Nyhetsarkiv

Efterlängtad bok om utfasning

Om inte annat så har personen åldrats med väsentliga förändringar i både farmakokinetik och farmakodynamik med risker om en okritisk läkemedelsbehandling fortgår. Läkemedel fortsätter att ge problem för både patient och sjukvård och skördar offer genom läkemedelsrelaterad ohälsa.Det är en gammal sanning som står sig än att det är svårare att skriva en kortfattad handbok än en hel bok om ett ämne och det är ett utmärkt initiativ som tagits av Västerbottens läns läkemedelskommitté att sammanställa befintlig kunskap kring utsättning av läkemedel.

I FAS-UT, en handbok i mindre format i förhållande till det stora område som läkemedelsterapier utgör, leder huvudförfattaren Claes Lundgren oss in i arbetssättet att utvärdera och avsluta behandlingar.

Författaren undrar om det är etiskt försvarbart att fortsätta med en behandling som inte ger förväntad eller mätbar effekt eller som försämrar patientens livskvalitet. Claes Lundgren menar att det krävs både erfarenhet och mod för att sätta ut läkemedel då befintlig kunskap inom området liten. En anledning till detta är att fakta varken har efterfrågats av sjukvården eller av läkemedelsproducenterna.

Boken vänder sig till läkare och sjuksköterskor med intresse för läkemedelsbehandling inom specialiteter som allmänmedicin, internmedicin, geriatri och psykiatri, både som utbildning och fortbildning samt till farmaceuter.
Vilka preparat kan undvaras för den enskilda patienten, hur ska man gå till väga vid utsättning och vilka risker kan det innebära för patienten?

FAS-UT innehåller samlat teoretiskt och kliniskt vetande och syftar till att förbättra den totala läkemedelsbehandlingen för patienten. Handboken utgör en noggrann genomgång av tillgängligt material och studier kring utsättning av läkemedel, tillvägagångssätt och konsekvenser för patienten på teoretisk och klinisk bas.

Inledningsvis krävs ett beslut att omvärdera läkemedelsbehandlingen och som första steg delas läkemedelsindikationerna in i huvudgrupperna symtomlindrande, preventiv och kurativ behandling.

I nästa steg avgörs om indikationen kvarstår, vilken nytta patienten har av behandlingen och mot detta väga risker eller obehag med behandlingen.

När menar författaren att det kan vara aktuellt att överväga utsättning av läkemedel?
Tillfällen när utsättning skall övervägas är när indikationen för behandlingen är oklar, biverkningar av obehaglig eller skadlig natur finns, samt när effekten av behandlingen är osäker. När patienten befinner sig i ett terminalt skede av en svår sjukdom och nyttan är obefintlig av exempelvis preventiv behandling med antihypertensiva, blodfettssänkare m fl.

På drygt 70 sidor ryms en stor mängd information kring utsättningsförfarandet av olika läkemedel och även alternativa behandlingar av icke-farmakologisk natur. De utvalda preparatgrupperna i boken är huvudsakligen för symtomlindrande och preventiv behandling.

Boken saknar avsnitt om analgetika och viktiga terapiområden som anxiolytika och hypnotika ingår inte i materialet. FAS-UT kan redan i sitt nuvarande omfång vara till stor hjälp i patientarbetet och den planerade digitala versionen förväntas medföra att materialet fortlöpande kompletteras och utvidgas.

Väsentlig information kring usättningsrekommendationer försvinner tyvärr i den detaljrikedom som kännetecknar boken och medför att intentionen att ta fram en lathund på området delvis går till spillo.

Plus och minus
+ Bra sammanställning om befintlig kunskap på området.
+ Lämpligt format.
+ Jämförelser inom preparatgrupper.
+ Information om icke-farmakologiska alternativ.
+ Digital version påbörjad.

– Saknas viktiga preparatgrupper.
– Farmakologiska grunddata i överflöd.
– Utsättningsråd svårtillgängliga.
– Tabeller svårlästa, på ”tvären”.
– För lite kunskap inom området som det finns belägg för.

Fotnot:

  • FAS-UT. Råd vid utvärdering och avslutning av läkemedelsbehandling. Huvudförfattare Claes Lundgren, läkemedelskommittén i Västerbottens läns landsting.
  • Annika Kragh är överläkare och geriatriker. Hon har tillsammans med apotekaren Ewa Rekman under två år bedrivit ett projekt med läkemedelsgenomgångar på distans på 17 äldreboenden i nordöstra Skåne.
  • Projektet beskrivs i Läkartidningen nr 15 sidorna 1143, 1145, 1146 och 1149, där det också kritiskt kommenteras av docenten och överläkaren Gunnar Akner på sidorna 1129-1130.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera