VITALIS

”Det återstår mycket arbete”

Hur ska Sverige nå framgångar i e-hälsa och framtidens vård och omsorg? Representanter från regioner, kommuner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri träffas under veckan på årets upplaga av Vitalis, Nordens ledande konferens och mässa kring e-hälsa, för att diskutera nya lösningar.

I samband med invigningen på tisdagsförmiddagen framhöll Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna, som var moderator, vikten av att utgå från patientmötet i utvecklingen och implementeringen av ny digital teknik. I sitt inledande anförande tryckte hon också på hur stora skillnader i teknik, arbetssätt och tillgänglighet som finns i regioner runt om i landet.

– Det har skett mycket kring digitaliseringen under pandemin, men det återstår mycket arbete.

Statssekreterare Maja Fjaestad tecknade en bild över hur högt trycket på digitala vårdtjänster har varit på senare tid. Hon nämnde flera exempel, däribland att en relativt stor andel patienter använder sin journal på internet, men också att stöd och behandling på nätet har ökat markant.

– Till stor del är det den befintliga utvecklingen som har accentuerats. Vi har inte haft paradigmskiften i svensk sjukvård. AI har exempelvis inte slagit igenom på bred front.

Hon lyfte flera politiska frågor som hon anser är centrala inför framtiden: Generell välfärd måste vara i framkant, den starka digitaliseringen måste kombineras med ett lika starkt skydd för människors integritet, och utvecklingen måste styras utifrån demokratiska värden. Hon betonade att förändringarna måste utgå ifrån professionernas kunskap och patienternas behov.

– Den tekniska utvecklingen är inte förutbestämd. Det är vi som formar den.

Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI, nätverk för läkemedelsepidemiologi, och ordförande för Svenska Läkaresällskapets läkemedelsgrupp, ventilerade ett antal centrala punkter kopplade till införandet av nationella läkemedelslistan (NLL). Han talade inte minst om att NLL kräver ett nytt och gemensamt arbetssätt, att det krävs en realistisk tidsplan, samt att man måste lyssna mer på läkarna som ordinerar läkemedel till patienter.

De riskanalyser som har genomförts är inte gjorda utifrån vårdpersonalens erfarenheter. Mikael Hoffmann, stiftelsen NEPI och Svenska Läkaresällskapet

– De riskanalyser som har genomförts är inte gjorda utifrån vårdpersonalens erfarenheter. Jag kan beklaga att man inte har tagit till sig den bild som vi har i professionen och som vi har framfört i många år. Ordination är inte samma sak som att skicka e-recept – det måste man vidga informatiken utifrån.

Vid invigningen delades även tre priser ut.

Bolaget Boneprox får det nyinstiftade priset ”Healthtech award” för sin lösning som predikterar sjukdomar med hjälp av AI.

Region Kalmar län får Vitalis stipendium 2021 för sin innovation som syftar till att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med målet att möjliggöra en återgång till arbete.

Utmärkelsen Sveriges e-hälsokommun 2021 går i sin tur till Lunds kommun som enligt motiveringen ”söker nya smarta lösningar för människor, med människor”.

Vi skulle aldrig låta en jurist gå in och göra bedömningar i samband med operationer. Mathias Ekman, Microsoft

På ett seminarium på tisdagseftermiddagen med rubriken ”Världsbäst på utredningar – hur kommer vi vidare i moln-frågan?” diskuterade företrädare för hälso- och sjukvården respektive industrin hur det kommer sig att Sverige som har en uttalad vision om att vara världsbäst på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter hamnat i ett vänteläge.

Mathias Ekman, chef med ansvar för industrilösningar på Microsoft Western Europe, argumenterade för att dataöverföring är en nyckelfråga i sammanhanget. Om Sverige ska bli världsledande måste svenska företag ha möjlighet att arbeta över landsgränserna.

Han talade därtill om nödvändigheten i att inte låta jurister få ensamrätt i frågor om risker kopplade till datahantering.

– Vi skulle aldrig låta en jurist gå in och göra bedömningar i samband med enskilda operationer. På liknande sätt kan vi inte luta oss helt och hållet mot juristerna i dessa frågor.

Karin Båtelson från Sjukhusläkarna underströk betydelsen av att slå vakt om patienternas integritet.

– Som patient vill jag veta att min data finns på rätt ställen och att den används på rätt sätt.

Samtidigt belyste hon att det är viktigt att staten tar ansvar och ställer tydliga krav på inte minst regionerna vid utvecklingen och införandet av nya digitala lösningar.

Vitalis äger rum mellan 18 och 20 maj som en digital konferens och utställning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera