Nyhetsarkiv

”Det behövs ett geriatriskt forskningscentrum”

Gunnar Akner är mycket kritisk till hur de stora statliga satsningarna på utveckling inom äldrevården har använts.

Han menar att stimulansmedlen har gått till ett mycket stort antal avgränsade projekt med bristfällig vetenskaplig kompetens, utan samordning.

– Det finns inga som tyder på att dessa medel påverkat utvecklingen nämnvärt, vare sig när det gäller ökade kunskaper eller förbättrad infrastruktur. Resurserna kunde ha använts på mycket bättre sätt säger han.

Metodutveckling

Gunnar Akner manar sina kollegor och medarbetare som arbetar inom äldrevård och äldreomsorg till samling för att utveckla en bättre vård av de äldre patienterna.

– Det krävs genomgripande förändringar av vården av äldre och multisjuka. Det är avgörande med en ordentlig satsning på ett geriatriskt forskningscentrum med inriktning på att utveckla och förbättra metoder inom äldrevård och äldreomsorg, utan politiska pekpinnar, säger han.

Metodutvecklingen menar han behövs inom områden som diagnostik, behandling, dokumentation, teamarbete, kompetensutveckling och vårdorganisation.

Gunnar Akner föreslår att kommuner och landsting överlåter en stor del av utvecklingsarbetet till universitet och högskolor. På detta sätt menar han att man skulle uppnå högre kompetens vid utredning och författande av rapporter. Det skulle också innebära ett närmande mellan universitet och högskolor som FoU-motor för utvecklings- och förbättringsarbetet inom vården och omsorgen i landsting och kommuner.

Slöseri att varje landsting har egna utvecklingsenheter

– Varför ska vartenda landsting ha utvecklingsenheter, där man skriver rapporter som nästan aldrig granskas och publiceras internationellt och som ofta saknar dokumenterat faktaunderlag, när vi på universitet och högskolor har ett väl etablerat system med litteraturbakgrund, utredningsmetoder, resultatredovisning och hänvisningar, säger han.

Att göra om primärvården och journalsystemet så att de fungerar bättre för äldre patienter med komplexa hälsoproblem tillhör de områden som han skulle vilja satsa extra på.

– Primärvårdens organisation ser ut som den gör av historiska skäl, inte för att den organiserats efter behov, säger han.

Flera olika specialister behövs

Gunnar Akner vill se fler olika specialister i primärvården och hoppas att vårdvalet ska hjälpa till att bredda utbudet av olika läkare.

Han är starkt kritisk till dagens journalsystem som, enligt hans förmenande, består av ett svåröverskådligt mischmasch av uppgifter och saknar långsiktig tydlig styrning mot definierade hälsomål.

– Dagens journaler innehåller ett stort antal anteckningar skrivna av olika professioner. Det gör att den övergripande bilden av de enskilda patienternas hälsoproblem och riskfaktorer och hur de utvecklas över tid är mycket svår att få fram.

Fel personer har utvecklat journalerna

Det här är något som han menar speciellt missgynnar äldre patienter som har många besök i sjukvården.

– Orsaken till detta är att landstingen låtit informatiker, datologer och IT-tekniker med mycket begränsad medicinsk kompetens ta över utvecklingen och ansvaret för hur journalerna ser ut, säger han.

– Att utveckla journalen till ett hälsoanalysinstrument är en viktig del i förändringen av äldrevården. Detta arbete kan med fördel utföras inom ett Geriatriskt forskningscentrum, säger Gunnar Akner.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera