Nyhetsarkiv

Det gäller att få bukt med huliganerna

Den normala elektriska aktiviteten i hjärtat, när elektriska impulser överförs från förmak till kammare, liknar ”vågen” som fotbollsfansen gör på läktarna på Råsunda eller Ullevi. Den är kontrollerad, jämn och rytmisk.

När du får förmaksflimmer uppträder vissa områden i lungvenerna som ”fotbollshuliganer” och stör ”vågen” genom att resa sig och sätta sig som de själva vill, vilket till slut leder till bråk och kaos.

Den nya metoderna med kateterablation och de kirurgiska behandlingarna med Mini-maze, stor klassisk Maze III eller Maze IV-operationer har alla till syfte att isolera dessa huliganer på stadion så att den jämna, och rytmiska vågen kommer tillbaka.

Det är viktigt att ta itu med huliganerna för när hjärtat flimrar försvinner kick-effekten (förmakssammandragningen) som ska ”trycka till” blodet från förmaket till kammaren.
Då fylls kammaren ojämnt och minskar med tiden. Förmaket blir större, vilket kan förorsaka mitralisklaffläckage och sämre hjärtprestanda.

Obehandlat förmaksflimmer kan på sikt leda till hjärtsvikt av att kamrarna slår för fort och att det kan bildas bindvävnad mellan muskelfibrerna.

Därför försöker man bromsa hjärtat med mediciner så att det slår med en en frekvens på 60-80 slag i minuten.
Förmaksflimmer kan förorsaka en rad allvarliga sjukdomar. När förmaket flimrar kan det bildas proppar inne i förmaksörat. Propparna kan åka i väg och ge stroke eller stänga andra pulsådror i kroppen (embolier).

Risken för propp i hjärnan eller stroke är fem gånger större hos vissa patienter med förmaksflimmer än hos friska personer. De som framförallt är i riskzonen är de med högt blodtryck, diabetes, hög ålder (över 75 år) och de som tidigare haft en stroke. För att förebygga proppar behandlas patienterna med Waran (blodförtunning).

– Men medicinen skyddar patienten endast upp till 70-80 procent, inte till 100 procent som många tror, säger Mircea Dobre, thoraxkirurg på Universitetssjukhuset i Lund.
– Blodförtunningsmedicineringen är dock inte problemfri utan kan i sin tur leda till blödningsbenägenhet och orsaka hjärnblödning eller blödningar från andra organ.

Förmaksflimmer brukar delas in i tre olika typer
Paroxysmalt flimmer:
Flimmer som uppträder i attacker, men upphör av sig själv.
Persisterande flimmer: Flimmer i attacker som kan återställas till sinusrytm enbart med behandling exempelvis med elstötar eller medicin.
Permanent förmaksflimmer: Ihållande flimmer som inte kan återställas till sinusrytm trots mediciner och/eller elkonverteringar.

Symtom vid förmaksflimmer

Vanliga symtom vid förmaksflimmer är hjärtklappning, bröstsmärta, yrsel, trötthet, impotens, sömnrubbningar, nedsatt kondition och allmänt nedsatt välbefinnande, samt ibland även symtom på hjärtsvikt i form av bensvullnad, andnöd både i vila och vid ansträngning, samt illamående, magont och aptitlöshet.

Personer med förmaksflimmer mår ofta mycket dåligt och kräver mycket akutvård.

Så behandlas förmaksflimmer
Läkemedelsbehandling. Vid paroxysmalt eller persisterande förmaksflimmer ges mediciner dels för att minska risken för förmaksflimmerattacker, dels för att minska hjärtfrekvensen under pågående flimmer. Vissa läkemedel hjälper även till att få hjärtat i rytm igen.

Vid kroniskt förmaksflimmer är medicineringens huvudsakliga syfte att sänka hjärtfrekvensen till normala nivåer, både i vila och vid ansträngning. För att minska risken för proppbildning i hjärtat ges oftast någon form av blodförtunnande medel. Den effektivaste medicinen för detta är Waran.

Elkonvertering. Detta är den äldsta och mest beprövade behandlingen för att bryta ett förmaksflimmer. Ingreppet innebär att patienten sövs en kort stund och under denna period ges en elektrisk chock över bröstkorgen som gör att hjärtat går i normal rytm igen.

Behandlingen lyckas i minst 80 procent av fallen, men för att inte hjärtat skall återgå till förmaksflimmer krävs ofta ett profylaktisk läkemedel. Återfallsfrekvensen är dock många gånger hög.

His-Ablation.
Metod där den normala elektriska förbindelsen mellan förmak och kammare tas bort genom sk. radiofrekvensablation med hjälp av tunna sladdar som förs in via ljumsken. Detta ingrepp reserveras i första hand för patienter med snabbt, svårbehandlat permanent förmaksflimmer. Innan ingreppet görs måste en pacemaker inopereras som styr hastigheten på hjärtat efter ingreppet, men förmaken fortsätter att flimra, vilket innebär att patienterna måste fortsätta med blodförtunningsmedicinen Waran.

Pacemakerbehandling. Pacemaker är i första hand en behandling då hjärtat går för sakta. Vid förmaksflimmer är problemet oftast det motsatta, men ibland går hjärtat alldeles för långsamt på grund av de mediciner som stabiliserar hjärtats hastighet. En pacemaker är då en förutsättning för att kunna behandla patienten.

Pacemakern kontrollerar hjärtat men tar inte bort flimret och risken kvarstår att patienten får proppar.

Kateterablation. Sedan några år är det känt att de allra flesta flimmerattacker startar eller triggas igång på grund av extra slag som uppträder i kärlen som går mellan lungorna och vänster förmak, de så kallade lungvenerna.

Genom att isolera dessa från vänster förmak, exempelvis genom att bränna eller kyla runt lungvensmynningarna kan cirka 70 procent av alla patienter med svåra paroxysmala flimmerattacker botas från symtonen eller bli kraftigt förbättrade. Ingreppet görs med hjälp av tunna sladdar (katetrar) som förs in via ljumsken. Patienten är inte sövd och ingreppet kan göras på slående hjärta.

Riskerna vid kateterablation är små, men lungvensförträngning och skador på närliggande strukturer bakom vänster förmak, till exempel matstrupen har rapporterats.

Minimaze-kirurgi. Lämpar sig för paroxysmalt flimmer och persisterande flimmer. Minimaze är en förenkling av Maze-kirurgin (se nästa sida) där man genom titthålskirurgi gör samma lungvensisoleringar i hjärtat som vid kateterablation, men utifrån hjärtat.

Patienten måste sövas, men operationen görs på slående hjärta. Minimaze används ofta när kateterablation misslyckats och i nio av tio fall lyckas man bli av med flimret med Minimaze-operationer.

Orsaken till att minimaze lyckas där kateterablation misslyckas är att det är lättare att lägga de bränn- eller kyllinjer som krävs för att isolera de ”överaktiva” lungblodkärl som triggar igång förmaksflimret. Vid kateterablation görs ingreppet under genomlysning vilket gör ingreppet något svårare än vid kirurgi.

Minimaze är inte mer riskfylld för patienten är kateterablation, men betraktas som mer traumatiskt för patienten som måste sövas.

Minimaze görs bara en gång eftersom patienten kan få sammanväxningar av vävnader, så kallade adherenser, vilket omöjliggör ett andra ingrepp.

Som vid all kirurgi är blödningar en komplikation som kan uppstå vid ingreppet även om risken anses liten.
Vid Minimaze-kirurgi tas förmaksörat bort med hjälp av s.k. ”stapling” eller häftapparat, något som det inte går att göra vid kateterablation. En fördel med att ta bort förmaksörat är att blodproppar vanligen bildas där.

Mazekirurgi. Ett omfattande kirurgiskt ingrepp som innebär att bröstkorgen och hjärtat öppnas och förmaken skärs upp längs vissa linjer och sedan sys igen för att skapa en labyrint (maze) ) för de elektriska signalerna som underhåller förmaksflimmer.

Behandlingen kompliceras av långa operationstider, behov av hjärtlung-maskin och lång och ibland besvärlig konvalescens.
Mazekirurgi används vid mycket svåra fall där patienterna har permanent flimmer och alla andra möjligheter är uttömda.
Resultaten är väldigt goda. Cirka 95 procent av patienterna blir helt av med flimret.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera