Nyhetsarkiv

En rundvandring i maktens boning

Bristen på medicinsk expertis inom svenska myndigheter har debatterats under våren. Hur ser det ut i det statligt styrda Danmark? Vi tittade in på Sundhedsstyrelsen på Islands Brygge 67 – vem styr och ställer här?

Artikeln ingår i temat Sjukvården i Danmark

Högste ”general­direktören” heter Sören Broström.

Han har varit direktör sedan 2015. Sören Broström är specialist i gynekologi och obstetrik, som han kompletterat med en expertutbildning i urogynekologi med fokus på laparoskopisk bäckenkirurgi och från och med maj i år sitter han med i WHO:s globala styrelse (The Executive Board).

Vicedirektören” heter Helene Bilsted Probst.

Hon är läkare sedan 2002 och specialist i samhällsmedicin. Under två år var hon ”Senior Policy and Planning Adviser” i Tanzanias ”Socialstyrelse”.

Hon har också en ”Master of Public Administration” från ”Copenhagen Business School”.

Tillsammans utgör hon och Sören Boström direktionen som har det strategiska ansvaret.

Vi vandrar vidare i maktens korridor för att se vem som styr de olika enheterna i maktens boning.

  • Enheten för evidensbaserad medicin

Här utarbetas nationella kliniska riktlinjer och utfärdas rekommendationer för läkemedelsbehandlingar och screeningsprogram. Enheten är också donations­ansvarig.

Chef från 1 april i år är Britta Tendal Jeppesen.

Hon hämtades nyligen hem från andra sidan jordklotet där hon hade en ledande ställning i Australiens ”National covid-19 Clinical Evidence Taskforce”. Hon är aktiv i det internationella Cochranesamarbetet och har stått i spetsen för Australiens Cochrane-centers ”Living Guidelines program” och varit initiativtagare till det nordiska professionella nätverket ”Guidelines International Network Nordic”.

2013-2019 stod hon i spetsen för Sundhedsstyrelsens arbete med nationella kliniska riktlinjer. Dessförinnan­­ var hon anställd som forskare vid Nordic Cochrane Center, där hon försvarade sin ph.d. om metaanalyser 2010.

  • Enheten för beredskap och smittsamma sjukdomar

Fick en viktig roll då pandemin bröt ut. Har det nationella beredskapsansvaret inom hälso- och sjukvården, har uppgifter som gäller vaccinations­program, utarbetar riktlinjer, vägledningar och rekommendationer.

Chefen här heter Bolette Söborg.

Är läkare sedan 1999. Hon blev specialist­­ i samhällsmedicin 2015 och är doktorerad i infektion­s­epidemiologi. Hon har även en epidemiologutbildning från europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

  • Enheten för sjukhusplanläggning

Enheten utarbetar rekommendationer, krav och riktlinjer för sjukhusväsendet, bland annat för akutsjukvården, tioårsplanen för psykiatrin och den nationella så kallade specialplanläggningen för speciella funktioner. I arbetet involveras en lång rad samarbetspartners och experter från professionen runt om i landet.

Enhetchef sedan oktober 2020 och med i Sundhedsstyrelsens chefsgrupp är Charlotte Hosbond, sedan Camilla Noelle Rathcke slutat då hon blivit vald till ordförande i danska Läkarförbundet.

Charlotte Hosbond har de senaste 15 åren arbetat med planläggning, organisering och utveckling av sjukhusväsendet i olika roller, senast i Region huvudstaden som chef för regionens sjukhusplanering.

Sektions­ledare sedan 2019 är Agnethe Vale Nielsen.

Examinerad läkare 2007 och sedan 2019  specialist i samhälls­medicin. Har arbetat på en rad sjukhus i Region Själland och Region huvudstaden. Hon kommer senast från en administrativ  placering i Region Huvud­stadens kvalitetsavdelning.

  • De fasta sakkunniga rådgivarna

I Sundhedsstyrelsens organisation ingår även att knyta till sig fasta sakkunniga rådgivare som kontrakteras under en period av tre år åt gången. Deras uppgift är att övervaka utvecklingen inom sitt specialistområde, ge råd i enskilda fall, delta i kommiteér och hjälpa till i förberedelser för nya lagar.

I rådet sitter idag 10 läkare och en barnmorska.

Barn- och ungdomspsykiatri – Birgitte Borgbjerg Moltke, klinikchef, ph.d.

Gynekologi och obstetrik – Kresten Rubeck Petersen, överläkare, dr.med.

Internmedicin: Infektionsmedicin – Gitte Kronborg, överläkare, dr.med.

Internmedicin: Kardiologi – Sören Bösgård, cheföverläkare, dr.med.

Barnmorskeväsendet – Mette Kiel Smed, avdelningsbarnmorska.

Klinisk fysiologi och nukleärmedicin – Lars Thorbjörn Jensen, cheföverläkare, dr.med.

Psykiatri – Poul Videbech, professor och överläkare.

Drogmissbruk – Inge Birkemose, överläkare.

Urologi – Per Bagi, överläkare, ph.d.

Vaccination – Lone Graff Stensballe, specialistläkare och professor.

  • Expertråden

På en rad områden hämtar Sundhedsstyrelsen också in synpunkter från ett antal olika expertråd, som är sammansatta antingen av sakkunniga inom området eller av intresserepresentanter.

Expertråden är självständiga  myndigheter, men de kan kan inte göra överenskommelser inom sina områden, utan bara ge råd till Sundhedsstyrelsen.

Exempel på sådana råd är: Det nationella och det
regionala rådet för läkares vidareutbildning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera