Nyhetsarkiv

Få läkare som chefer utanför storstäderna

Arvika
Verksamhetschef: Socionom (Från juni, psykiater).

Gällivare
Verksamhetschef: Psykiater.
Ledningsgruppen: En läkare, en administratör, två sjuksköterskor, två skötare.
Övriga kommentarer: Öppenvården leds av en enhetschef som sorterar under verksamhetschefen. Varje team har en fast patientansvarig läkare som är medicinskt ansvarig men inte arbetsledare för teamet.

Göteborg/Sahlgrenska sjukhuset.
Verksamhetschef: Psykiater
Verksamhetsnivåns ledningsgrupp består av verksamhetschefen, två sektionschefer (en för allmänpsykiatri och en för psykossjukdomar) och två biträdande sektionschefer, två kvalitetssamordnare, en systemadministratör och två sekreterare.
(I gruppen finns två läkare: Verksamhetschefen och en av de biträdande sektionscheferna).
Sektionsnivåns ledning:
Sektionen allmänpsykiatri består av åtta enheter och ”psykossektionen” av sju enheter. Sektionscheferna är personal och ekonomiansvariga. Enhetscheferna, som är underställda sektionscheferna, är ickeläkare. På varje enhet finns också en vårdenhetsöverläkare (völ) för att säkerställa den medicinska ledningsfunktionen. Varje sektion har också en yrkesutvecklare per yrkesgrupp som går på tvärs, som företräder professionen i sektionsledningen.

Generellt är den slutna vårdens enhetschefer sjuksköterskor, medan cheferna i den öppna vården kan tillhöra vilken profession som helst. Exempelvis socionomer, psykologer, sjuksköterskor eller skötare.

Målet i Göteborg har varit att åstadkomma ett tydligt ledarskap där chefen ska vara tillgänglig för medarbetarna där de finns och inte befinna sig någon annanstans.
Övriga kommentarer: Jan Svedlund, verksamhetschef: Vi har stora rekryteringsproblem. Det talas om att satsa på psykiatrin, men faktum är att vi inte sett några påtagliga förändringar utan mest besparingar vilket skrämmer bort yngre läkare som går till andra områden där det görs något substantiellt.

Avakademiseringen gör det också svårt att rekrytera. Vi hade tidigare en livskraftig akademi och var forskningsledande i landet. Nu har vi ytterst få akademiska tjänster. I praktiken är möjligheten för våra läkare att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete nästan ingen alls. Vi överträffas av närliggande sjukhus som inte har den rollen, men erbjuder mera forskningstid.
En tredje orsak till att vi har svårt att rekrytera är att vi har de lägsta lönerna i regionen. Vi har mer att göra, men mindre betalt.

Gotland / Visby
Verksamhetschef: Sjuksköterska.
Ledningsgruppen: Två läkare, en socionom och sex sjuksköterskor. Öppenvården leds av avdelningschefer.

Halmstad
Verksamhetschef: Sjuksköterska.
Ledningsgruppen: Två läkare, sex sjuksköterskor, en sekreterare.
Övriga kommentarer: Öppenvårdsverksamheten är till stor del integrerad med den sjukhusbundna vården så att en avdelningschef kan ha administrativt ansvar för avdelningen plus en öppenvårdsenhet.

Helsingborg
Verksamhetschef: Sjuksköterska.
Ledningsgruppen: I Ledningsgruppen finns sju sektionschefer samt sju medicinskt ledningsansvariga överläkare
Fem sektionschefer är sjuksköterskor/skötare, en läkare och en sekreterare. Medicinskt ledningsansvarig läkare har sektionsledningsansvar tillsammans med sektionschefen. Specifika uppdragshandlingar finns. Läkare ansvarar i första hand för medicinska frågor, utveckling, kvalitet mm.

Helsingborg håller på att gå ihop med Ängelholmskliniken. En ny gemensam verksamhetschef, sjuksköterska har utsetts, som planerar att ha en ledningsgrupp med fyra områdeschefer (två sjuksköterskor, en psykolog, en läkare) och chefsöverläkare. Den nya organisationen ska gälla från 18 juni 2007.

Karlstad / Öppenvården
Verksamhetschef: Administratör.
Ledningsgruppen: Den lokala ledningsgruppen består av sju personer.
En läkare, sjuksköterskor, psykolog, sekreterare. Läkaren är medicinskt ledningsstöd till verksamhetschefen

Karlstad / Slutenvården
Verksamhetschef: Sjuksköterska.
Ledningsgruppen: Åtta personer. Består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och sex avdelningschefer.

Linköping
Verksamhetschef: Sjuksköterska.
Ledningsgruppen: Utgörs av verksamhetschefen och fem vårdenhetschefer och en chefsöverläkare.
Läkaransvar: Chefsöverläkaren har ansvar för de lagreglerade uppgifterna och är medicinsk rådgivare till verksamhetschefen
Övriga kommentarer: Öppenvården består av en psykosmottagning, två allmänpsykiatriska mottagningar. Varje mottagning har en vårdenhetschef som är chef för all personal förutom läkarna som har verksamhetschefen som chef.

Lund
Verksamhetschef: Psykiater
Ledningsgruppen: Består av verksamhetschefen (psykiater), tre områdeschefer ( två sjuksköterskor, en läkare) , tre ställföreträdare ( sjuksköterskor), en säkerhetsansvarig (sjuksköterska), en kvalitetsansvarig (arbetsterapeut) och en forskningsansvarig (professor och läkare).
Övriga kommentarer: Robert Rydbeck, Verksamhetschef: Ansvarstjänster i ledningen fördelas inte efter profession utan efter person. När uppgifter skall delas ut i vården är det få eller inga kvalificerade sökande varför man måste förvalta kompetent personal.

Malmö
Divisionschef: Psykiater
Verksamhetschefer: Tre läkare, en socionom, en sjuksköterska.
Ledningsgruppen: Består av divisionschefen, verksamhetscheferna och en representant för universitetet. Fyra läkare, en sjuksköterska och en socionom.
Övriga kommentater: Läkarna i ledningsgruppen är ansvariga för sina respektive kliniker. En av dem är professor och är delvis universitetsanställd.

Norrbottens vuxenpsykiatri
Verksamhetschefer: Fyra läkare som också är chefsöverlälkare. Vuxenpsykiatrin omfattar fyra verksamhetsområden. Rättspsykiatri ,samt psykiatrisk rehabilitering i Öjebyn, Malmfältens vuxenpsykiatri, vuxenpsykiatrin i Piteå, vuxenpsykiatrin i Sunderbyn.
Ledningsgruppen: I divisionens chefs/ledningsgrupp ingår alla fyra chefsöverläkarna och klinikerna/verksamhetsområdenas ledningsgrupper leds av respektive chefsöverläkare.
Övriga kommentarer: När det gäller öppenvården har varje verksamhet såväl öppen- som slutenvårdsverksamhet, med enhetschefer som rapporterar till verksamhteschefen.

Skellefteå
Verksamhetschef: Psykiater.
Ledningsgruppen: Ledningsgruppen består av verksamhetschef, fyra stabspersoner och 17 personer från enhetsledningar (sju läkare som är medicinskt ledningsansvariga för olika enheter och 10 avdelningschefer, samtliga sjuksköterskor). Controller och personalhandläggare får kallelse, har närvaro- och yttranderätt om de deltar.
Övriga kommentarer: Carl-Gustaf Olofsson, verksamhetschef: I ledarskapsprogram har vi betonat gemensam ledning och tagit oss förbi perioden ”vem bestämmer mest?”. Avdelningschefen ansvarar för personaladminstrativa frågor, läkaren för medicinska ledningsfrågor och tillsammans ansvarar man för enhetens utveckling och strategiska frågor, samt att ha ett klinikperspektiv på frågorna.

Stockholm/Karolinska Psykiatriska kliniken Nordväst
Verksamhetschef: Psykolog.
Ledningsgruppen: Utöver verksamhetschefen (psykolog) finns två läkare ( varav en är chefsöverläkare och sektionschef för rättspsykiatrin, den andra sektionschef FoUU), två sjuksköterskor (sektionschefer i slutenvård), en psykolog (sektionschef i öppenvård), en ekonom, en PA -handläggare och en handläggare/administrativ chef.

Stockholm Karolinska Psykiatriska kliniken Sydväst
Verksamhetschef: Psykiater.
Ledningsgruppen: Består av verksamhetscefen, chefsöverläkaren, controller, personalspecialist, fyra sektionschefer som alla är läkare.

S:t Görans sjukhus
Verksamhetschef: Psykiater.
Ledningsgruppen: Ledningsgruppen består av 10 personer. Cirka 50 procent läkare och 50 procent sjuksköterskor och andra.

Umeå
Verksamhetschef: Socionom.
Ledningsgruppen: Fyra läkare, tre sjuksköterskor, en psykolog, två socionomer (inkl verksamhetschen), en sekreterare.

Trelleborg
Verksamhetschef: Sjuksköterska

Trollhättan / NU-sjukvården
Verksamhetschef: Psykiater
Ledningsgruppen: Tre läkare, tre socionomer, två skötare, resterande är sjuksköterskor förutom en ekonom och en personalsekreterare.
Övriga kommentarer: Det finns flera ledninggrupper. En klinikledning på cirka 35 personer, ett arbetsutskott med sex personer som dessutom förstärks till 12 personer två gånger per månad och då förbereder frågorna till klinikledningen. Dessutom finns ett medicinskt råd med sex specialistläkare. (Se Sjukhusläkaren nr 6/2006, sidan 18).
Både öppen- och slutenvård omfattas av samma ledning. Alla läkarna är linjechefer med ansvar över verksamhet, ekonomi och personal. Ledningsgrupperna i de olika verksamhetsområdena ser lite olika ut och består av 3-8 personer. Antalet läkare i dessa grupper är få.

Uppsala / Akademiska sjukhusets psykiatridivision.
Divisionschef: Psykiater
Verksamhetschefer: Sju psykiater.
Ledningsgruppen: Åtta psykiater, en psykolog/vårdchef, en ekonom, en personalchef/personalkonsult.

Västernorrland
Divisionschef och verksamhetschef: Psykolog och legitimerad psykoterapeut.
Ledningsgruppen: Två läkare, en psykolog, en socionom, åtta sjuksköterskor och klinikchefen.
Övriga kommentarer: De medicinskt ledningsansvariga läkarna har hittills haft personalansvar för övriga läkare, men vill inte längre ha det, så ansvaret har övergått till enhetscheferna.
Öppenvården har delat ledarskap mellan enhetschefen och den medicinskt ansvarige överläkaren på varje mottagning. Västernorrland har specialiserade mottagningar – affektiv enhet, unga vuxna, bedömningsenhet och psykosenhet, samt en allmänpsykkiatrisk mottagning i Härnösand.

Värmland landsting
Divisionschef: Psykolog.
Ledningsgruppen består av divisionschefen, fem verksamhetschfer för öppenvårdsdistrikten, en för slutenvården och en för rättspsyk.
Verksamhetscheferna: Två läkare, två socionomer, två sjuksköterskor, en sekreterare, en f.d sjukhuschef.
En gång i månaden har divisionschefen numera också möte med en referensgrupp av läkare.

Växjö
Verksamhetschef: Psykolog
Ledningsgruppen: Sju sjuksköterskor, 1 läkare (chefsöverläkaren), tre skötare.
Övriga kommentarer: Det finns ett klinikråd som beståt av fem läkare, tre sjuksköterskor och en skötare. Kliniken arbetar vårdprocessorienterat. Rådet består av processansvariga plus chefen för läkarenheten samt överläkare för akuten och biträdande verksamhetschef.

Örebro län
Psykiatrichef: Psykiater
Verksamhetschefer: Två läkare, en socionom, en psykolog och fyra sjuksköterskor.
Ledningsgruppen: Ledningsgruppen för psykiatrin består av verksamhetscheferna och chefsöverläkarna, 15 personer inklusive psykiatrichefen.

Örnsköldsvik
Verksamhetschef: Socionom.
Ledningsgruppen: 1 läkare, tre sjuksköterskor och verksamhetschefen (socionom).

Östersund
Verksamhetschef: Psykiater.
Ledningsgruppen: En läkare, fyra sjuksköterskor, tre andra yrkesgrupper.
Övriga kommentarer: Har en processorganisation som arbetar i matrisfrom med vårdkedjor som går över enheternas gränser. Slutenvården är en integrerad del av vårdkedjan, vilket innebär att öppenvårdsverksamheten arbetar, mer eller mindre, med patienterna i samarbete med slutenvården. Alla slutenvårdsavdelnignar och enheter är subspecialiserade. Varje avdelningschef har en slutenvårdsavdelning,, samt tillhörande öppenvårdsteam som arbetar med samma diagnosgrupper.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera