Nyhetsarkiv

Detta har vårdpersonalen fått för sina insatser i pandemin – region för region

Vad läkare och annan vårdpersonal har fått som tack för insatserna i pandemin varierar runt om i landet. Det visar Sjukhusläkarens enkät till regionerna.

Lite mer än hälften av regionerna har på olika sätt tagit beslut om särskild ersättning till läkare och annan vårdpersonal för arbetet i samband med pandemin. Var tredje region har i grova drag beslutat om olika former av gåvor och presenter, medan fem regioner inte har infört någon särskild ersättning eller liknande överhuvudtaget.

Enkät: Har regionen beslutat om någon särskild ersättning, satsning eller gåva till läkare och annan vårdpersonal som kompensation eller tack för deras insatser i samband med pandemin? I sådana fall: Vad handlar det om?

Blekinge
Regionen har inte beslutat om någon särskild ersättning eller gåva till vårdpersonalen som kompensation eller tack för insatserna i pandemin.

Dalarna
Läkare som har arbetat jour på anestesi-, operation- och intensivvårdskliniken har fått extra jourersättning under den största toppen av coronapandemin. I övrigt finns det inget klart besked om ekonomisk kompensation för medarbetare i dagsläget.

Gotland
Någon särskild ersättning, gåva eller liknande har inte diskuterats.

Gävleborg
Avtal har träffats för att säkerställa bemanningen under pandemin och då med fokus på tid för återhämtning. Mer konkret har det handlat om en tidsbegränsad förstärkning av jouravtalet för läkare inom verksamhetsområde anestesi under pandemins topp. Förstärkningen, som alltså inte gäller längre, innebar extra ekonomisk ersättning eller kompensationsledighet. Samtliga läkare har också fått en utökad möjlighet att spara fler semesterdagar samt mer kompensationsledighet.

Halland
Läkare och annan vårdpersonal har vid sidan av befintliga avlöningsförmåner fått särskilda ersättningar kopplade till semesterperioden 8 juni till 30 augusti. Ett exempel är att flera personalgrupper som jobbade i stället för att ha semester under perioden fick extra ersättning med timlön x 1,5 utöver grundlön vid dagpass och timlön x 2,0 utöver grundlön vid kvälls- och nattpass. Medarbetare på Hallands sjukhus som fick en semestervecka förlagd i september fick 15 000 kronor som kompensation.

Jämtland/Härjedalen
I regionen har semesterperioden förlängts in i september med ekonomisk kompensation för anställda vars arbete berörs direkt av pandemin. Regionen har vid sidan av det inte fattat beslut om några särskilda ersättningar eller liknande till vårdpersonalen.

Jönköping
Regionen beslutade om högre ersättning för övertid. Arbetsvärderingstillägg på 4 000 kronor för personal inom covid-avdelning, intensivvårdsavdelning och infektionsavdelning. Regionen beslutade också om presentkort till alla medarbetare på 500 kronor. Varje arbetsplats fick även 300 kronor per medarbetare för att genomföra ”trivselfrämjande aktivitet”.

Vårdpersonal på länssjukhuset Ryhov i Jönköping har dragit ett tungt lass under året, inte minst inom intensivvården. Foto: Arkiv

Kalmar
Inför sommaren erbjöd regionen läkare, sjuksköterskor och undersköterskor särskild ersättning för att flytta delar av semestern. Det handlade främst om läkare som skulle ta extrapass mot 160 procent ersättning inom några verksamheter. Totalt handlade det om ett 15-tal pass.

Kronoberg
Regionen har inte infört någon särskild ersättning, gåva eller liknande som kompensation eller tack för vårdpersonalens insatser.

Norrbotten
Regionen införde en tillfällig ersättning på 550 kronor per arbetspass som medarbetare utför på en annan ort än den man vanligen jobbar på. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar kliniskt med covid-19-patienter omfattas av ersättningen.

Skåne
Regionen har i nuläget inte fattat beslut om någon särskild ersättning med anledning av covid-19. För sommarbemanningen har regionen sedan tidigare haft ersättningar för extrapass och flyttade semesterveckor.

Stockholm
Mellan 3 april och 31 augusti var krislägesavtalet aktiverat inom regionens intensivvårdsverksamheter. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som anvisats att arbeta under krislägesavtalets förutsättningar fick den ersättning som avtalet utger. Under våren hade medarbetare som avtalat bort rätten till övertidsersättning möjlighet att få ersättning för övertid vid arbete med covid-19-patienter.

I Region Sörmland höjdes friskvårdsbidraget till 5 000 kronor per år fram till och med 2021. Foto: Genrebild/Pixabay

Sörmland
Regionen tecknade lokala kollektivavtal för medarbetare inom intensivvården, som gav extra ersättning och möjlighet till återhämtning. Medarbetarna i regionen fick även en sommargåva, och friskvårdbidraget höjdes till 5 000 kronor per år fram till och med 2021. Läkare med inlöst övertid fick temporär övertidsrätt och ett lokalt kollektivavtal om beredskap med kort varsel infördes även temporärt under veckodagar.

Vårdpersonal i Uppsala får nya skor. Foto: Bengt von Zur-Mühlen

Uppsala
Regionstyrelsen har beslutat att höja friskvårdsbidraget till 3 000 kronor. De medarbetare som har jobbat nära covid-19-patienter får även 1 000 kronor till nya arbetsskor. Regionen har också beslutat om extra ersättning för flyttad semester. Medarbetare som får en semestervecka i september eller december får 9 000 kronor, medan anställda som får en vecka i oktober eller november får 12 000 kronor.

Värmland
Medarbetare som inte har fått fyra veckors sammanhängande ledighet kompenseras med 5 000 kronor utöver de ersättningar som regleras via allmänna bestämmelser (AB).

Västerbotten
Regionen har inte beslutat om särskild ersättning, gåvor eller liknande. Antalet covid-19-patienter som har fått vård har varit relativt lågt i regionen.

Västernorrland
På avdelningar som vårdade covid-19-patienter höjdes ersättningen för flyttad semestervecka från 15 000 till 25 000 kronor. Regionstyrelsen har också beslutat om att symboliskt tacka regionens medarbetare genom att ge dem 500 kronor per person för att genomföra en ”gemensam trivselskapande aktivitet”.

Västmanland
Alla anställda i regionen har fått ett gåvokort på 1 000 kronor. Parkering på sjukhusområdet har varit och är gratis året ut. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter inom covid-IVA har också fått en engångsersättning på 20 000 kronor.

Västra Götaland
Regionstyrelsen fattade beslut om extra ersättning mellan 1 april och 30 juni. Beskedet var att all vårdpersonal som jobbade nära covid-19-patienter med skyddsutrustning skulle få 500 kronor extra per pass.

Semesterperioden utökades hos flera sjukvårdsförvaltningar till att även omfatta september för att så många medarbetare som möjligt skulle kunna få fyra veckors sammanhängande semester. Medarbetare som kunde tänka sig att skjuta upp hela eller delar av sin semester fick en särskild ersättning.

Örebro
Regionen avser att ge ett gåvokort om 1 000 kronor till alla anställda, som också får höjt friskvårdsersättning med ytterligare 2 000 kronor i år.

Östergötland
Regionen har inte beslutat om någon särskild ersättning som riktar sig specifikt till vårdpersonal. Alla medarbetare inom regionen har emellertid fått var sitt presentkort på 500 kronor, som de har kunnat använda inom det lokala näringslivet. Medarbetare som inte kunde ta ut sommarsemester i vanlig ordning fick 1 600 kronor per dag som man inte kunde ta ut, upp till de 20 dagar som man ska ha rätt till.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera