om extra övertid.

GÖTEBORG

Hur ser det ut med rätten till övertidsersättning?

Åsa Wramner, ombudsman på Göteborgs läkarförening:

– Normalt brukar arbetsgivaren i samband med anställningen ”skriva bort” rätten till övertidsersättning för läkare som har en grundlön som överstiger cirka 42 000 kronor.
Detta innebär att ST-läkare har rätt till övertidsersättning medan merparten av specialisterna inte har det. När man ”skriver bort” rätten till övertidsersättning så skall man enligt avtalet göra en värdering av hur mycket av grundlönen som är kompensation för eventuell övertid. Vår uppfatt­ning är att arbetsgivaren sällan eller aldrig diskuterar detta i samband med anställningen.

– Ett annat problem är att många tror att om man har ”skrivit bort” rätten till övertidsersättning så är man inte heller skyldig att registrera övertidsarbetet enligt arbetstidslagen (ATL). Så är det inte. Det man har skrivit bort är rätten till ekonomisk ersättning och man har i princip rätt till ledighet (timme mot timme) för det utförda övertidsarbetet. Den arbetade tiden skall också registreras som övertid enligt ATL.

Hur fungerar flextidsavtalet?

• Flextidsram: Enligt ramavtalet kan flextid läggas ut 2 timmar före och efter ordinarie arbetstids början och slut. Totalramen måste dock ligga inom intervallet 07.00 och 21.00 .
• Flexidssaldo: Innestående saldo får vid avstämningsperiodens slut uppgå till högst + 40 timmar eller – 10 timmar. Avstämningsperioden får vara högst 3 månader. Överskjutande plussaldo bortfaller och överskjutande minussaldo medför löneavdrag med 1/165-del av månadslönen.
• Måltidsrast: Lunchrasten är normalt 45 minuter. Om man stämplar ”in” och ”ut” på lunchrasten registreras den faktiska tiden dock minst 30 minuter. Rast inklusive schemalagd lunchrast kan vara max 2 timmar
• Flexledighet: Kan tas ut max 4 timmar men kan kombineras med jourkomptimmar eller annan ledighet.

– På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi 2010 tecknat ett ramavtal om flexibel arbetstid och klinikerna/verksamheterna kan sedan med detta som utgångspunkt teckna verksamhetsanpassade avtal. Alla har inte flextidsavtal idag, men arbetet med att teckna avtal pågår.

– Vi har vissa problem med flextidssaldon som överstiger 40 timmar och som ”ramlar bort” vid avstämningsperiodens slut. Vår uppfattning är att det många gånger rör sig om rent övertidsarbete som därför i princip inte skulle hanteras inom ramen för flextidsavtalen.

Hur fungerar registreringen av övertid och mertid enligt ATL?

– Mertidsregistreringen tror vi fungerar men vi har problem med övertidsarbetet. Många, men inte alla, stämplar i ”Kom och Gå” men vår uppfattning är att många gånger registreras inte övertidsarbetet som ATL-tid. Enligt avtalet skall övertidsarbete vara ”beordrat” eller ”godkänt i efterhand” och alla chefer lämnar inte alltid sitt godkännande, även om vår bedömning är att arbetet kan vara rent övertidsarbete.

REGION SKÅNE

Hur ser det ut med rätten till övertidsersättning?

Lars Nevander, andre vice ordförande i Mellersta Skånes läkarförening:

– 2010 tecknade vi ett avtal för specialistkompetenta läkare inom hela Skånes universitetssjukhus (SUS) som innebär att rätten till övertidsersättning i praktiken aldrig försvinner. Har övertiden skrivits bort i det i enskilda anställningsavtalet, vilket tidigare var regel I Malmö, så tar kollektivavtalet över.

– I fortsättningen skrivs enligt anvisningarna övertidsrätten ej bort i enskilda anställningsavtal på hela SUS. Ett sådant kollektivavtal hade vi tidigare i Lund. Ersättningen som ges är dock bara 1:1, det vill säga en timmes ledighet för varje övertidstimme, men denna något låga ersättning har å andra sidan lett till att övertiden de facto registreras, godkänns och fås ut.

– Fördelen med att registrera tiden som övertid och inte som flex är att kompensation för övertidsarbete alltid måste utgå, och att rätten till ersättning aldrig kan ”brinna inne”. Grundregeln är att övertiden ska tas ut som ledighet, och att det saldo som överstiger 40 timmar ska tas ut före jourkomp. Innestående jourkomp faller efter 12 månader ut i pengar. Underläkare, ST och vikarier har rätt till övertid med faktorer, 1,5:1 för de första två timmarna och därefter 2:1.

– Vi har förstått att vi är ett av få stora sjukhus som fått gehör för en arbetsgivarpolicy där rätten till övertidsersättning inte skrivs bort i det enskilda avtalet. Vår erfarenhet har också varit att man inte erbjudit någon högre lön eller annan förmån till dem som skrivit bort rätten till övertidsersättning, varför vi rekommenderar våra medlemmar, även chefer, att inte skriva bort övertidsrätten.

– På de enheter som tillämpar flextider kan man registrera övertiden på flexklockan. Det är en klar fördel eftersom registreringen blir gjord, jämfört med att lämna in listor, som det ibland blir diskussion om att godkänna. Oavsett hur man registrerar övertid, måste den dock alltid godkännas i efterhand av chefen eller vara beordrad i förtid.

Hur fungerar flextidsavtalet?

Ungefär 2/3 av klinikerna har i dag flextidsavtal, med olika villkor. Nytt gemensamt flexavtal för alla yrkeskategorier i hela Region Skåne har nyligen tecknats (dock ej med Vårdförbundet) efter hot om att säga upp samtliga lokala flextids­avtal. Avtalet ska gälla senast från mars 2012. Det nya avtalet innebär i stort:

• Flextidsram: En timme före och efter ordinarie arbets­tids början och två timmar före och efter ordinarie arbetstids slut.
• Flexsaldo: maximalt +40/-20 timmar, med avstäm­ningstillfällen 30 mars och 30 september.
• Måltidsrast: 30 minuter dras automatiskt, men det går att undvika tidsavdrag om man inte kan (t ex pga pågående operation) eller hinner ta ut rasten.
• Flexledighet: Del av dag och hel dag kan tas ut efter godkännande av närmaste chef.

– Trots att läkarna på SUS har rätt till övertidsersättning är en hel del övertid felaktigt registrerad som flex. Nackdelen är att flex är lite svårare att ta ut och kan ”brinna inne”.
Hur fungerar registreringen av övertid och mertid enligt ATL?

– Det fungerar vad gäller jourtid, men det finns tekniska problem med registreringen av övertid enligt ATL.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera