Debatt

”Sjukvårdens kärnvärden måste bestämma framtiden”

Sverige avsätter större resurser till sjukvården och har fler färdigutbildade läkare och sjuksköterskor än någonsin tidigare. Ändå råder paradoxalt nog ett kristillstånd inom stora delar av sjukvården med brist på både läkare, vårdpersonal och vårdplatser. Till detta kommer olämpligt utformade journalsystem, ständigt ökade krav på registreringar i olika register och en lång rad politiskt initierade ”satsningar”. Sammantaget medför detta att personalens arbetsmiljö är hårt stressad på många håll, både i primärvården och i sjukhusvården, och att patienterna får en onödigt låg vårdkvalitet och höga säkerhetsrisker till onödigt höga kostnader. Situationen är särskilt problematisk för personer med komplicerade, långvariga hälsoproblem. Dagens omfattande problem i sjukvården är dock bara en föraning av vad som kommer under de närmaste 10-20 åren om befolkningsprognoserna slår in.

Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården, som bildades 2016, anser att den pågående vårdkrisen är en onödig artefakt, som till stora delar beror på många års olämplig styrning av sjukvården. Vi skrev en artikel i Sjukhusläkaren, 2017:4, där vi presenterade två 10-i-topp-listor med exempel på särskilt olämplig styrning i landstingen respektive i staten. Varje exempel är olämpligt och försvårar ett från början svårt kliniskt arbete. Tillsammans skapar de ett vårdsystem som ofta motverkar, och inte sällan direkt förhindrar, vårdkvalitet för enskilda personer över tid. Inget talar för att man kan lösa problemen med samma metoder och personer som skapat dem.

Läs mer: Olämpliga styråtgärder har skapat dagens vårdkris

Nätverket består idag av 102 läkare, där de flesta har lång klinisk erfarenhet, många har eller har haft ledande uppdrag i sjukvården, många har gedigen akademisk meritering. Vi har skrivit en rad artiklar i Svenska Dagbladet, Dagens Medicin, Dagens Samhälle, Läkartidningen och Sjukhusläkaren; alla artiklar ligger på följande blogg.

För att kunna vända den negativa utvecklingen anser vi att det är nödvändigt att mycket tydligare än hittills betona sjukvårdens kärnvärden. Nätverket har därför utformat ett ”Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården” med fem grundläggande principer (se faktaruta).

Vi tror att de flesta läkare (och många andra vårdyrkesgrupper, patienter, anhöriga och studerande) håller med om att dessa principer bör ligga till grund för utformning av utbildning av läkare/vårdpersonal, uppläggning av det praktiska kliniska arbetet, utformningen av de medicinska journalerna samt vårdsystemets organisation och ledning. Nätverket har motionerat till Läkaresällskapets Fullmäktigemöte 15 maj att Läkaresällskapet ska ställa sig bakom manifestet och att det ska genomsyra Sällskapets fortsatta arbete.

Alla läkare som vill delta i Nätverket är välkomna att kontakta undertecknad.

Gunnar Akner
akner.gunnar@gmail.com

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera