Nyhetsarkiv

Dödsfallen bara toppen av ett isberg

De lex Maria-anmälda dödsfall som Sjukhusläkaren i förra numret kunde koppla till vårdplatsbrist var bara toppen av ett isberg. Var fjärde chefläkare uppskattar att så mycket som 70 procent av alla allvarliga vårdskador aldrig ens lex Maria-anmäls. Det visar en enkät till landets chefläkare som Sjukhusläkaren har gjort.

I Sjukhusläkarens uppmärksammade granskning av lex Maria-anmälda dödsfall 2016 syntes bland annat stora skillnader i antal anmälningar över landet. Exempelvis kom en överväldigande majoritet av ärendena förra året från Skåne, medan det i Stockholmsområdet endast fanns ett enda. Hur stort är egentligen mörkertalet?

Sjukhusläkaren sökte svar från landets drygt hundra chefläkare inom slutenvården – vilka är de som ytterst avgör om en patientskada faktiskt ska lex Maria-anmälas eller inte – och fick bilden av ett stort mörkertal bekräftad. Så många som var fjärde chefläkare uppskattar att 30 procent eller mindre av det totala antalet allvarliga vårdskador faktiskt leder till en lex Maria-anmälan i slutändan. Dock visar resultatet en stor spridning bland svaren – där fyra av tio chefläkare istället uppskattar att minst 70 procent av de allvarliga vårdskadorna mynnar ut i lex Maria-ärenden.

Vilka är då orsakerna till skillnaderna i antalet lex Maria-anmälningar mellan de olika sjukhusen?

Chefläkarna själva uppger att den rådande patientsäkerhetskulturen många gånger har stor betydelse – både hos ledning och övrig personal.

”Det beror sannolikt på hur framgångsrikt ledningen arbetar med patientsäkerhet. Hur högt upp på agendan patientsäkerhet ligger och det genomslag det får i hela organisationen. Det finns fortfarande enheter/personer som anser att det är dåligt att Lex Maria anmäla”, svarar en av chefläkarna. ”Multi­faktoriellt men patientsäkerhetskultur är av stor vikt”, svarar en annan. ”Storlek på den organisation vi har att ansvara för avseende anmälningar är säkert en faktor. Kännedomen och direktkontakten blir säkerligen bättre och mer direkt i en mindre organisation. Det är också så att det inte finns något givet facit vad som ska anmälas utan här spelar många faktorer in och det blir hur man än vrider och vänder på det till sist en individuell bedömning”, svarar ytterligare en chefläkare.

Ett antal röster efterlyste också ett förtydligande på nationell nivå gällande rollen och uppdraget som chefläkare. Flera påpekade också att det är viktigt att man som chefläkare står utanför linjen. Majoriteten av respondenterna ansåg dock inte att chefläkare ”borde bli mer fristående och oberoende i förhållande till arbetsgivaren”.

Däremot menade 70 procent av chefläkarna att dagens patientsäkerhets­system inte fungerar optimalt utan  helt eller delvis behöver förbättras.  I södra Sverige ansåg samtliga respondenter att förbätt­ringar behövs. Många menade att lärandet borde stå i centrum – med bättre åtgärder, återkoppling och uppföljning. ”Ännu mer relevanta utredningar som fokuserar på de riktiga bakomliggande systemproblemen”, anser en av chefläkarna. ”Vi behöver skapa en organisation som gör det möjligt att få fram händelseanalyser snabbare. Tar idag ofta för lång tid”, menar en annan.

Vad är det då som står i vägen för att patientsäkerheten ska fungera bättre på respektive sjukhus? Utöver mer utbildning, uppföljning och ”ett patientsäkerhetstänkande som genomsyrar hela arbetet” pekade var fjärde chefläkare på att fler vårdplatser, mer personal och ”luft i systemet” skulle leda till att färre allvarliga vårdskador inträffade.

Framför allt uttryckte chefläkarna i Mellan­sverige detta – det vill säga Uppsala, Gävleborg, Västmanlxand, Dalarna, Värmland, Örebro och Sörmland.

Malin Gavelin

Anna Sofia Dahl

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera