COVID-19

Efter snabba omställningen – Karolinskas digitala upplägg har fått ringar på vattnet

Specialisterna inom gastroenterologi och hepatologi på Karolinska universitetssjukhuset har utvecklat konceptet Teambaserat lärande som bygger på att många läkarstudenter från olika sjukhus samlas och löser patientfall enligt en särskild modell. Pandemin ställde dock allt på ända. Men den digitala omställningen har tillfört viktiga element i undervisningen, och många ute i landet vill samtidigt ta del av kunskapsmaterialet som växer fram.

– Mycket av kommunikationen breddades med övergången till ett digitalt forum. De digitala arbetssätten har faktiskt aktiverat studenterna ännu mer, säger Ann-Sofie Backman, överläkare i gastroenterologi och kursledare i internmedicin, Solna, termin fem och sex, på Karolinska institutet.

– Vi märkte att när vi delade upp studenterna i särskilda digitala rum i verktyget Zoom uppstod betydligt mer intensiva diskussioner än när grupperna sitter i samma fysiska rum och lärarna tittar på dem. Det blev mer spontant, vilket har många fördelar.

När läkarstudenterna på Karolinska institutet når de kliniska kurserna delas de upp mellan Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna respektive Huddinge, samt Södersjukhuset. Vid sidan av den verksamhetsförlagda undervisningen finns ett antal teoretiska block, och under det andra blocket sker undervisningen i gastroenterologi och hepatologi.

Under två års tid har medarbetarna vid gastromedicin på Karolinska utvecklat Teambaserat lärande inom det gastro-hepatologiska spektrumet. Upplägget bygger i korthet på att ett stort antal studenter från olika sjukhus träffas på samma plats, i samma lokal, och tar sig an patientfall enligt en strukturerad modell.

– Vi har jobbat i ett ganska tufft klimat, där vi trots organisationsförändringarna på NKS med temastrukturen har försökt förbättra vår undervisning. I stället för att försöka ge exakt samma kurs parallellt på olika sjukhus ville vi samla resurserna och spetskompetensen till en plats och göra arbetet både mer utvecklande, studentaktiverande och effektivt.

När det nya coronaviruset fick allt större spridning i mars var verksamheterna på Karolinska, i likhet med på andra håll i landet, tvungna att snabbt ställa om. Den 13 mars insåg Ann-Sofie Backman att Teambaserat lärande, som i flera avseenden hade legat i framkant, helt plötsligt var helt fel. Samma dag lyfte hon därför möjligheten att utbildningen, som skulle starta den 18 mars, i stället skulle bedrivas digitalt. Många av hennes kollegor var dock frågande, eftersom de hade begränsad erfarenhet av tjänster för videosamtal och liknande. Men under de kommande dagarna bollade de idéer, valde en väg framåt och snabbutbildade alla inblandade.

När regeringen den 17 mars meddelade att all högre utbildning skulle bedrivas på distans låg läkargruppen väl i fas för att starta dagen efter.

Markus Birk, Bonnie Bengtsson, Erik von Seth, Ann-Sofie Backman, Sophie Walton Bernstedt och Magnus Holmer fick snabbt ställa om konceptet, som till stor del bygger på många deltagare ansluter till samma plats, till ett digitalt forum. Foto: Privat

– Det kändes skönt. Det är ju en ganska stor sak att driva igenom en sån här förändring. I vanliga fall samlar vi runt 100 personer och fördelar dem i grupper, men nu skulle ju allt ske digitalt.

Här har vi en undervisningsform som i grunden bygger på att man transporterar ett stort antal studenter till samma plats, och sen var ni tvungna att ställa om till digital undervisning. Hur ser du på den motsättningen, om du skulle utveckla?

– Det kändes tungt delvis. Vi hade jobbat utifrån en modell som nu riskerade att bli en stor smitthärd, vilket givetvis inte var roligt. Det har aldrig funnits en tanke på att det skulle kunna finnas några hälsorisker kopplat till detta koncept, säger Ann-Sofie Backman, och fortsätter:

– Men det har varit fantastiskt att se hur lösningsorienterade alla har varit. Vi har inte utvärderat färdigt ännu, men vi har fått mycket positiv feedback, både från lärare och studenter.

Undervisningen fortsätter givet situationen löpande i digital form under våren. Karolinska institutet har, mot bakgrund av regeringens rekommendationer, beslutat att alla examinationer ska ske i digital form fram till sommaren.

Inom ramen för kursen i Internmedicin på KI har flera av föreläsarna spelat in sina föreläsningar, och nu håller man på att samla in allt i en bank som stadigt växer.

– Många ute i landet har hört av sig och vill ta del av det digitala materialet och samarbeta vilket givetvis känns roligt.

Ann-Sofie Backman vill i dagsläget inte sia om hur stor del av undervisningen kopplat till Teambaserat lärande som framöver kan komma att bedrivas i digital form, men det är tydligt att hon värdesätter erfarenheterna från rådande situation. Det gäller även mer övergripande.

– Jag har ställt om större delen av min mottagning till telefon, på samma sätt som många andra. Telefon- och videobesök måste komma på en betydligt bredare front i vården framöver. Det måste bli en mer naturlig del. Fördelarna är många: Det är ofta mer effektivt, mindre tidskrävande och smidigare. Samtidigt måste ju det fysiska mötet med en patient, där man faktiskt gör en ordentlig statusundersökning, alltid finnas kvar som en möjlighet. Det råder det ju inga tvivel om.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera